Kako je počeo golf na mom otoku

Korisnička ocjena:  / 7
LošeNajbolje 

nebisePremda golf nikad nije bio predmetom interesa lokalne samouprave, s oduševljenjem je podržana ideja o golfu na Mataldi, a s jednakim oduševljem je prepušteno županiji i investitoru da se dogovoraju kako god žele. U vezi s tim velikim, značajnim i rizičnim zahvatom u svome prostoru gradska vlast vodi politiku ne bi se štel mješati. No iako se ne miješa, Grad Mali Lošinj rado podržava što god županija i investitor dogovore.

Iako za sada tiho i u tajnosti, barem dok Povjerenik za informiranje ne rješi žalbe kojih ima više na praksu uskraćivanja prava na pristup informacijama, Županija uvelike radi na ispunjavanju želja investitora za izmjenom prostornog plana radi gradnje golf terena na Mataldi. A kako je to i zašto uopće počelo? 

"U početku bijaše riječ", dopis o inicijativi za izmjenu PPPGŽ kako bi se omogućila gradnja golf terena na Mataldi. Dopis bijaše od Jadranke d.d. Ta riječ, točnije jedna rečenice u dopisu koji je upućen Županiji glasi: "... da se u tekstu odredbi PPPGŽ sadašnja predložena lokacija u Ustrinama izmjesti na lokaciju Matalda na Punti Križa na otoku Cresu, sve prema grafici dostavljenoj u prilogu dopisa, i da se za isto predvidi površina maksimalno 320 ha (uključuje i sve popratne i smještajne kapacitete) , a da se realizacija predvidi neposrednom primjenom PPŽ-a". Ta je rečenica bila dovoljna da pokrene sve.

Iako se radi o velikom zahvatu na velikoj površini od 320 hektara (za ilustraciju veličine, UPU Mali Lošinj obuhvaća područje od 316 hektara) unutar zaštićenog pojasa bila je dovoljna riječ, rečenica da se odluči o pokretanju izmjena župnijskog plana, a da bi se se udovoljilo željama investitora. Začuđujuća je snaga jedne jedine rečenice, jednog kratkog i u osnovi neozbiljnog dopisa. Snaga riječi je tolika da su se župan i njemu poslušna i samo njemu odgovorna birokracija odvažili Skupštini Primorsko - goranske županije predložiti usvajanje nezakonite odluke koja je preduvjet udovoljenu zahtjeva za izmješanjem golfa iz Ustrina na Mataldu a gradnju neposrednom provedbom plana. Ta nezakonita odluka je Odluka o utvrđivanju projekta "Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju. O tome je već pisano u članku pod naslovom Kako graditi golf tamo gdje se to ne smije.

Ukratko, županija je proglasila "Golf resort Matalda" projektom od županijskog interesa, a to po svojim karakteristkama i po odredbama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14) može biti samo od državnog interesa. Dakle početna odluka o izmjenama PPPGŽ temelji se na nezakonitoj odluci. Lijep početak, a ništa bolji nije ni nastavak ...

Da bi se ušutkali i smirili skeptici ili protivnici golfa, u pomoć županu uvijek spremni i na mig investitora uskaču lokalne vlasti Cresa i Lošinja. U tu svrhu služe i zaključci gradskih vijeća gradova Cresa i Malog Lošinja. Ovim člankom ćemo se pozabaviti suglasnosti Grada Malog Lošinja koji potpisuje tadašnji predsjednik gradskog vijeća Anto Nedić a sadašnji dogradonačelnik.

ZABLUDE I SKRIVANJA U ZAKLJUČKU
Zaključkom od 17. lipnja 2016. gradsko vijeće Grada Malog Lošinja:

- daje podršku inicijativi za donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ u cilju realizacije kombiniranog golf igrališta Matalda na Punta Križi.
- imenuje predstavnke grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunkacijom s tijelima PGŽ
- utvrđuje da će vijeće raspravljati i glasovati prije donošenja plana u županijskoj skupštini.

Za zaključak su s oduševljenjem glasali svi vijećnici osim Dubravka Devčića. Usvojeni zaključak predstavlja koncentrat zabluda, skrivanja i obmana.
Skrivanje neposredne provedbe
Takvim zaključkom, kojim se daje podrška incijativi koja zahtijeva neposrednu primjenu PPPGŽ, ali se u zaključku prešućuje, gradski vijećnici su se odrekli ovlasti koje po zakonu imaju, a ta ovlast i pravo je prostorno planiranje. Tom odlukom gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, vijećnici su 320 hektara Punte Križe prepustili na milost županu i investitoru. Vijećnici su jednostavno odlučili da se ne žele baviti svojim poslom odnosno golfom na Mataldi! Zašto su to učinili? Tko ima je dao pravo da se odreknu prava i ovlasti koje im zakon daje – prava na planiranje prostora. Jesu li željeli skinuti sa sebe odgovornost zbog svijesti o mogućim problemima tako ozbiljnog i velikog zahvata koji može donijeti i potencijalno nesagledivu štetu? Takvom odlukom prepustili su slobodni dogovor o golfu na Mataldi županu i investitoru. 320 hektara na Punti Križa jedostavno su isporučili županu i investitoru i pilatovski oprali ruke od tog prostora I rizika koje donosi izgradnja golf terena. Jesu li to smjeli i jesu li za to imali ovlasti pokazat će vrijeme. I to je jedan dio problema koji će se pojaviti u jednom trenutku izrade plana. Iako se takvom odlukom gradski vijeće htjelo izuzeti od odgovornosti za golf na Mataldi ono ne može pobjeći od odgovornosti za to i takvu odluku.

Skrivanje hotela i apartmana/kreveta
Da se ne radi o slučajnom "gafu", nesnalaženju ili nehotičnom propustu, govori i činjenica da prostornim planom grada, PPUG-om Malog Lošinja, golf uopće nije planiran niti predviđen. Da to nije slučajno tako ukazuje i činjenica da se PPUG mijenjao već 6 puta, a od toga barem tri puta se mijenjao s obrazloženejm da se PPUGML mora uskladiti sa županijskim planom. Iako se PPUG Malog Lošinja usklađivao s županijskim prostornim planom i radi puno manjih zahvata, dovoljno je pogledati samo VI. ciljane izmjene PPUG-a; zanimljivo je da se nikad nije uskladio s planom višeg reda po pitanju najvećeg mogućeg zahvata, izgradnje golf terena. Dakle, golf se nikad nije predviđao u prostornom planu Grada Malog Lošinja iako je bio predviđen u županijskom planu. Iako golf nikad nije bio predmetom interesa lokalne samouprave, s oduševljenjem je podržana ideja o golfu na Mataldi, a s jednakim oduševljem je prepušteno županiji i investitoru da se dogovoraju kako god žele. I tako Grad Mali Lošinj u vezi s velikim, značajnim i rizičnim zahvatom u svome prostoru vodi politiku "ne bi se štel mješati". No iako se ne miješa Grad Mali Lošinj rado podržava što god županija i investitor dogovore.

Zanimljivo je i to što se u županijskim materijalima govori o "Golf resortu Matalda", a gradsko vijeće barata s terminom kombinirano golf igralište Matalda. Ispuštanjem pojma resorta se želi izbjeći asociranje na smještajne kapacitete, jer bi to moglo utjecati na stvaranje negativnog stava otočana koji se bave iznajmljivanjem smještaja prema golfu i inicijativi. Podrškom neposrednoj provedbi plana gradska vlast omogućava izgradnju "Golf resorta Matalda" u sklopu koje se pored popratnih sadržaja predviđa izgradnja hotela i apartmana s 1.200 kreveta. Ta činjenica je lukavo sakrivena pretvaranjem "Golf resorta Matalda" u "kombinirano golf igralište Matalda".

Zabluda o brizi za prostor
Odlukom o imenovanju Tanje Jović i Ane Kučić gradski vijećnici su odgovornost sa sebe prividno prebacili na dvije osobe koje koje nisu vijećnici. Zaključkom se te dvije osobe koje nisu vijećnici zadužuju da prate svojom nazoćnošću i komunikacijom donošenje plana. Šta bi te osobe trebale koumunicirati, koju i čiju prostornu politiku će provoditi, čemu će nazočiti iz odluke nije jasno. Gdje će čučati i što će komunicirati ne može se shvatiti iz zaključka. Daje li takav neobvezujući i neodređujući zaključak ikakve ovlasti opunomoćenim osobama da prema vlastitom stavu komuniciraju s tijelima županije jer se vijeće nije uopće odredilo prema planu gradnje golf terena na Mataldi, već ga je unaprijed prihvatilo ne znajući sadržaj? Takvom odlukom su Tanja Jović i Ana Kučić dobile ulogu smokvinog lista kojim se skriva erotični prostor za flert političke moći i investitorskog libida. Taj flert, kao mogućnost, može imati i neželjene rezultate po javni interes.

Iako bi po sadržaju i smislu zaključka kojim se zadužuju Tanja Jović I Ana Kučić da u ime grada "nazoče" i "komuniciraju" trebao biti upućen tijelima županije, isti zaključak je dostavljen samo investitoru i jednom gradskom upravnom odjelu. Zaključak kao službeni dokument nije dostavljen županiji odnosno županijskim tijelima s kojima bi trebali komunicirati i kod njih nazočiti. Zaključak je očito bio za internu političku upotrebu. Tako formulirani zaključak trebao je stvoriti dojam da grad bez obzira što je zaključkom predao Mataldu županiji i investitoru ipak brine o tom prostoru te da će budno i aktivno pratiti donošenje plana.

Sve i da je isti zaključak i dostavljen županijskim tijelima koja rade na izmjeni plana, isti zaljučak nema nikavu pravnu težinu niti je obvezujući za županiju. Postupci i procedure izrade planova su definirani Zakonom o prostornom uređenju. Zakon precizno definira tijela, postupke i procedure donošenja planova ili njihovih izmjena i dopuna ali nigdje ne predviđa delegiranje neodređene, neobvezujuće i neobjašnjive ovlasti "nazočenja" i "komunikacija".

Da je tome tako potvrđuje dosadašnja praksa prilikom izrade izmjena i dopuna PPPGŽ. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ izradila je stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda". Stručna podloga je dostavljena 19. Srpnja 2017. Jadranci d.d. kao investitoru-naručitelju izmjena plana. Nije dostavljena Gradu Malom Lošinju a niti osobama po zaključku ovlaštenim " komunicirati" i "nazočiti" praćenju donošenja plana. Prema zakonu Zavod za prostorno uređenje PGŽ a ni županija nemaju obvezu dostavljati na znanje ili očitovanje takve dokumente ni gradu a ni osobama ovlaštenim po nekakvom pravno neobvezujećem zaključku pa bio to zaključak i gradskog vijeća.

Zabluda ili samobmana o važnosti i kontroli postupka
Zaključkom se utvrđuje da će vijeće raspravljati i glasovati prije donošenja plana u županijskoj skupštini. Gradsko vijeće je zaključilo da će samo glasati o konačnom prijedlogu županijskog plana? Konačni prijedlog plana je onaj plan koji je prošao javnu raspravu i o kojem će glasovati Skupština Primorsko-goranske županije. Ipak o tom planu će glasati i gradsko vijeće Grada Malog Lošinja? Koga će obvezivati rezultati glasanja gradskog vijeća o planu koji izrađuje i usvaja netko drugi - županija Primorsko-goranska? O konačanom prijedlogu plana, odnosno I. izmjena i dopuna PPPGŽ-a može glasati samo skupština PGŽ-a. Sve drugo je igorkaz u funkciji prikrivanja činjenice da se vijeće odreklo svojih ovlasti u korist županije i investitora uz istovremeno stvaranje privida o brizi za prostor i otok.

Takvo postupanje predstavlja nastavak dosadašnje prakse lokalne politike koju karakterizira nekritičko podržavanja bilo koje ideje velikog i neupitnog investitora te njegovo servisiranje pravnim zakrpama (mišljenjima, suglasnostima, zaključcima i sl.) koje mu omogućavaju da uz pomoć njemu nevjerojatno sklonih županijskih upravnih odjela radi što želi, kako želi i koliko želi.

A građanima ostaje da se zadovolje cinizmom vijećnika koji su nakon izglasavanja utvrdili da su "donošenjem odluke podrške i praćenjem cijelog projekta odgovorni da se provede u skladu sa zakonom, ali i zakonima prirode".

Komentari: 

123 # pubis prepucium latrinaehranitelj tuljana 2017-11-10 21:45
Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?

Moguće je jedno i drugo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # +Olfo 2017-11-10 22:39
A da 1.200 golfera će u redu čekati ulazak na igraliste...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Sve je mogućeGhost 2017-11-11 10:35
Hranitelj tuljana je ili glup i pravi se pametan ili je pametan i pravi se glup.
Moguće je jedno i drugo. Ali je sigurno da se trudi...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Ciljana skupinaFrodo 2017-11-10 23:13
Budući da nitko nije napisao da su posjetitelji golf terena i posjetitelji obiteljskih apartmana jednaka ciljna skupina, onda to vjerojatno niti ne misli. Osim ove besmislene pretpostavke postoji još čitav niz razloga zbog kojih bi privatni iznajmljivači mogli biti protiv luksuznog i ogromnog resorta, a o tim su razlozima napisani već poprilično brojni tekstovi i studije.

Jedan je od njih podizanje cijena destinacije, koje onda odvraćaju goste obiteljskih apartmana. Koji ostaju prazni ili nastanjeni sezonskim radnicima resorta, što donosi neželjene financijske učinke odnosno njihov izostanak, a može i onemogućiti otplate za gradnju apartmana podignutih kredita.

Jedan od njih je i narušavanje prirode i krajobrazne iznimnosti i ljepote, što je čest razlog odabira odredišta upravo posjetitelja obiteljskih apartmana, koji svoje vrijeme odmora provode više u prirodi od posjetitelja golf resorta (teško je golf teren nazvati prirodom).

Jedan od njih je i mogućnost prekoračenja vodnih kapaciteta jedinog izvora pitke vode lošinjske vodoopskrbe, bar prema podacima koji su citirani u Prostornom planu uređenja iz 2008.godine. Koje bi prekoračenje moglo ostaviti njihove apartmane na suhom.

I tako dalje.

Ne valja pretpostaviti da je osoba čiji tekst komentiraš budala. Eto ni ja ne mislim o hranitelju tuljana da je od svega u tekstu uspio iskonstruirati samo ovaj pogrešan zaključak o ciljanim skupinama.
Vjerojatnije je da pripada onima koji će se okoristiti provođenjem ovih planova u djelo, i to ne zapošljavajući se kao hvatač izgubljenih loptica. Za svoje neizrečene ciljeve potrošio je mnogo vremena i puno riječi na ovim stranicama na kojima obasipa prezirom pisce, čitatelje i komentatore tekstova. Huškač?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
42 # hranitelj tuljana 2017-11-11 07:19
Citat Frodo:
Budući da nitko nije napisao da su posjetitelji golf terena i posjetitelji obiteljskih apartmana jednaka ciljna skupina, onda to vjerojatno niti ne misli.
Citat: Ispuštanjem pojma resorta se želi izbjeći asociranje na smještajne kapacitete, jer bi to moglo utjecati na stvaranje negativnog stava otočana koji se bave iznajmljivanjem smještaja prema golfu i inicijativi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
102 # bla trućhranitelj tuljana 2017-11-11 07:30
Ostatak teksta, a i vašeg komentara se uglavnom bazira na prije više od stotinu godina opovrgnutoj, pretpotopnoj ekonomskoj teoriji "nulte sume", u kojoj netko ima jer netko drugi nema, odnosno nečiji dobitak je uvijek i obavezni gubitak nekog drugog. Nije veliko iznenađenje da su toj teoriji obično najsklonije osobe s lijevog političkog spektra, jer da imaju barem minimum ekonomske pismenosti, ne bi bili ekonomslki lijevo (kvaka 22).

I da, podići vrijednost destinacije je "loše"? Kako znamo da je sadašnja vrijednost dobra? Možda je i sada previsoka? Da je snizimo još? To bi svakako bilo održivije...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Svi dobivajugost 2017-11-11 13:49
Citat hranitelj tuljana:
Ostatak teksta, a i vašeg komentara se uglavnom bazira na prije više od stotinu godina opovrgnutoj, pretpotopnoj ekonomskoj teoriji "nulte sume", u kojoj netko ima jer netko drugi nema, odnosno nečiji dobitak je uvijek i obavezni gubitak nekog drugog.
Prije više od stotinu godina nitko nije ni slutio kamo svijet ide zahvaljujući ekonomskim teorijama koje su podržavale uvjerenje da su resursi neiscrpni, živi svijet neuništiv, a planet neosjetljiv na ljudsko djelovanje te da svi sudionici samo dobivaju. No činjenica kazuju da resurse potrošene jučer plaćamo danas i da se jučerašnji dobici plaćaju današnjim gubicima koji obećavaju prilično crnu globalnu budućnost.Citat:
Nije veliko iznenađenje da su toj teoriji obično najsklonije osobe s lijevog političkog spektra, jer da imaju barem minimum ekonomske pismenosti, ne bi bili ekonomslki lijevo (kvaka 22).
Fotografija skupine dobitnika koja opovrgava teoriju nulte sume i dokazuje da je ekonomija desničarska win-win igra u kojoj svi dobivaju:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Hvatač izgubljenih lopticaDumDum 2017-11-11 18:33
Frodo te je dobro "pročitao" i ocijenio da obasipaš prezirom pisce, čitatelje i komentatore tekstova, ali mislim da nisi huškač. Vjerojatno si samo iskompleksirani nesvršeni student nekog fakulteta pa zaštićen anonimnošću ovdje glumataš intelektualca pišući visokoparne komentare. Iz nemoći da pariraš Frodu odgovor si djetinjasto naslovio "bla truć" i potvrdio njegovo zapažanje o tvom preziru prema svima. Iz očaja što ne znaš suvislo odgovoriti tvrdiš bez ikakvih argumenata kako se njegov komentar bazira na nekakvoj teoriji a onda postaviš čak četiri pitanja, sve jedno gluplje od drugoga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # stidna, kožica, nužnikDureks 2017-11-11 19:08
Hranitelj tuljana je vrijedan kao probušeni kondom. Asocijacija na probušeni kondom je zbog naslova prvog naslova komentara"Pubis prepucium latrinae" još jedne umotovorine tuljana, velikog intelektualca: stidna;kožica; nužnik.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ambiciozni poluinteligentDumDum 2017-11-11 19:29
Da, naslovom komentara pubis prepucium latrinae htio je izraziti prezir prema autoru, praveći se kako zna latinski, ali naslov je besmislen tim prije što ne postoji latinska riječ prepucium. Postoji preputium, ali kako bi jedan nedojebeni poluinteligent s ambicijom da bude hvatač izgubljenih golf loptica to mogao znati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # slučajnost?hranitelj tuljana 2017-11-11 21:54
Kako puno komentatora zna latinski... autor teksta, Frodo, Dureks, DumDum... puno govornika u maloj sredini, a kažu da je to mrtav jezik... ili...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # 4:8500Gost 2017-11-11 22:26
Budalo ajd na spvanje...nemoj se više blamirarti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Google is your friendDumDum 2017-11-12 08:36
Citat hranitelj tuljana:
Kako puno komentatora zna latinski... autor teksta, Frodo, Dureks, DumDum... puno govornika u maloj sredini, a kažu da je to mrtav jezik... ili...
Već i mala djeca i plavuše znaju koristiti gugl prevoditelj pa me čudi da intelekt kao ti ne zna. Evo ti link da se ne čudiš kao pura dreku što puno komentatora zna latinski :P
translate.google.com/#la/hr/latrina
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Bla trućFrodo 2017-11-11 21:08
Citat hranitelj tuljana:
Ostatak teksta, a i vašeg komentara se uglavnom bazira na prije više od stotinu godina opovrgnutoj, pretpotopnoj ekonomskoj teoriji "nulte sume", u kojoj netko ima jer netko drugi nema, odnosno nečiji dobitak je uvijek i obavezni gubitak nekog drugog.
Hebeno me zanima tko je i u kojem znanstvenom radu opovrgnuo tvrdnju da u uvjetima ograničene količine vode potrošnja jednih utječe na potrošnju drugih. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # ResortizacijaRanko 2017-11-11 09:47
Citirani tekst nije argument za tvoje tvrdnje. Naprotiv. Mnoge otočane koji se bave iznajmljivanjem apartmana zabrinjava povećavanje smještajnih kapaciteta, a one koji se bave pružanjem ugostiteljskih i drugih usluga turistima plaši i sama riječ "resort". jer reort je zatvoreni smještajni kompleks koji nudi sve i sva od usluge hrane i pića do frizure, suvenira itd. Turist nema razloga izići iz resorta i kupiti nešto od domaćeg čovjeka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # *Nismo trube 2017-11-11 08:41
Kakiš li ga kakiš tuljane.U tekstu se ne tvrdi "da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana".
U tesktu piše da se ispruštanjem riječi resort željelo izbjeći asociranje na smještajne kapacitete i mislim da je to dobar zaključak.
Kombinirano golf igralište asocira na sport a resort asocira na turizam,hotele i apartmane.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # ...u troskokuGost 2017-11-11 09:20
Kao i obično prvi komentator je hranitelj tuljana koji ima cilj usmjeriti raspravu što dalje od teme.

Izmisli tvrdnju koja u tekstu ne postoji i s njom polemizira. Tako u svom prvom komentaru s visina koje mogu doseći samo umišljeni pametnjakovići pita:" Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?"

Iako u tekstu ima dosta šokantnih činjenica i tvrdnji tuljan problemaizira nepostojeću tvrdnju. Nakon podvale s lažnom tvrdnjom zaključuje da netko (autor teksta) želi nahuškati ljude za svoje ciljeve? Gdje vidi huškanje, koji su ciljevi huškača to nema potrebu objasniti.

Iako se predstavlja u ekonomskom smislu kao najžešći libertijanac u političkom smislu jest sklon jednoumlju i totalitarizmu. Svako mišljenje koje nije u skladu s njegovim je pogrešno, nevaljalo a javno iznošenje takvih misli jest huškanje.

Odjebi…
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
6 0 # -----hranitelj tuljana 2017-11-11 10:40
Citat Ranko:
Turist nema razloga izići iz resorta i kupiti nešto od domaćeg čovjeka.
Hrabro! Ne bi se svatko usudio priznati da je jedina šansa da netko dođe u njegov apartman ili nešto od njega kupi (pa čak ni stalni, dosadašnji gosti, koji su često puta iznajmljivačima vjerniji nego vlastita obitelj) u tome da se zabrani svaka nova konkurencija, čak i u obliku skupljeg smještaja, skroz na drugom kraju drugog otoka...

...možda da strancima i zabranimo kupnju gotove hrane i rashlađenog pića u trgovinama, kako bi ih se usmjerilo/prisi lilo u restorane?

Glupa ideja? Oh Wait...
www.jutarnji.hr/.../6730038
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # bla trućgost 2017-11-11 11:33
Hrabro ili ne, činjenica je koju ne možeš osporiti da se svekolika povijest svjetskog gospodarstva svodi na manje ili više uspješnu eliminaciju konkurencije. Zašto bi onda svi Lošinjani trebali biti sretni ako smatraju da im gradska vlast dovodi konkurenciju? I da te usput pokušam educirati (premda je to uzaludan trud) Velika Britanija je izrasla u dominantnu gospodarsku i vojnu silu zahvaljujući zakonima o zabrani kupovine robe od konkurencije. A svoju si demagogiju sačuvaj za birtijske drugare i ne prosipaj je ovdje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # KonkurencijaIznajmljivač 2017-11-11 21:22
Stvarno si glup ili se samo praviš? jedina šansa da netko dođe u moj apartman je u tome da moj stari gost i prijatelj zna da okoliš nije okljaštren, obala betonirana, a sladoled 25 kuna, zato jer taj moj stari gost voli Lošinj, želi šetati prirodom, ne namjerava se jkpati u bazenu niti platiti ulaznicu za plažu. Moj stari gost i prijatelj je ljubitelj Mediterana kakav je nekad bio a ne replike Malorke. A ja kao domaćin, platiša poreza i upisan na biračke popise imam pravo i namjeru utjecati na to hoće li moj grad postati preskup ne samo mome gostu nego i meni i mojoj djeci. Ideja slobodnog tržišta je pokosila mnoge države, gradove i sela svojom lažnom konkurencijom, a u stvarnosti mafijaški kontroliranom Superhik ekonomijom. Odjebi u velikim skokovima, plaćeni trole!!!!! Lošinjani su progledali a euforija vašim investicijama i zapošljavanjem je odavno potrošena.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Profesija trolFalšo 2017-11-11 12:29
Citat Gost:
Kao i obično prvi komentator je hranitelj tuljana koji ima cilj usmjeriti raspravu što dalje od teme.
Izmisli tvrdnju koja u tekstu ne postoji i s njom polemizira. Tako u svom prvom komentaru s visina koje mogu doseći samo umišljeni pametnjakovići pita:" Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?"
Iako u tekstu ima dosta šokantnih činjenica i tvrdnji tuljan problematizira nepostojeću tvrdnju. Nakon podvale s lažnom tvrdnjom zaključuje da netko (autor teksta) želi nahuškati ljude za svoje ciljeve? Gdje vidi huškanje, koji su ciljevi huškača to nema potrebu objasniti.
Sudeći po upornosti kojom rasprave usmjerava daleko od nekih tema hranitelj tuljana bi mogao biti profesionalni trol. Ma ne zato što to radi dobro, profesionalno, nego zato što ga netko plaća. Jer toliko puta je dobio po gubici i ispao smiješan da bi svako normalan tko drži do sebe već odustao. Ali on i dalje tupi jer po zadatku nastoji skrenuti oči javnosti od stvarnog problema. A stvarni problem istaknut ovim člankom je što gradska vlast još jedan dio otočnog prostora prepušta na milost i nemilost investitoru "kakvog se može samo poželjeti". A ne odgovori na imbecilna, neumjesna pitanja "Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Javi seeeeeLjubo 2017-11-11 12:44
Da li je hranitelj tuljana ista osoba kao i Ponovno jaše?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # zijev...hranitelj tuljana 2017-11-11 13:48
Citat Falšo:
stvarni problem istaknut ovim člankom je što gradska vlast još jedan dio otočnog prostora prepušta na milost i nemilost investitoru
Možete li pojasniti o kakvom otočnom prostoru pišete koji gradska vlast "prepušta", ja sam cijelo vrijeme mislio da se radi o privatnom zemljištu, a ne gradskom???
Je li to isto dio nekakve zaštićene park šume?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # .Pero 2017-11-11 14:20
Ti si malo žešća budala...ti si mozes samo umisliti sa si nesto mislio...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Trol ili budala, pitanje je sadHamlet 2017-11-11 17:59
Citat Pero:
Ti si malo žešća budala...ti si mozes samo umisliti sa si nesto mislio...
Ili trola ili je budala pa misli da vlasništvo nad zemljištem daje pravo da na njemu radiš što god ti se prohtije. Za slučaj da nije trol nego budala nudim mu prosvjetljenje navođenjem jednog od načela Zakona o prostornom uređenju - Načelo ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa

Članak 11.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja nadležna tijela državne uprave, tijela i osobe određeni posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prosuđuju i međusobno usklađuju javni interes i pojedinačne interese koje moraju poštivati u obavljanju poslova prostornog uređenja, pri čemu pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu.

(2) Javni interes zaštićuje se razgraničenjem prostora za javne namjene primjenom odgovarajućih prostornih normi i prostornih standarda od ostalog prostora vodeći pri tome računa da svi korisnici, koliko je to moguće, podjednako snose teret razgraničenja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Sveto privatnoZlobo 2017-11-11 21:27
Privatne prostore se također obuhvaća prostornim planiranjem, kao što znaju svi članovi dječjeg gradskog vjeća.
Hranitelju tuljana, dokazuješ nedokazivo. Dokazivanje prezirom i nadmenošću prema drugima još uvijek nije argumentacija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Tuljan od slameBumbar 2017-11-17 17:47
Citat Gost:
Kao i obično prvi komentator je hranitelj tuljana koji ima cilj usmjeriti raspravu što dalje od teme.

Izmisli tvrdnju koja u tekstu ne postoji i s njom polemizira.
To o polemiziranju s tvrdnjom koja ne postoji spada u definiciju trola koji se radi manipulacije služi retoričkom smicalicom podmetanja zamjenom teze.
hr.wikipedia.org/wiki/Slamnati

Savjet: Ignorirati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Puno zuji meda ne daje...nje pčelicaTrut 2017-11-17 18:01
Mislim da je tuljan već prezren i da se ljudi ne love na samodopadnu budalu koja si umišlja da je pametnjaković.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # corleonetoto 2017-11-17 22:12
Citat Trut:
Mislim da je tuljan već prezren i da se ljudi ne love na samodopadnu budalu koja si umišlja da je pametnjaković.
Lukava lija ipak dolija !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # KloakaSnajperist 2017-11-11 10:58
Tuljana ne zanima nezakonita odluka županije ni besmisleni zaključici GV, opće guranje glave u pijesak. Njega zanima rasprava o "ciljanoj skupini posjetitelja golf terena" što god to značilo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # FimozaZaintrigirani 2017-11-11 12:15
Zašto velika, mudra glava i relizirana osoba gubi vrijeme na Volim Lošinj boreći se protiv nebitnih i po njemu glupavih huškača. Zadnja stvar koju napravi prije spavanja je trolanje, a prva stvar koju napravi kad se probudi, još onako krmeljiv je opet trolanje?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # bajka za naivnebujrum 2017-11-11 14:23
Cijeli taj projekt koji se vrti oko golfa je u startu promašena investicija, ili služi samo kako bi se izgradnja cijelog resorta podmetnula pod priču o golf terenima. Što se tiče golferskog turizma, prosječni golfer si uzme tjedan dana godišnjeg odmora, doleti na destinaciju gdje lokalno na manje od sat vremena autom ima 5-6 golf terena. Svaki dan odigra po jednu partiju, naravno svaki put na drugom terenu, i krajem tjedna avionom ide kući.

Ova priča o navodnom golf turizmu sa samo 2 golf terena je čista farsa za naivne, a poanta je u resortu sa 1200 ležajeva.

Za kapacitet od 1200 ležajeva im treba najmanje 50 golf terena.

Pozdrav ekipi sa Dražice, ovo vam neće proći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # nije za seljaka golf nego boćedh 2017-11-11 14:43
Citat bujrum:
Ova priča o navodnom golf turizmu sa samo 2 golf terena je čista farsa za naivne, a poanta je u resortu sa 1200 ležajeva.

Za kapacitet od 1200 ležajeva im treba najmanje 50 golf terena.

Pozdrav ekipi sa Dražice, ovo vam neće proći.
Ekipi sa Dražice više ništa ne prolazi, ne mogu utjecati niti da se popravi most na Osoru, a kamoli da se produži zračna luka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # nakaradni planoviuvreda za zdrav razum 2017-11-11 15:09
Citat bujrum:
Cijeli taj projekt koji se vrti oko golfa je u startu promašena investicija, ili služi samo kako bi se izgradnja cijelog resorta podmetnula pod priču o golf terenima. Što se tiče golferskog turizma, prosječni golfer si uzme tjedan dana godišnjeg odmora, doleti na destinaciju gdje lokalno na manje od sat vremena autom ima 5-6 golf terena. Svaki dan odigra po jednu partiju, naravno svaki put na drugom terenu, i krajem tjedna avionom ide kući.

Ova priča o navodnom golf turizmu sa samo 2 golf terena je čista farsa za naivne, a poanta je u resortu sa 1200 ležajeva.

Za kapacitet od 1200 ležajeva im treba najmanje 50 golf terena.

Pozdrav ekipi sa Dražice, ovo vam neće proći.
Evo što o tome govore stručnjaci...

Golfska menadžerica Maria Manuel Delgado e Silva hrvatskim je novinarima koji su obišli terene u regiji Algarve objasnila kako se golfere može privući jedino ako u blizini postoji barem pet igrališta. Poznato je, naime, da golferi u tjedan dana, koliko obično traje njihov odmor, žele obići što više terena, ali pritom ne žele gubiti vrijeme na duga putovanja. RH još nije ni blizu ideji o pet igrališta na jednom području jer ih u cijeloj zemlji nema toliko...
vecernji.hr/.../...
Raić tvrdi kako je najbitnije da se golf-tereni ne grade samostalno, već u tzv. grozdovima.
- Prosječni golfer na odmor dolazi na sedam dana. U tom razdoblju želi odigrati šest partija. Traži najmanje tri, a možda i šest terena međusobno udaljnih najviše sat vremena vožnje automobilom, kako bi ih mogao mijenjati. Uz to, troši na smještaj, na gastronomiju i preporučuje istu destinaciju svojim prijateljima. Jedino tako možemo privući tu vrstu turista - smatra Raić.

www.jutarnji.hr/.../1200416


U svakom slučaju, bila 2 ili 5 igrališta, 1200 ležajeva je nakaradno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # seljakgolfer 2017-11-11 15:54
U svakom slučaju, bila 2 ili 5 igrališta, 1200 ležajeva je nakaradno.
Pa poanta GOLFA je gradnja i prodaja ležajeva (apartmana), golf nije bitan '
Iako se dobije dozvola radit ce se samo ležajevi apartmani ili hotel a golf ako bude.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # .Zinik 2017-11-11 17:32
Zbog zaključka GV mislim da bi Tanja Jović i Ana Kučić imale više šanse kod Povjerenika za informiranje kad bi koji slučajem zatražile stručnu podlogu koju traži Bojana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # bez gaćai zaštite 2017-11-11 18:30
Citat Zinik:
Zbog zaključka GV mislim da bi Tanja Jović i Ana Kučić imale više šanse kod Povjerenika za informiranje kad bi koji slučajem zatražile stručnu podlogu koju traži Bojana.
kao da je njih briga, Grad je već dao podršku, i to bjanko
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # golfska strujaborbaš 2017-11-12 09:09
Citat i zaštite:
kao da je njih briga, Grad je već dao podršku, i to bjanko
Grad je u velikim problemima, došlo je do rascjepa u lošinjskom HDZ-u gdje se dvije struje međusobno bore za prevlast.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Rascjep? Koji rasjep?Sić 2017-11-14 08:49
Citat borbaš:
Citat i zaštite:
kao da je njih briga, Grad je već dao podršku, i to bjanko
Grad je u velikim problemima, došlo je do rascjepa u lošinjskom HDZ-u gdje se dvije struje međusobno bore za prevlast.
Kakav rascjep? Pa svi su u prošlom sastavu bili golfska struja. Što ih je onda moglo rascijepiti? Dioba provizija? Ideološke nesuglasice sigurno nisu jer lošinjski hadezejci idu kud krdo ide.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # samo je jedna mamažuja 2017-11-14 11:16
Citat Sić:
Kakav rascjep? Pa svi su u prošlom sastavu bili golfska struja. Što ih je onda moglo rascijepiti? Dioba provizija? Ideološke nesuglasice sigurno nisu jer lošinjski hadezejci idu kud krdo ide.
Dijele se na "garijeve" i "nedićeve" članove a iza svega stoji građevinska mafija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Put u nepoznatokibidabi 2017-11-15 09:05
Mislim da ne postoje "garijevci" jer s njim niko ozbiljan više ne računa. Nedić se ne miri da bude Anin fikus kao ona pod Garijem pa nastoji kontrolirati GV i odbore da si prigrabi veći utjecaj. Oni koji ga podržavaju bi se mogli nazvati "nedićevci" ali sumnjam da su većina jer neki ne žele da Ana bude njegov fikus. Sa šibicarom Elvisom i njegovim kmetom Andrinom čine većinu koja će vjerojatno nadvladati "nedićevce" i Anu podržavati na putu kojim je krenula. A to je ... put u nepoznato. Na njenom FB profilu još uvijek stoji ona laž o Lošinju kao prvom od 1000 otoka i parolom "Lošinj je, i mora ostati prvi".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # tarzan u borbi za pinkumerci 2017-11-15 15:24
Citat kibidabi:
Mislim da ne postoje "garijevci" jer s njim niko ozbiljan više ne računa. Nedić se ne miri da bude Anin fikus kao ona pod Garijem pa nastoji kontrolirati GV i odbore da si prigrabi veći utjecaj. Oni koji ga podržavaju bi se mogli nazvati "nedićevci" ali sumnjam da su većina jer neki ne žele da Ana bude njegov fikus. Sa šibicarom Elvisom i njegovim kmetom Andrinom čine većinu koja će vjerojatno nadvladati "nedićevce" i Anu podržavati na putu kojim je krenula.
Nije to nikakva borba za prevlast nego bespoštedna bitka za "pinku". Vidjeli novi vijećnici kako su se obogatili viječnici u prošlom mandatu pa sad i oni žele dio kolača.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # Klevete i lažiĆić mić 2017-11-14 13:13
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Vjerodostojno u 3pmgost 2017-11-14 14:26
Citat Ćić mić:
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
Uživaj u ovom pozerskom kreveljenju precjednika stranke sumnjivih namjera Hajde Da Zgrabimo :lol:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Plenkoviću, đe si bio '91?Šundo 2017-11-16 17:19
Osim što je uobraženi pozer još je i bahat, a i nekulturan. Bahatost je je već bezbroj puta pokazao, a najbolje mu je ono da može što god hoće. Nekulturu je pokazao prije par dana dijeleći lekcije zastupnicima u Saboru kao da je iznad Sabora. A posebice se osramotio kad je bahato, s visoka, kao uvrijeđena pi*kica upitao tko je to Branimir Bunjac i odakle je ispao. Bunjac, zastupnik u Saboru mu je odgovorio na svojem Facebook profilu, po mojem mišljenju prebalago i neprimjereno pristojno za takav hadezenjarski bezobrazluk:

Bunjac kaže kako je logično da se on i premijer ne poznaju,a u objavi objašnjava i zašto je tako:

‘Tijekom rasprave o povjerenju Vladi Plenković me upitao “tko sam ja” i “otkuda sam ispao”.
Konstatirao je da nije za mene “nikada čuo niti me je ranije vidio”, pa se čudio “tko uopće” glasuje za Živi zid.
Nema ničega neobičnoga u njegovim izjavama.
Naime, u vrijeme Domovinskog rata ja sam bio dobrovoljac na prvoj crti bojišta, a Plenković se liječio od anemije. Logično je da se nismo mogli ni sresti ni vidjeti u to vrijeme.
Kasnije sam studirao povijest i postao doktor povijesnih znanosti u vrijeme dok je isti gospodin tumarao po hodnicima središnjice HDZ-a pokušavajući se uhljebiti u nekoj sinekuri.
Treba li nas stoga čuditi da premijer, za razliku od mene, ne zna ništa o hrvatskoj povijesti, pa mu za vođenje politike treba tragikomično Povjerenstvo za suočavanje s prošlosti?
Kasnije je Plenković napustio Hrvatsku i otišao u Bruxelles i time i faktički postao potpuno odvojen od stvarnoga života hrvatskih građana.
Okružen birokratima, vozačima, večerama i s primanjima od 50 tisuća kuna zaključio je da je život bajka koja se svodi na dodvorništvo i održavanje statusa quo.
Njemu je bilo dobro, pa nije mogao shvatiti da u Hrvatskoj ljudi vode borbu za goli opstanak, za puko preživljavanje, pa samim time ne razumije ni kako je nastao Živi zid ni tko za njega glasuje.
On misli da stotine tisuća blokiranih, iseljenih i gladnih hrvatskih građana zanimaju sastanci nekakvih radnih skupina EU-a na Malti.
Za razliku od Plenkovića osobno hodam pješice po ulicama grada, bez zaštitara, primam građane, slušam njihove žalbe, pa znam kako žive i koje su im potrebe u stvarnome, a ne virtualnom, svijetu.
Nemam se potrebe nikome ulizivati, ne služim nikakvim lobijima, potpuno sam slobodan u iznošenju svojih stavova.
U politici sam isključivo zato da budem medij građana, a ne da prenosim uredbe i direktive iz EU-a i NATO-a ili iz bankarskih krugova.
Doista, velika je razlika između nas dvojice, slažem se’, objavio je Bunjac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Može mu segost 2017-11-17 09:19
Citat Šundo:
Osim što je uobraženi pozer još je i bahat, a i nekulturan. Bahatost je je već bezbroj puta pokazao, a najbolje mu je ono da može što god hoće.
Može mu se jer mu bahaćenje omogućuje političko smeće iz HNS-a, Haso i Esih te manjinci.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
71 # pokondirena tikvamićo 2017-11-14 15:00
Citat Ćić mić:
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
HDZ=SDP a zajedno opljačkali sve što je bilo moguće. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # HDZ=Hajde Da Zdipimoasd 2017-11-14 17:21
Citat mićo:
Citat Ćić mić:
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
HDZ=SDP a zajedno opljačkali sve što je bilo moguće. :-x
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
41 # crvena buržoazijaćaća 2017-11-14 18:23
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Hajde Da Zdipimoasd 2017-11-14 18:51
Citat ćaća:
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # kameleonikurta 2017-11-14 19:05
Citat asd:
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Je su li Vinko, Vlado, giordano i ostali bili članovi SKH ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Pljačkaška privatizacijaasd 2017-11-14 19:23
Citat kurta:
Citat asd:
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Je su li Vinko, Vlado, giordano i ostali bili članovi SKH ???
Bili su. Ali član SKH bio je i Tuđman, a on im je sve to omogućio dok su drugi ratovali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Imali su Hrvatskukibidabi 2017-11-15 12:13
Citat asd:
Citat kurta:
Citat asd:
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Je su li Vinko, Vlado, giordano i ostali bili članovi SKH ???
Bili su. Ali član SKH bio je i Tuđman, a on im je sve to omogućio dok su drugi ratovali.
Slika govori više od tisuća i tisuća riječi i beskrajnog muljanja pripadnika zločinačke organizacije:

i.imgur.com/HOlmV9m.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # komu sve - komu ništapešekan 2017-11-15 16:07
Citat:
Bili su. Ali član SKH bio je i Tuđman, a on im je sve to omogućio dok su drugi ratovali.
Gori od komunista su samo bivši komunisti koji su postali antikomunisti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Komesar Vaso Prepisivačgost 2017-11-16 10:01
Citat ćaća:
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
Nije istina da su tvrtke mogli kupovati samo direktori. O tome tko je odgovoran za privatizacijsku pljačku najbolje govori protivljenje HDZ-a da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo za Todorićevu pljačku, zatim namjera da se njegov rad prekine kad istragu preuzme DORH i dosadašnji tijek saslušanja pod strogim nadzorom HDZ-ovog komesara za zataškavanje afere Todorić Vase zvanog Prepisivač.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Ima li netko da ospori ovaj tekst?gost 2017-11-17 13:03
Citat gost:
Citat ćaća:
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
Nije istina da su tvrtke mogli kupovati samo direktori. O tome tko je odgovoran za privatizacijsku pljačku najbolje govori protivljenje HDZ-a da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo za Todorićevu pljačku, zatim namjera da se njegov rad prekine kad istragu preuzme DORH i dosadašnji tijek saslušanja pod strogim nadzorom HDZ-ovog komesara za zataškavanje afere Todorić Vase zvanog Prepisivač.
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # prvobitna akumulacijaprinc 2017-11-17 13:58
Citat gost:
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici bili Kutle i Todorić.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Hvala HDZ-u, gori smo od RumunskeČaušesku 2017-11-17 14:22
Citat princ:
Citat gost:
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici bili Kutle i Todorić.
Ne žele priznati HDZ-ovci i HDZ-ovi klijenti, i tu nema ničeg čudnog. Ne žele priznati jer bi to bilo priznanje da je HDZ zločinačka organizacija odgovorna, njeno članstvo lopovi, a birače u najmanju ruku budale. Evo, HDZ je upravo blokirao svjedočenje Karmarka i Kujundžića u vezi s Todorićem, a danas Novi list piše o poraznim podacima da nam je industrijska proizvodnja od 2010. porasla za bijednih 2,8%, a u Rumunjskoj čak 45%! U Rumunjskoj!!! Kojoj smo se nekad rugali ili sažaljevali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Lijepa naša otočna zaostala turistička zemljaVjerodostojnik 2017-11-19 09:38
Citat Čaušesku:
Citat princ:
Citat gost:
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici bili Kutle i Todorić.
Ne žele priznati HDZ-ovci i HDZ-ovi klijenti, i tu nema ničeg čudnog. Ne žele priznati jer bi to bilo priznanje da je HDZ zločinačka organizacija odgovorna, njeno članstvo lopovi, a birače u najmanju ruku budale. Evo, HDZ je upravo blokirao svjedočenje Karmarka i Kujundžića u vezi s Todorićem, a danas Novi list piše o poraznim podacima da nam je industrijska proizvodnja od 2010. porasla za bijednih 2,8%, a u Rumunjskoj čak 45%! U Rumunjskoj!!! Kojoj smo se nekad rugali ili sažaljevali.
Kapeli se k*rči visokim učešćem prihoda od turizma u BDP kao da je to dobro, a zapravo je znak nazadovanja i signal za ubrzano bjekstvo iz Hrvatske svima koji ne žive od politike kao on.

"– Hrvatska sve više ima obilježja otočne turističke zemlje. Ne samo da smo osuđeni na jednu granu kod rasta BDP-a, nego je sve više izražen utjecaj samo jednog kvartala, odnosno tri ljetna mjeseca, na rast BDP-a i na kretanja u ekonomiji – napominje Lovrinčević. Koliko se mijenja važnost pojedine djelatnosti za domaće gospodarstvo najbolje govori to da je 2000. godine industrijska proizvodnja činila 17,8 posto BDP-a, poljoprivreda 6,4 posto, a trgovina i turizam 19,8 posto, dok je 17 godina kasnije udio industrije pao na 15 posto, poljoprivrede ispod četiri posto, a turizam i trgovina su dogurali do udjela većeg od 22 posto.
– Grane čiji je udio rastao su i grane koje donose niže plaće, pa je tako ona u turizmu u prosjeku 5.100 kuna, u što su uključene i plaće menadžera. Hrvatskoj se tako prvi put događa da joj prijeti da je tranzicijske zemlje poput Češke ili Slovačke preteknu i u visini plaća, što se donedavno činilo dalekom i nevjerojatnom budućnošću – kaže Lovrinčević. On dodaje da je u Sloveniji plaća u prosjeku 30 posto veća nego u Hrvatskoj, a da su joj po plaći sada konkurentice i zemlje koje to donedavno nisu mogle biti, pa su to države u kojima će i potencijalni useljenici tražiti posao prije nego u Hrvatskoj.
– Neće samo naši radnici odlaziti u Njemačku ili Irsku, nego će se i potencijalni useljenici radije odlučivati za Slovačku ili Češku. Vrijeme je da Hrvatska razmisli o selektivnoj imigracijskoj politici, demografske mjere su premalo i zakašnjele su – upozorava Lovrinčević.

novilist.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # SkreniDrugi će za tobom 2017-11-11 23:08
Nemojte dozvoliti da hranitelj tuljana skreće temu jer je uporan u tome.
Najvjerojatnije je za to nagrađen pa i po objavama na ovom forumu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # hukhranitelj tuljana 2017-11-13 18:23
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposob nih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # magla svuda oko naskermit 2017-11-13 18:50
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Tko to tamo zamagljuje ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Lake droga ili teška mukaGost 2017-11-13 18:54
Tuljan poludio?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # tko laže taj i krade...hranitelj tuljana 2017-11-14 17:11
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Ovo trkeljanje nisam ja napisao!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # nisam jaalibi 2017-11-14 17:48
Citat hranitelj tuljana:
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Ovo trkeljanje nisam ja napisao!
sinkopa?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # Ko pravi tuljanBili 2017-11-14 18:17
Citat hranitelj tuljana:
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Ovo trkeljanje nisam ja napisao!
Ako nisi ti, dobro te oponašao :lol: :lol: :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
93 # PRhranitelj tuljana 2017-11-15 18:10
Citat gost:
... činjenica je koju ne možeš osporiti da se svekolika povijest svjetskog gospodarstva svodi na manje ili više uspješnu eliminaciju konkurencije. Zašto bi onda svi Lošinjani trebali biti sretni ako smatraju da im gradska vlast dovodi konkurenciju? ...Velika Britanija je izrasla u dominantnu gospodarsku i vojnu silu zahvaljujući zakonima o zabrani kupovine robe od konkurencije.
Hvala na pojašnjenjima.
Dakle, prema vama legitimni i logični privatni interes pojedinaca koji žive od turizma (jer - ne žive svi) je suzbijati konkurenciju u obliku bilo kojeg proširenja turističke ponude na otoku. Bilo bi još bolje da se i postojeća ponuda na neki način suzi...
Mogli biste izaći s političkim programom na izbore. Međutim, jao, što ako niste većina? Većini je možda interes još gradnje, još širenja, još radnih mjesta?
Pa, možda vam mogu pomoći savjetom...
...bilo bi dobro da vas nekoliko osnujete npr. nevladinu udrugu ili inicijativu građana, koja će se za vaš privatni interes boriti svim dostupnim sredstvima protiv nove (i stare) konkurencije.
U svrhu senzibilizacije javnosti (koju baš briga vaš privatni interes, a možda je njihov interes i suprotan jer žele ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta) bilo bi dobro da tu vašu borbu protiv konkurencije umotate u celofan inače jako nejasnog i preširokoga pojma "javnog interesa".
Možda da umiješate i element zaštite okoliša, održivosti, to danas pali...
...ne morate se vi osobno baviti time na operativnoj razini, možete angažirati ljude koji su spretni komunikatori a koji bi bili "neovisni" aktivisti te vaše inicijative. Bilo bi dobro da sami aktivisti ne budu vlasnici (iole znatnijih) smještajnih kapaciteta, kako im se ne bi moglo to predbaciti, a i sama inicijativa bi bila time uvjerljivija...
...to mogu biti profesionalni aktivisti "Vegeta smjera" (miješaju se u sve)...
...na kraju, bilo bi dobro da složite "neovisnu" web-stranicu gdje bi objavljivali različite članke na temu javnog interesa, zaštite okoliša, održivog razvoja, a koji bi zapravo bili poglavito usmjereni protiv te vaše konkurencije.
Eto, tako bih ja napravio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Još zapošljavanjaZlobo 2017-11-15 20:14
www.kigo.hr/.../

Iskreno, zašto bi nam bilo stalo do zapošljavanja Filipinaca, Bosanaca, Srba i ostalih za koje će ministar Cappeli zatražiti radne dozvole u Hrvatskoj? Izgleda da na otoku nema nezaposlenih. Nema nezaposlenih, sezona je bila predobra i spektakularna, a (gotovo) svi su restorani zatvoreni jer nema tko trošiti u njima. Ups, izgleda da je sav profit otišao s Lošinja!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # agrokortodor 2017-11-15 20:44
Citat Zlobo:
www.kigo.hr/.../

Iskreno, zašto bi nam bilo stalo do zapošljavanja Filipinaca, Bosanaca, Srba i ostalih za koje će ministar Cappeli zatražiti radne dozvole u Hrvatskoj? Izgleda da na otoku nema nezaposlenih. Nema nezaposlenih, sezona je bila predobra i spektakularna, a (gotovo) svi su restorani zatvoreni jer nema tko trošiti u njima. Ups, izgleda da je sav profit otišao s Lošinja!
Nije samo profit otišao sa otoka nego i supstanca. Nakon Lošinjske plovidbe isisan je sav kapital iz Jadranke. Ostala je samo vanjska ljuštura koja će se urušiti sama od sebe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Politika zgrabi i bježiSJ 2017-11-16 09:22
Citat todor:
Citat Zlobo:
Iskreno, zašto bi nam bilo stalo do zapošljavanja Filipinaca, Bosanaca, Srba i ostalih za koje će ministar Cappeli zatražiti radne dozvole u Hrvatskoj? Izgleda da na otoku nema nezaposlenih. Nema nezaposlenih, sezona je bila predobra i spektakularna, a (gotovo) svi su restorani zatvoreni jer nema tko trošiti u njima. Ups, izgleda da je sav profit otišao s Lošinja!
Nije samo profit otišao sa otoka nego i supstanca. Nakon Lošinjske plovidbe isisan je sav kapital iz Jadranke. Ostala je samo vanjska ljuštura koja će se urušiti sama od sebe.
Profit sa Lošinja seli u inozemstvo radi daljnje oplodnje. Pročitaj Kako su slastičar i odvjetnik iz Malog Lošinja izgradili punionicu vode u Makedoniji (slastičar je zatvorio lokal jer u ovo doba godine nema profita)
Odlomci iz članka:
- Moderna punionica vrijedna više od 45 milijuna kuna otvorena je prošli tjedan, točnije u ponedjeljak, 19. rujna. Makedonska glasila u svojim su izvješćima uglavnom koristila informacije iz službenog priopćenja. Kao nositelja investicije navodila se hrvatska tvrtka ML Gari, ali bez objašnjenja tko je njezin vlasnik. Isticalo se i kako krajnja vrijednost investicije može biti čak veća od 100 milijuna kuna, jer su na istoj lokaciji u planu daljnja ulaganja.
- Zainteresirani tim informacijama, bacili smo se u istraživanje koje nas je dovelo do glavnih junaka priče – ugostitelja slastičara albanskih korijena Dašmira Abdije i odvjetnika Branimira Kojića, obojice iz Maloga Lošinja.
- Kad bi se gledala samo financijska strana projekta, bilo bi točnije reći kako se radi o rusko-hrvatskoj investiciji.
'Novčani ulog Abdije i mene je takav da nas se teško i može nazvati investitorima gledajući samo novčanu visinu investicije. U temeljnom kapitalu po završetku procesa dokapitalizacij e sudjelovat ćemo s manje od jedan posto', ističe Kojić.
- U makedonskom Centralnom registru njih dvojica upisana su kao suvlasnici tvrtke ML Gari osnovane 2011. u Skopju s temeljnim kapitalom od svega 5.000 eura (37.500 kuna)
- Gari Cappeli: Tvrtka ML Gari nema veze sa mnom
HDZ-ovac Gari Cappelli, gradonačelnik Malog Lošinja, upoznat je s poslovnim pothvatom svojih sugrađana u Makedoniji. Štoviše, po otoku se proširila priča kako je upravo on vlasnik punionice. 'Tvrtka koja stoji iza svega zove se ML Gari i naravno ljudi su me počeli pitati jesam li ja vlasnik. Za projekt sam čuo, ali s njim nemam nikakve veze', rekao je za tportal Cappelli.
- Najveći je ulagač ustvari UK Promsvyaz, jedno od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Rusiji. Ista ta tvrtka na Lošinju u svojim rukama drži lokalnu turističku firmu Jadranka Grupu. UK Promsvyaz u vlasništvu je banke Promsvyaz, jedne od najvećih ruskih banaka čiji su vlasnici braća Aleksej i Dimitrij Ananijev, poduzetnici teški nekoliko milijardi dolara.
- Rusi drmaju Lošinjem
- Rusi su postali većinski vlasnici lošinjske Jadranke 2013. Radi se o najvećem poslodavcu na otoku i petoj turističkoj grupaciji u Hrvatskoj. Njihova ulaganja u turističke kapacitete Jadranke do 2019. iznosit će više od 200 milijuna eura.
I tako dalje ... Ostatak u cijelom članku, pa ako vjerujete odvjetniku ... vaša stvar :lol:

tportal.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # nesenzibilnoshranitelj tuljana 2017-11-17 18:54
Nemogućnost dokazivanja privatnog interesa pred društvenim interesom je nemogućnost nesposobnih da prikriju svoju stvarnu nesposobnost kako bi uvjerili svekoliko pučanstvo u stvaranju lobija koji će biti zadužen za stvaranje takvog mišljenja.Tada je lako manipulirati ljudima koji su ovisni o sitnom kapitalu koji im se prikazuje kao spas pred nadolazećom krizom i lako je manipulirati i usmjeravati ljude da glasaju za one koje im serviraju takve informacije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom uz koju su uneseni bit će premješteni u "škovacu" ili uklonjeni. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


Članak 69. Ustava RH

Volim LošinjSvatko ima pravo na zdrav život.
Volim LošinjDržava osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Volim LošinjSvatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Kako je počeo golf na mom otoku

  Vjerodostojnik 19.11.2017 09:38
  Lijepa naša otočna zaostala turistička zemlja
  Kapeli se k*rči visokim učešćem prihoda od turizma u BDP kao da je to dobro, a zapravo ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  V||V 18.11.2017 10:53
  Komentar sa pet zvjezdica
  Ovo je stvarno vrhunski niz komentara :lol: Zvuče kao da su skinuti sa news-bara, ali sve je ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  mislav 18.11.2017 10:21
  katarina velika
  Strašno !!!
   
 • Šlampavost odgovornih

  Nik 18.11.2017 10:09
  Isto je i s autima
  Kad imaš love ostavljaš stari i kupuješ novi model auta, zar ne?
   
 • Šlampavost odgovornih

  Losos 18.11.2017 09:14
  Bravo plavušo!
  Ona je sretna jer je ispunila sve što je obećavala u kampanji i u to ime diže čašu šampanjca!
   
 • Šlampavost odgovornih

  Bubrežni kamenac 18.11.2017 08:57
  To nam je obećala?
  Jeli ovim oglasom ispunjeno obećanja koja nam je nakon pobjede na izborima dala KGK da ćemo ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  Rex Kelvin 18.11.2017 08:36
  bubreg
  Zdravo, Ovdje smo još jednom kupiti bubreg za naše pacijente i oni su se složili platiti ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  jambo 18.11.2017 07:51
  sodoma i gomora
  Tako je uvijek bilo u povijesti, velika lova razbija obitelj, ljudi se odaju alkoholu ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  toto 17.11.2017 22:12
  corleone
  Lukava lija ipak dolija !!!
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  hranitelj tuljana 17.11.2017 18:54
  nesenzibilnos
  Nemogućnost dokazivanja privatnog interesa pred društvenim interesom je nemogućnost nesposobnih ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  gost 17.11.2017 18:02
  ☩ ☩ ☩
  Ako je taj Varaždinac otjerao suprugu da bi bio s ljubavnicom, Ilčić je bio u pravu s obzirom ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  Trut 17.11.2017 18:01
  Puno zuji meda ne daje...nje pčelica
  Mislim da je tuljan već prezren i da se ljudi ne love na samodopadnu budalu koja si umišlja ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  Bumbar 17.11.2017 17:47
  Tuljan od slame
  To o polemiziranju s tvrdnjom koja ne postoji spada u definiciju trola koji se radi ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  Čaušesku 17.11.2017 14:22
  Hvala HDZ-u, gori smo od Rumunske
  Ne žele priznati HDZ-ovci i HDZ-ovi klijenti, i tu nema ničeg čudnog. Ne žele priznati jer ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  princ 17.11.2017 13:58
  prvobitna akumulacija
  Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici ...
   
 • Lošinj kao zvjezdani park?

  Bella 17.11.2017 13:20
  Lošinj kao zvjezdani park?
  Win the battles and get invaluable prizes. Also visit my website digimonlinks hack tool ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  gost 17.11.2017 13:03
  Ima li netko da ospori ovaj tekst?
  HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  gost 17.11.2017 09:19
  Može mu se
  Može mu se jer mu bahaćenje omogućuje političko smeće iz HNS-a, Haso i Esih te manjinci.
   
 • Šlampavost odgovornih

  RUS 17.11.2017 08:52
  rublja
  Tko god okusi ruski novac ( proviziju) on napusti ženu.
   
 • Šlampavost odgovornih

  Kićo 17.11.2017 08:36
  Zar zbog crne žene ili plavuše?
  Ni ja ne vjerujem da bi tako nečim ugrozio položaj ministra u Vladi kad Vlada ovisi o potpori ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  Je -bac 17.11.2017 08:33
  Tornjak
  Ma i ja bi da imam toliko love kao on ili Šolic -Koić
   
 • Šlampavost odgovornih

  john 16.11.2017 21:37
  radio smokva
  Možda su to samo malomišćanske ćakule, ne vjerujem da bi jedan domoljub, vjernik i ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  todore todore 16.11.2017 20:17
  frajer
  Navodno se Gari razvodi i započinje novi život negdje daleko od Lošinja, sa plavušom ili ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  Šundo 16.11.2017 17:19
  Plenkoviću, đe si bio '91?
  Osim što je uobraženi pozer još je i bahat, a i nekulturan. Bahatost je je već bezbroj puta ...
   
 • Šlampavost odgovornih

  todor 16.11.2017 16:15
  adio Lussino
  Navodno se Gari razvodi i započinje novi život negdje daleko od Lošinja.
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  gost 16.11.2017 10:01
  Komesar Vaso Prepisivač
  Nije istina da su tvrtke mogli kupovati samo direktori. O tome tko je odgovoran za ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  SJ 16.11.2017 09:22
  Politika zgrabi i bježi
  Profit sa Lošinja seli u inozemstvo radi daljnje oplodnje. Pročitaj Kako su slastičar i ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  todor 15.11.2017 20:44
  agrokor
  Nije samo profit otišao sa otoka nego i supstanca. Nakon Lošinjske plovidbe isisan je ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  Zlobo 15.11.2017 20:14
  Još zapošljavanja
  www.kigo.hr/.../ (http://www.kigo.hr/ploca-u-osoru-sokirala-goste/) Iskreno, zašto bi ...
   
 • Kako je počeo golf na mom otoku

  hranitelj tuljana 15.11.2017 18:10
  PR
  Hvala na pojašnjenjima. Dakle, prema vama legitimni i logični privatni interes pojedinaca koji ...