Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Primjedbe na URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA / UPU-13 / ČIKAT

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

ČikatNeke od primjedbi na urbanistički plan uređenja predjela Čikat UPU-13 predanih u datom roku za predavanje.

 

Primjedba na URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA / UPU-13 / ČIKAT

1.

Ova je primjedba formalne naravi i odnosi se na dinamiku donošenja rečenog prostornoplanskog dokuemnta, koja nije obavljena sukladno važećim zakonskim rješenjima.

Naime, Zakonom o prostornom uređenju, s primjenom od 1.1.2014, u članku 202. određuje: "Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja."

Članak 96. Zakona o prostornom planiranju određuje "Javna rasprava o prijedlogu prostornog plana lokalne razine objavljuje se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i jedinice lokalne samouprave. Objava javne rasprave iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana, a objavljuje se najmanje osam dana prije početka javne rasprave. Sukladno članku 98. istog zakona "(1) Istodobno s objavom javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu."

Objava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Čikat objavljena je na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja 15.2.2016. na sam dan početka javne rasprave, dakle nije objavljena 8 dana prije na sva tri načina koje Zakon propisuje (dnevni tisak, ministarstvo i lokalna samouprava).

Objavama javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva te u dnevnom tisku nije objavljen i prijedlog rečenog prostornog plana.

Stoga, radi nepridržavanja propisane procedure određene člancima 96. i 98. Zakona o prostornom planiranju valja primijeniti odredbe članka 202. istog Zakone te obustaviti proces donošenja urbanističkog plana uređenja Čikat.

2.

Kao (jedna od) podloga za prijedlog urbanističkog plana uređenja Čikata navodi se masterplan turističkog razvoja Čikata. Primjedba se odnosi na potpunu netransparentnost i neinformiranost javnosti o tome dokumentu te proceduri u kojoj je dokument usvojen, ako jest. Prema službenim informacijama na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja, podloga za planiranje u prostoru, odnosno planiranje turističkih zona u uvali Čikat mogu biti jedino strateški dokumenti Grada, Program razvoja održivog turizma Grada Mali Lošinj te Plan ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja s izmjenama i dopunama.

Suprotno izraženim stavovima lokalnog stanovništva, ugrađenim u Program razvoja održivog turizma Grada da povećanje hotelskih kapaciteta i gradnja novih hotelskih naselja nisu prioritet, da treba povećati zaštićena područja te da turizam ne smije biti monokultura, dozvoljeni zahvati u prostoru dodatno ugrožavaju zaštićenu park šumu Čikat.

3.

S obzirom na područje obuhvata UPU Čikat ukupne površine 94,89 ha, površina ostavljena za zelene površine – zaštićenu park šumu Čikat – od samo 4,61 ha prijeti uništenjem zaštićene park šume Čikat. Zelene površine trebaju ostati u većim površinama, treba dakle izmijeniti članak 4. i pripadajuće kartografske prikaze. Predložene namjene prostora u cijelosti degradiraju prostor, zatiru njegovu povijesnu, kulturnu i prirodnu vrijednost te ga u cijelosti stavljaju u funkciju stjecanja profita privatnog poduzetnika i oduzimaju mu njegovu dosadašnju komunalnu, zajedničku svrhu.

4.

Članak 6. koji određuje "Obalna crta određuje se i može se mijenjati sukladno odredbama Plana i posebnim propisima" treba biti preciznije definiran te odrediti gdje, koliko i pod kojim uvjetima se može mijenjati obalna crta -  u protivnom UPU dozvoljava proizvoljnu degradaciju prirodne obale.

5.

Članak 20. kojim se određuje gradnja i rekonstrukcija građevina na području kampa ne precizira veličinu tih građevina, te je stoga kao posljedicu ovog propusta moguće izgraditi velike građevine koje mogu degradirati prostor.

6.

Članak 21.(6) dozvoljava "Za potrebe zaštite privezišta od dominatnih valova moguća je postava valobrana, koji mogu biti i izvan akvatorija privezišta. Položaj, veličina i tip valobrana definirati će se kroz projektnu dokumentaciju." Ova je odredba toliko neodređena da omogućuje dodatno nasipavanje mora i promjenu obalne crte, što narušava krajobraz i nepovratno degradira prostor.

Ovim člankom koji omogućuje 170 vezova u dva privezišta opterećuje se pretjerano prostor, a na štetu domicilnog stanovništva, koje gubi privezište. Treba smanjiti broj priveza, odrediti broj priveza za domicilno stanovništvo te odrediti gabarite eventualnog valobrana.

7.

Članak 23. (3) koji određuje da su planirane intervencije među ostalima nasipavanja i gradnje obale, potpornih zidova, obalnih zidova i sunčališta, pristupi moru.... nije dovoljno prezizan i dozvoljava na području obale u cijelom obuhvatu intervencije koje nepopravljivo degradiraju obalu i ukupni prostor. Planom treba definirati područja i gabarite ovakvih intervencija te ih obrazložiti potrebama.

8.

Članak 24. (2) omogućuje građenje fiksnih objekata u svrhu rekreacije na površinama rekreacije u moru. Predlažem da se briše mogućnost građenja fiksnih objekata te ostavi samo postavljanje plutajućih objekata, u cilju zaštite krajobraza i obale.

9.

Članak 26.(1) omogućuje da se i na premalenoj površini zelenih površina mogu graditi, odnosno postavljati: - pješački i kolno-pješački putevi, pristupi građevinama i obali, rasvjeta, infrastrukturni vodovi, te ostale infrastrukturne građevine i oprema, nenatkriveni prostori za boravak na otvorenom (dozvoljene su pergole i tende) i dječja igrališta, urbana oprema i sprave za rekreaciju. Rečenicu "Moguća je gradnja građevina iz čl. 13." treba brisati.

10.

Članak 30. određuje da se, osim planiranih javnih prometnih površina, planom omogućuje gradnja internih prometnica unutar čestica i kazeta. Ovaj članak nije dovoljno precizan te omogućuje izgradnju razgranate mreže prometnica koje u potpunosti mijenjaju karakter i površinju zaštićene park šume. Treba definirati mrežu prometnica.

11.

Člankom 32. i pripadajućom kartom prometa pokazuju se ogromne površine za parking, koje degradiraju zaštićenu park šumu. Tabelom 6. (2) za dnevne je goste određeno (najmanje) 50 parkirnih mjesta, što zapravo znači da je domicilno stanovništvo urbanističkim planom uređenja isključeno iz mogućnosti da se parkira praktički na području cijelog obuhvata osim na jednom javnom parkingu.

12.

Odredba članka 34. kojom se zabranjuje sidrenje u akvatoriju uvale Čikat radi zaštite staništa morskih cvjetnica je samo deklaratorno, s obzirom na dozvoljeni broj vezova, mogućnost postavljanja i izgradnje plutajućih i fiksnih objekata za potrebe rekreacije i vezanja plovila za rekreaciju. Aktivnosti u uvali Čikat, broj vezova te objekata u moru treba smanjiti, odnosno regulirati na način da zabrana sidrenja ne bude besmislena u kontekstu zaštite ijedne žive vrste.

13.

Članak 37. (3) određuje da projekti javne rasvjete i vanjske rasvjete kampa trebaju biti izrađeni sukladno integralnom idejnom rješenju verificiranog od Grada Mali Lošinj. Dosadašnjom praksom Grad Mali Lošinj je pokazao visok stupanj arbitrarnosti prilikom odobravanja kako zahvata u prostoru tako i javne rasvjete na Čikatu, te stoga treba u urbanistički plan uređenja ugraditi pravila rasvjete na način da bude ekološka, usmjerena na dolje, bez osvjetljavanja mora.

14.

Članak 39 (5) određuje da je osim vode iz vodoopskrbne mreže moguće korištenje drugih izvora vode: - desalinizirane morske vode. Desalinizacija morske vode je zahvat koji uništava sav podmorski život uz obalu gdje se ova tehnologija primjenjuje, pa je suprotno ciljevima zaštite staništa morskih cvjetnica i očuvanja podmorskog svijeta. Umjesto da je proces prostornog planiranja išao od izračuna nosivnosti prostora, uključivši izvore pitke vode, avanturistički se planira veliki rast turističkih kapaciteta, a potom desalinizacija mora koja ugrožava podmorje. Desalinizaciju treba izbaciti kao mogućnost dobijanja vode za Čikat.

15.

Članak 41. prijedloga predviđa sustav odvodnje otpadnih voda na način da bude priključen na uređaj na Kijcu. S obzirom na planiranih 6000 kreveta na području obuhvata, što iznosi više od 1/3 korisnika sustava odvodnje na području Malog Lošinja, smatramo da je pritisak na Kijac, odnosno čistoću mora i kvalitetu života stanovnika na tom dijelu otoka prevelik. Otpadne vode Čikata odvoditi samostalnim sustavom odvodnje, odnosno nadogradnjom postojećeg s postojećim podmorskim ispustom.

16.

Članak 46. određuje: "Na području obuhvata nema zaštićenih kulturnih dobara. Povijesnu, ambijentalnu i oblikovnu vrijednost vila treba očuvati na način da se prilikom rekonstrukcije glavnih zgrada sklopova vile Bianca, Hortenzija, Karolina, Mirasol, Hygeia, Alhambra, Augusta, Adelma, Saborka i Zagreb koristi metoda faksimila; navedeno se ne odnosi na pomoćne i prateće zgrade, dozvoljeni su aneksi."

Pomoćne i prateće zgrade te dozvoljeni aneksi nemaju nikakvog prostornog ograničenja te ovu odredbu treba ukloniti ili barem precizno definirati gabarite i lokacije dozvoljenih aneksa, u cilju očuvanja ambijenta i povijesnog izgleda Čikata koji je najvrjedniji krajobraz Lošinja.

[Bojana Genov]

Komentari: 

012 # Uspjeh lošinjske prostorne politike!Faca 2016-03-15 10:33
Ovo je prijedlog urbanističkog plana Čikata. One velike zelene površine nisu zaštićena park šuma Čikat, nego sportsko rekreacijski centri. One male svijetlozelene oaze, to je zelena zona. Obuhvat Čikata 94,89 ha, a zelena zona unutar nje 4,61 ha. 0,5% površine šume u zaštićenoj park šumi Čikat. To je uspjeh lošinjske prostorne politike!

Uvećani grafički prikaz
i.imgur.com/1VmBaRL.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Širenje boleštineSifilis 2016-03-17 09:24
Citat Faca:
To je uspjeh lošinjske prostorne politike!

Uvećani grafički prikaz
i.imgur.com/1VmBaRL.jpg
Ove crvene zone na planu Čikata me podsjećaju na širenje neke boleštine koja guta zdravo prirodno tkivo.


Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # šutnja je zlato?mali zeleni 2016-03-15 16:01
Sudeći po mlakoj reakciji lošinjske javnosti na već učinjene devastacije na Čikatu, kao i na UPU-13 koji te i sve buduće slične devastacije legalizira, stiče se dojam da Lošinjani više od svog otoka vole svoje dupe. Nažalost. Šutnja je zlato. Samo što će se uskoro pokazati da je to "zlato" zapravo lažna pozlata kojom se lako kupilo naivne domoroce.
A oni koji su šutjeli kada je trebalo vikati, nemaju više moralno pravo izreći ni najmanju kritiku na račun svega što će se idućih godina dogoditi na Čikatu. Ili na Zagazinama, Kadinu i Valdarkama, koje će, kao i čitav Čikat, nasipavanjem i betoniranjem postati "uređene plaže". Čikat je šaptom pao, a za njim će i sve ostalo. Pravo nam i budi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Nekom govna nekom novacFlundra 2016-03-15 16:40
Citat mali zeleni:
Čikat je šaptom pao, a za njim će i sve ostalo. Pravo nam i budi.
Članak 41. prijedloga predviđa sustav odvodnje otpadnih voda na način da bude priključen na uređaj na Kijcu. S obzirom na planiranih 6000 kreveta na području obuhvata, što iznosi više od 1/3 korisnika sustava odvodnje na području Malog Lošinja, smatramo da je pritisak na Kijac, odnosno čistoću mora i kvalitetu života stanovnika na tom dijelu otoka prevelik.
Kad se ovo prevede na obični jezik članak 41. kaže da će se govna sa Čikata istovarivat na Zagazinjinama. ne sijećam se da nam je HDZ prije izbora obećao da će Čikat biti zatvoren za domaće i da će se kupati u ruskoj govnjari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # ....Bezjak 2016-03-15 17:27
Valja odlučiti želimo li se kupati u govnima i viriti na Čikat preko betona i ograda ili pokazati da nam je stalo!

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # prostorno uredjenje cikatamira 2016-03-15 17:50
rade gluposti,no tko im sta moze reci,kad su toliko ograniceni,da nisu skontali da upravo zbog te divljine i imamo posjetu turista u tolikom broju, ,,nasi,,politic ari i poslovnjaci,,su si zabili glavu u guzice i ama bas nitko im nista reci,a ne daj boze predloziti bilo sta kontra njihova plana i vizije,,,s[cenz urirano] ce nas totalno s tim unistenjima,,al i sta vrijedi,,mogu ja pricat kao i vi dok ne poplavim,kad gluve usi i ograniceni mozak ne cuje,,definitiv no sam protiv betonizacije Losinja jer trebali bi misliti na buducnost nase djece,,,
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # zakon i redzakon 2016-03-15 18:29
Glavna primjedba ?
Prijaviti gradsko vijeće koje je prodalo terene kao zemlja koja služi postojecim hotelima, a nakon prodaje usvojio prostorni plan gdje su isti tereni postali građevinski i nakojima se može graditi.
A UPu 13 Čiakta je samo slijed prevara građana, a korist od prenamjene zemljišta treba DORH preispitati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
117 # Kupanje na KijcuDvorska luda 2016-03-15 20:00
Garija treba natjerati da se kupa tamo gdje će se kupati Lošinjani. Treba ga natjerati da se šeta tamo i uživa u pogledu i miomirisima. Treba mu zabraniti da ide na Čikat gdje će se kupati besplatno, pijuckati pića besplatno i dobivati od ljudi kojima je sebe i nas prodao osjećaj vlastite važnosti i pameti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # piši kući propaloplaton 2016-03-15 21:53
Citat Dvorska luda:
Garija treba natjerati da se kupa tamo gdje će se kupati Lošinjani. Treba ga natjerati da se šeta tamo i uživa u pogledu i miomirisima. Treba mu zabraniti da ide na Čikat gdje će se kupati besplatno, pijuckati pića besplatno i dobivati od ljudi kojima je sebe i nas prodao osjećaj vlastite važnosti i pameti.
Treba pod hitno smijeniti gradsko vijeće i ove debile koji nas vode dok nisu sve rasprodali i pretvorili Lošinj u rusku koloniju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # UPU 32 - Sunčana uvalaSpeedy Gonzales 2016-03-16 11:03
Grad brzinom svjetlosti odrađuje posao za Velikog Investitora, pa javnost danas saznaje da se danas u 12.00 u prostoru u Garibaldijevoj održava javno predstavljanje UPU Sunčana uvala. Čemu tolika žurba?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
27 # titanicoleg 2016-03-16 11:36
Citat Speedy Gonzales:
Grad brzinom svjetlosti odrađuje posao za Velikog Investitora, pa javnost danas saznaje da se danas u 12.00 u prostoru u Garibaldijevoj održava javno predstavljanje UPU Sunčana uvala. Čemu tolika žurba?
Panika zavladala u gradu, osjećaju da im dolazi kraj pa hvataju zadnje pinke !!! :eek:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Masovni turizam na Sunčanoj još masovnijiWow! 2016-03-16 11:31
Gledan i ne mogu vjerovati! Uz ona dva pregolema hotela na Sunčanoj (koja će se još i nadograditi) gradit će se još jedan veliki i par manjih hotela (sada mi je jasno zašto je skinuta zaštita nad jedinim zaštićenim stablom na Lošinju i zašto je "veliki pinj" iznad Borika odrezan), a broj kreveta, koji je već sada prevelik za tako mali prostor, gotovo će se udvostručiti (s 1300 na 2400 kreveta!). Pretpostavljam da će se kanalizacija iz ovih 2400 kreveta/guzica slijevati na Kijac, kao i ona sa Čikata. Da stvar bude još gora, cijela obala od lijeve strane Velog žala do FKK će biti jedno veliko "uređeno kupalište" pod koncesijom tih novih hotela. Nema više slobodnog kupanja na Boriku! A tu je i probijanje sasvim nove trase ceste, širenje građevinske zone na parcele koje nemaju veze s hotelima već samo s privatnim interesima nekih viđenijih Lošinjana koji će si tamo napraviti kuće s predivnim pogledom na Susak i pučinu... Ima li kraja ljudskoj gramzljivosti?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # mafija u GVDon Corleone 2016-03-16 12:32
Citat Wow!:
Nema više slobodnog kupanja na Boriku! A tu je i probijanje sasvim nove trase ceste, širenje građevinske zone na parcele koje nemaju veze s hotelima već samo s privatnim interesima nekih viđenijih Lošinjana koji će si tamo napraviti kuće s predivnim pogledom na Susak i pučinu... Ima li kraja ljudskoj gramzljivosti?
U tom kraju zemljišta su pokupovali i neki gradski viječnici i njihovi partneri pa će njihove parcele uskoro bile crvene na zemljovidima plana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
27 # Crveni Čikatmoney money 2016-03-16 12:54
Pocrvenio nam Čikat od stida a Haračić se prevrće u grobu :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Halo Bing!ortak 2016-03-17 17:45
Citat Don Corleone:
U tom kraju zemljišta su pokupovali i neki gradski viječnici i njihovi partneri pa će njihove parcele uskoro bile crvene na zemljovidima plana.
Mislis na ovakve ortacke podhvate

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # Pretvorba maslinika u građevinske zoneabc 2016-03-17 20:20
Treba samo biti na pravom mjestu u pravo vrijeme: kupiti maslinik, pa onda kreirati nove prostorne planove u kojima maslinici postaju građevinske i turističke zone, masline novac, a građani Lošinja lakovjerne i naivne budale.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # UPU SunčanaBojana Genov 2016-03-16 14:48
Javna rasprava, tribina koja se odvija danas, objavljena je na web stranicama Grada jučer! U našem su se Gradu dobrano opustili i razbahatili. Do te mjere da više ne paze niti na formu, a kamo li na sadržaj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Ciljani bezobrazlukFrka 2016-03-16 15:08
Nisam mogao vjerovati da je takvo što moguće pa sam išao provjeriti da napišem pakosni komentar. Kad tamo, vidim da piše:

Za vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).

Objavljeno jučer. Ovo je već bezobrazluk.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ima li kraja šutnji otočana?Skuhana žaba 2016-03-16 15:15
Citat Frka:
Objavljeno jučer. Ovo je već bezobrazluk.
Javna rasprava objavljena jučer, tribina za građane danas!
Uz ona dva pregolema hotela na Sunčanoj (koja će se još i nadograditi) gradit će se još jedan veliki i par manjih hotela (sada je jasno zašto je skinuta zaštita nad jedinim zaštićenim stablom na Lošinju i zašto je "veliki pinj" iznad Borika odrezan), a broj kreveta, koji je već sada prevelik za tako mali prostor, gotovo će se udvostručiti (s 1300 na 2400 kreveta!). Vjerojatno da će se kanalizacija iz ovih 2400 kreveta/guzica slijevati na Kijac, kao i ona sa Čikata. Da stvar bude još gora, cijela obala od lijeve strane Velog žala do FKK će biti jedno veliko "uređeno kupalište" pod koncesijom tih novih hotela. Nema više slobodnog kupanja na Boriku! A tu je i probijanje sasvim nove trase ceste, širenje građevinske zone na parcele koje nemaju veze s hotelima već samo s privatnim interesima nekih viđenijih Lošinjana koji će si tamo napraviti kuće s predivnim pogledom na Susak i pučinu... Ima li kraja šutnji otočana?
(s fejsa)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # tko nas izda taj je p....glavoč 2016-03-16 17:02
Citat Frka:
Za vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).
Objavljeno jučer. Ovo je već bezobrazluk.
Sad će Lošinjani kriviti komuniste, bosance, šiptare...a najveći neprijatelj im je IL NOSTRO SINDACO !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Propalo javno izlaganje UPU-a Sunčane uvaleSprdnja 2016-03-16 17:20
Javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana uređenja Sunčane uvale nije održano. Naime, u zakazanom terminu (srijeda, podne, u maloj dvorani Gradske knjižnice) prisutne se moglo prebrojati na prste.

Uime Grada Malog Lošinja prisustvao je Denis Popov, a uime izrađivača prijedloga UPU-a, zagrebačke tvrtke "Urbing", Filip Šrajer, Tihomir Knezić i Srna Krtak. Prisustvovala je još Vanja Obradović uime "Jadranke", tvrtke koja je izravno zainteresirana za predmetno područje, te dvojica novinara. Nakon petnaest minuta čekanja, Popov i Šrajer odlučili su otkazati izlaganje, pa zainteresiranim a preostaje pogledati UPU na web-stranicama Grada ili ispred ureda gradonačelnika.

Poziv na događaj objavljen je na web-stranicama Grada Malog Lošinja u utorak, dan prije termina, u kojem je dobar dio građana na svojim radnim mjestima, pa u tome valja tražiti razlog slabog odaziva.otoci.net/index.php/u-politici/4680-propalo-javno-izlaganje-upu-a-suncane-uvale
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Strategija razvoja Lošinjaojme! 2016-03-16 17:35
Razlog slabog odaziva treba tražiti u strategiji donošenja planova osmišljenoj na adresi Dražica 1, koju provode činovnici na adresi Riva lošinjskih kapetana 7.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # lošinjani ujedinite se !!!emilio 2016-03-16 19:28
Citat ojme!:
Razlog slabog odaziva treba tražiti u strategiji donošenja planova osmišljenoj na adresi Dražica 1, koju provode činovnici na adresi Riva lošinjskih kapetana 7.
Što rade USKOK, PNUSKOK, Ministarstvo graditeljstva, PGŽ ? Ovo je prevršilo svaku mjeru. :-* :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Nelegalno sazivanje javnih raspravaLegalis 2016-03-16 18:48
Javne rasprave za UPU 13 - Čikat i UPU 32 - Sunačana uvala nisu sazvane na način kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, tj. građani nisu na vrijeme informirani o vremenu javnih rasprava što znači bar 8 dana prije termina. Zato se obje javne rasprave moraju ponovo sazvati i to u popodnevnom terminu, a ne usred radnog vremena, jer smisao javne rasprave jest da "javnost raspravlja", a ne da par službenika izrecitira svoje i ode. Ne sazovu li se nove javne rasprave, navedeni UPU-i jednostavno neće biti legalni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Udružena kriminalna organizacijaNelegalis 2016-03-17 14:58
Ne može to tako Gari je već stavio novac u džep za pogodovanje i rasprodaju gradske imovine. Ne može se tu više ništa mijenjati u planovima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ...seoska ptica 2016-03-17 15:57
Svi sve znaju a nitko ne može ništa. Jadan Grad još jadnija država..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # loligo vulgarisšpiček 2016-03-17 17:22
Citat Nelegalis:
Ne može to tako Gari je već stavio novac u džep za pogodovanje i rasprodaju gradske imovine. Ne može se tu više ništa mijenjati u planovima.
...e da je samo Gari, puno ih se omrsilo u Velom žalu !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Nova raspravaUPU 32 Sunčana uvala 2016-04-02 15:32
Citat Legalis:
Javne rasprave za UPU 13 - Čikat i UPU 32 - Sunačana uvala nisu sazvane na način kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, tj. građani nisu na vrijeme informirani o vremenu javnih rasprava što znači bar 8 dana prije termina. Zato se obje javne rasprave moraju ponovo sazvati i to u popodnevnom terminu, a ne usred radnog vremena, jer smisao javne rasprave jest da "javnost raspravlja", a ne da par službenika izrecitira svoje i ode. Ne sazovu li se nove javne rasprave, navedeni UPU-i jednostavno neće biti legalni.
Zna li netko da li će i kada biti održana nova javna rasprava o UPU Sunčana jer na onoj prvoj nije bilo nikoga od građana?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Komedija UPU-13Sir Oliver 2016-04-02 15:49
Citat UPU 32 Sunčana uvala:
Citat Legalis:
Javne rasprave za UPU 13 - Čikat i UPU 32 - Sunačana uvala nisu sazvane na način kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, tj. građani nisu na vrijeme informirani o vremenu javnih rasprava što znači bar 8 dana prije termina. Zato se obje javne rasprave moraju ponovo sazvati i to u popodnevnom terminu, a ne usred radnog vremena, jer smisao javne rasprave jest da "javnost raspravlja", a ne da par službenika izrecitira svoje i ode. Ne sazovu li se nove javne rasprave, navedeni UPU-i jednostavno neće biti legalni.
Zna li netko da li će i kada biti održana nova javna rasprava o UPU Sunčana jer na onoj prvoj nije bilo nikoga od građana?
Nikakve javne rasprave neće biti. A i to što je bilo sazvano samo jedan uoči održavanja da bude sigurno da nitko neće doći nije ni bilo zamišljeno kao javna rasprava nego kao JAVNI UVID s prezentacijom na kojoj bi Jadrankini planeri držali propovijed neukim domorocima o struci i zakonima. A kad bi neko nešto pitao s visoka bi mu rekli da se ne razumije u planiranje i neka primjedbe pošalje pismeno. U ime Jadranke za koju se plan radio bila je neka pripravnica po čemu se vidi koliko Šolić i Miha drže do građana. A Lošinjani su postupili ispravno. Ignorirali su tu komediju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # UPU-13 za tovareBing 2016-04-02 18:45
Time što su građani pozvani na javo izlaganje, a ne na javnu raspravu uskraćeno im je zakonsko pravo da javno raspravljaju o prijedloženom i da daju primjedbe koje se unose u zapisnik da bi ih se kasnije razmatralo. Jednostavno rečeno, građane je ekipa dva puta činila tovarima: obavijest o skupu objavljena dan prije održavanja i to u radnom vremenu i prezentacija umjesto rasprave. Evo te obavijesti sa službene gradske stranice:

Za vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).

Obavijest je na gradsku stranicu stavljena 15. ožujka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # No comment!Dibidus 2016-03-18 12:27
Citat Sprdnja:
Javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana uređenja Sunčane uvale nije održano. Naime, u zakazanom terminu (srijeda, podne, u maloj dvorani Gradske knjižnice) prisutne se moglo prebrojati na prste.
U ime Grada Malog Lošinja prisustvao je Denis Popov, a uime izrađivača prijedloga UPU-a, zagrebačke tvrtke "Urbing", Filip Šrajer, Tihomir Knezić i Srna Krtak. Prisustvovala je još Vanja Obradović uime "Jadranke", tvrtke koja je izravno zainteresirana za predmetno područje, te dvojica novinara.
otoci.net/index.php/u-politici/4680-propalo-javno-izlaganje-upu-a-suncane-uvale
Skupina građana predstavljena Dunjom Janković i Bojanom Genov održala je predstavljanje svojih prijedloga za uređenje plaže Zagazinjine.
Predstavljanje je održano na terasi ugostiteljskog objekta na Trgu Zagazinjine, a odazvalo mu se šezdesetak građana, bez predstavnika gradske uprave.
otoci.net/index.php/u-politici/4689-grupa-gradana-predlaze-neinvazivnije-metode-uredenja-plaze
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Tetar za naivneDuc 2016-03-18 13:27
Ljudi nisu ludi da dolaze na predstave u režiji gradske vlasti da budu statisti u predstavi i pokriće za odluke iz uredu investitora ili iz Velog žala.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # alessio.leonedj@gmail.comAlešio 2016-03-16 17:24
Šta da kažem: ovaj urbanistični plan vam kopa grob. Zar se ne sječate kakav je bio otok prije 150 godina? golijo od bebine guze... pa nek s vrati to, ak novac bolje miriše...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Sinergija za izmet na KijcuIsmet Fekali 2016-03-18 14:50
Kapeli: Sinergija Turističke zajednice i Grada, partnera i stanovnika posebnost je Lošinja. Naš koncept suradnje daleko je poznat kao cilj turizma, odgovoran turizam u destinaciji zadovoljnih stanovnika kroz jačanje gospodarstva, očuvani okoliš, otvaranje novih radnih mjesta.

Predstavnik "Urbinga" Tihomir Knezić: sve otpadne vode sa Čikata ići će prema Kijcu, a na Čikatu postoje samo sigurnosni ispusti koji bi se koristili u slučaju eventualne havarije na Kijcu.

Pitanje glasi: koji stanovnici su u sinergiji s Turističkom zajednicom, Gradom i partnerom za kojeg se predlaže ovaj UPU donijeli odluku da sve otpadne vode sa Čikata idu prema Kijcu?

Mislim da je važno znati tko su oni, jer gradonačelnik se poziva i na njih kad kaže da je cilj destinacija zadovoljnih stanovnika. Nisam baš siguran da je pretvaranje dijela Lošinja u kloaku za izmet, mokraću i drugi otpad sa Čikata razlog za sveopće zadovoljstvo .

Nadalje, od predstavnika „Urbinga“ saznajemo da na Čikatu postoje sigurnosni ispusti koji bi se koristili u slučaju eventualne havarije na Kijcu. Očigledno je da se takve havarije na Kijcu očekuju, no uvala Čikat je osigurana od mogućnosti da je prekrije izmet gostiju Jadrankinih hotela i vlasnika vila.

Iz svega ovoga zaključujem da neki stanovnici u sinergiji s Turističkom zajednicom, Gradom i Jadrankom nisu baš vodili računa o svim stanovnicima, nego prvenstveno o zadovoljstvu partnera za kojeg se radi ovaj UPU.

Dakle, tko su oni?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Dečki iz SibiraTovar 2016-03-18 19:05
Citat Ismet Fekali:
Kapeli:Pitanje glasi: koji stanovnici su u sinergiji s Turističkom zajednicom, Gradom i partnerom za kojeg se predlaže ovaj UPU donijeli odluku da sve otpadne vode sa Čikata idu prema Kijcu?
Dakle, tko su oni?
Perenčevići, Filipovići i onaj Rus iz Karoline. Dečki iz Sibira. Tko drugi? Čikat je njihov.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # a što drugo, nego sinergijaBroj Jedan 2016-03-18 19:33
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # pogodi rukupogodi 2016-03-18 23:46
Citat Broj Jedan:

Poznata ruka, ali je mala cifra (sitniš)?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # bijeli orlovimaks 2016-03-18 22:33
Citat Tovar:
Perenčevići, Filipovići i onaj Rus iz Karoline. Dečki iz Sibira. Tko drugi? Čikat je njihov.
Lošinj je razvio svoje pomorstvo i brodogradnju za vrijeme krimskih ratova, a propasti će kroz turizam vođen iz Krasnojarska.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Kupljeni narodLosinjan 2016-03-20 08:22
Kada se je na izborima glasalo za Baliju koji je bio nikakav, ali barem nije bio opasan, jedan nas je profesor etike i kulture posprdno nazivao "domaći" glasaju za Baliju.
Nažalost, nakon učestalog premočnog izbora Cappella za gradonačelnika unatoč očevidne sprege sa određenim građanima kola idu nizbrdo i teško ih je zaustaviti.
Primjer 1) građevinski poduzetnik koji je doslovno virio iz Cappellijevog anusa i koji je sastavljao urbanistički plan i tako pogodovao sam sebi, okrenuo se protiv gradonačelnika tek kada su mu pod prozor uvalili pogon na kijcu.
2) onaj gornji screen shut sa su vlasništvom katastarskih čestica B.B. i A.B. stara je stvar o kojoj se širilo i šuti se. Izmedju ostaloga grad A.B. prepušta poslovne prostore na rivi po simboličnoj cijeni.
Ali dok grad zapošljava našu djecu i unuke na rampi Lošinj parkinga za crkvicu, ljudi su sretni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
31 # 5do 12 2016-03-20 14:37
Zna li netko datum kada bi ti famozni radovi trebali započeti?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # točno u podnebagerista 2016-03-20 15:03
Citat do 12:
Zna li netko datum kada bi ti famozni radovi trebali započeti?
budi siguran da će radovi početi iznenada, prije nego li to itko očekuje i naravno, bez ikakve dozvole
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Radovi u tijekuŠkec 2016-03-24 08:55
Citat bagerista:
Citat do 12:
Zna li netko datum kada bi ti famozni radovi trebali započeti?
budi siguran da će radovi početi iznenada, prije nego li to itko očekuje i naravno, bez ikakve dozvole
Radovi su u tijeku. Dozvole su su sitna administrativna smetnja koju se s dozvolom nadleznih službi naprosto ignorira. A ne bi radovi bili prekinuti ni da nekim čudom primjedbe na UPU budu prihvaćene.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ООО СМДscreen-led.r uCharlesPaise 2020-05-25 15:57
светодиодный экран
аренда светодиодного экрана
светодиодный экран купить
светодиодный экран цена
светодиодный экран led
разрешение светодиодных экранов
уличный светодиодный экран
светодиодные экраны москва
светодиодные экраны типы
светодиодный экран дабы помещений
светодиодные экраны размеры
hd светодиодные экраны
согласие светодиодных экранов

8-800-550-2316

150003, РФ, г. ЯРОСЛАВЛЬ, ул. ПОЛУШКИНА РОЩА, д. 9, оф. 4
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Hvala ruskom spameru...Gost 2020-05-25 17:36
... što nas podsjeća na sinergiju u prostorno planskom kriminalu gradske vlasti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # ?????Mentor 2020-05-25 19:37
Citat Gost:
... što nas podsjeća na sinergiju u prostorno planskom kriminalu gradske vlasti.
pa kud baš sad?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # ! ! ! ! !gost 2020-05-25 20:09
Citat Mentor:
Citat Gost:
... što nas podsjeća na sinergiju u prostorno planskom kriminalu gradske vlasti.
pa kud baš sad?
Možda zbog naredne sjednice GV radi izrade i izmjena UPU-a za Ruse. Cirkus se nastavlja i s Anom na čelu grada kao u komentarima na Garijevu sinergiju sa Šolićem uz ovaj članak.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Promjena stanja na terenu7 od 9 2020-05-26 00:12
Lako za Ruse - njihove apetite smo već apsolvirali. Čikat su već dobili bez po muke. Prostor oko Punte odavno liči na Legoland. Sada im treba nekakav sportski centar kraj aerodroma (možda tamo misle preseliti nogometno igralište sa Čikata?) i prostor za smještaj sezonaca u Malom (stara osnovna škola?). Neš ti problema. Problem je što su se u zadnjih par godina od kada je Ana gradonačelnica višestruko umnožilo krčenje nekakvih novih puteva, parcela usred ničega, kuća gdje nikada ni štale nije bilo i to najviše na jugu Lošinja, usred Čikata, na Kurilama, iza Osoršćice, kraj Svetog Jakova i po Punta Križi. Gdje god se okreneš netko nešto kopa, krči, gradi, a ničeg od toga nema u urbanističkim planovima. Zato ih treba hitno promijeniti, da se to legalizira i dobiju glasovi sljedećeg proljeća za još jedan mandat. Ili će iduće godine gradonačelnikom ponovo biti - Gari?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
27 # A vrati se!kmet 2020-05-26 07:41
Citat 7 od 9:
Problem je što su se u zadnjih par godina od kada je Ana gradonačelnica višestruko umnožilo krčenje nekakvih novih puteva, parcela usred ničega, kuća gdje nikada ni štale nije bilo i to najviše na jugu Lošinja, usred Čikata, na Kurilama, iza Osoršćice, kraj Svetog Jakova i po Punta Križi. Gdje god se okreneš netko nešto kopa, krči, gradi, a ničeg od toga nema u urbanističkim planovima.
O tome je već više posjetitelja ostavljalo komentare ali uzalud. Na otoku ne postoje više pojedinci ili grupe koji bi barem pokušali zaustaviti devastaciju prirode.
Osjeti se da nema Gregorine.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Tribina završila svađomgost 2020-05-26 08:44
Citat kmet:
Citat 7 od 9:
Problem je što su se u zadnjih par godina od kada je Ana gradonačelnica višestruko umnožilo krčenje nekakvih novih puteva, parcela usred ničega, kuća gdje nikada ni štale nije bilo i to najviše na jugu Lošinja, usred Čikata, na Kurilama, iza Osoršćice, kraj Svetog Jakova i po Punta Križi. Gdje god se okreneš netko nešto kopa, krči, gradi, a ničeg od toga nema u urbanističkim planovima.
O tome je već više posjetitelja ostavljalo komentare ali uzalud. Na otoku ne postoje više pojedinci ili grupe koji bi barem pokušali zaustaviti devastaciju prirode.
Osjeti se da nema Gregorine.
Jedna grupa je to pokušavala sazivajući građane na javne tribine, ali gradska vlast pod Kapelijem a zatim pod Kučićkom je njihovu aktivnost uspjela na razne načine umrtviti. Evo ti primjer u izviješću od prije pet godina:
Tribina završila svađom
otoci.net/.../...
O atmosferi i stavu gradske vlasti prema građanskoj inicijativi koja je pokušala zaustaviti devastaciju još bolje svjedoči ovo izviješće:
volim-losinj.org/politika/2388-osvrt-na-tribinu-inicijative-covjek-po-mjeri-otoka
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
5 0 # Nema izvangost 2020-05-29 07:55
Citat gost:
Citat kmet:
Citat 7 od 9:
Problem je što su se u zadnjih par godina od kada je Ana gradonačelnica višestruko umnožilo krčenje nekakvih novih puteva, parcela usred ničega, kuća gdje nikada ni štale nije bilo i to najviše na jugu Lošinja, usred Čikata, na Kurilama, iza Osoršćice, kraj Svetog Jakova i po Punta Križi. Gdje god se okreneš netko nešto kopa, krči, gradi, a ničeg od toga nema u urbanističkim planovima.
O tome je već više posjetitelja ostavljalo komentare ali uzalud. Na otoku ne postoje više pojedinci ili grupe koji bi barem pokušali zaustaviti devastaciju prirode.
Osjeti se da nema Gregorine.
Jedna grupa je to pokušavala sazivajući građane na javne tribine, ali gradska vlast pod Kapelijem a zatim pod Kučićkom je njihovu aktivnost uspjela na razne načine umrtviti. Evo ti primjer u izviješću od prije pet godina:
Tribina završila svađom
otoci.net/.../...
O atmosferi i stavu gradske vlasti prema građanskoj inicijativi koja je pokušala zaustaviti devastaciju još bolje svjedoči ovo izviješće:
volim-losinj.org/politika/2388-osvrt-na-tribinu-inicijative-covjek-po-mjeri-otoka
Bila je svađa kad su pokušali, tribina je prekinuta. Pa su se vratili komentiranju onoga što im je dozvoljeno. Čikatu i Mataldi. Ne znam je li to ono što neki zovu "kontrolirana opozicija".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Izvan kontroleBo! 2020-05-29 08:42
Citat gost:
Bila je svađa kad su pokušali, tribina je prekinuta. Pa su se vratili komentiranju onoga što im je dozvoljeno. Čikatu i Mataldi. Ne znam je li to ono što neki zovu "kontrolirana opozicija".
Glupost. Sama činjenica da je netko izvan partijske kontrole sazvao skup šokirala je Garija. Prvo je u bijesu svim svojima zabranio da nazoče, a onda ih je telefonski pozivao da po radnoj dužnosti nazoče. Čak je pozvao i Šolića da ne ostane sam pred Bojanom i Dunjom :-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
21 # Megost 2020-05-29 08:52
Citat Bo!:
Citat:
name="kmet" Bila je svađa kad su pokušali, tribina je prekinuta. Pa su se vratili komentiranju onoga što im je dozvoljeno. Čikatu i Mataldi. Ne znam je li to ono što neki zovu "kontrolirana opozicija".
Glupost. Sama činjenica da je netko izvan partijske kontrole sazvao skup šokirala je Garija. Prvo je u bijesu svim svojima zabranio da nazoče, a onda ih je telefonski pozivao da po radnoj dužnosti nazoče. Čak je pozvao i Šolića da ne ostane sam pred Bojanom i Dunjom l
I jesu li aktivisti nastavili raditi na tome na drugi način jer tribine nisu jedina mjera, ili su se povukli na dozvoljene linije (Čikat i Matalda) koje više nisu prelazili, pa makar se cijeli ostali Lošinj i Cres izgradi i betonira?!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Nije bilo povlačenjaBo! 2020-05-29 09:50
Citat gost:
I jesu li aktivisti nastavili raditi na tome na drugi način jer tribine nisu jedina mjera, ili su se povukli na dozvoljene linije (Čikat i Matalda) koje više nisu prelazili, pa makar se cijeli ostali Lošinj i Cres izgradi i betonira?!
A koji bi to drugi način bio osim javnih tribina s ciljem da se pokrene građane? Usput da kažem, Čikat i Matalda nisu bile jedine teme tribina i predmet aktivnosti. Na primjer, prije pet godina održana je tribina Betonizacija ili netaknuta priroda: Što je životna snaga (VITALITY) Lošinja?A na ovom linku možeš poslušati izjave organizatorice tribime B. Genov i gradonačelnika G. Kapelija, te komentare posjetitelja stranice.
volim-losinj.org/politika/2425-covjek-po-mjeri-otoka-protiv-rasprodaje-i-betonizacije-losinja
Ako imaš hrabrosti, pročitaj i komentare građana. Vidjet ćeš da kao što temom tribine nije bilo povlačenja "na dozvoljene linije (Čikat i Matalda)", nije bilo povlačenja ni u komentarim građana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Otočani bez plažagost 2020-05-29 10:04
Citat Bo!:
Citat gost:
I jesu li aktivisti nastavili raditi na tome na drugi način jer tribine nisu jedina mjera, ili su se povukli na dozvoljene linije (Čikat i Matalda) koje više nisu prelazili, pa makar se cijeli ostali Lošinj i Cres izgradi i betonira?!
Ako imaš hrabrosti, pročitaj i komentare građana. Vidjet ćeš da kao što temom tribine nije bilo povlačenja "na dozvoljene linije (Čikat i Matalda)", nije bilo povlačenja ni u komentarim građana.
Ni na ovoj tribini nije bilo povlačenja na "dozvoljene linije":
volim-losinj.org/prostorni-plan/2561-tribina-otocani-bez-plaza
Zanimljivo je da je svaku pojedinu tribinu aktivista posjetlo više građana nego sve zajedno tribine i prezentacije Grada tijekom godine :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Ponižavanje braniteljske populacije

  zZz 08.06.2023 20:13
  Dan pečenih volova
  Profiteri Domovinskog rata polažu vijence poginulim braniteljima na Dan pečenih volova kojeg ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  ZM 08.06.2023 20:11
  Di si bio '91.?
  Tako to izgleda kad ti dezerter i hostesa postrojavaju branitelje.
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  Za branitelje 08.06.2023 18:01
  Grad
  Ono je čisti cirkus kako je to izgledalo prošle godine, onaj se kočoperi u uniformi, a ...
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  N.N. 08.06.2023 13:56
  Ciljane žrtve Anine reklame
  Kad samo jednom klikneš na neku reklamu na fejsu odmah te zaspu reklame za istu stvar.
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  .... 08.06.2023 13:04
  ....
  I ravnatelj ŽLU Balija se prošle godine hvalio kako je podnio zahtjev za izmjenu građevinske ...
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  Mašala 08.06.2023 11:29
  Loto djevojka
  U videu AK kaže, evo predali smo zahtjev za građevinsku dozvolu za vatrogasni dom na novoj ...
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  N.N. 08.06.2023 11:03
  Zašto baš Vama?
  Na najavi epizode PREGLED PROJEKATA U GRADU MALOM LOŠINJU jasno piše da je to sponzorirano ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  Ono kad mogu 08.06.2023 10:52
  Bi mogo da mogu
  Ana i Anto to rade zato jer mogu. Oni koji vode branitelje ušli su pod njihove skute ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  gost 08.06.2023 10:23
  Ono kad te postojavaju Ana i Anto ...
  Dođe mi žao branitelja što s spali na to da ih ovo dvoje postrojava kao tete u vrtiću djecu ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  Svako jutro 08.06.2023 09:45
  Jedno jaje
  Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje!!!Naši branitelji s ovom velikodušnom ponudom nemaju ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  MV 08.06.2023 09:13
  ...
  Mislim da se naša Ana na ovaj način petlja u resor ministarstva branitelja i ministra ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  gost 08.06.2023 08:28
  Nek se *ebu
  A čuj ... Naši umirovljenici kako im prije izbora tepa nisu dobili ni toliko. A obećala im ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  Kava jedna 08.06.2023 07:18
  Svakog tjedna
  Naša Ana jako pazi na naše drage branitelje. Boji se da ne dobiju visok tlak pa bi joj moto ...
   
 • Ponižavanje braniteljske populacije

  Runda za sve 07.06.2023 21:06
  Oba tri
  S ovom ponižavajućom svotom mogu biti zadovoljni samo onih par branitelja koji uživaju dok ...
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  Gost 07.06.2023 20:18
  TV Prduša Gornja
  Uz ĐIR TV i portal gradnacelnik.hr pojavila se nova mamipara za političarsku prevarantsku bagru.
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  Lino 07.06.2023 17:06
  Samo pusta obećanja
  Nova epizoda Televizije. Gradonačelnica priča o nekim završenim projektima, projektima koji ...
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  Joker 07.06.2023 15:12
  Antireklama
  Dobro si pristaju. Reklama za uzor sportaša i kaćiperke, šminkerice kao gradonačelnice.
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  Caddy 07.06.2023 11:16
  Slim & Fit
  A onaj morž je uspio upropastiti baš svaku fotografiju. Prava reklama i uzor za svakog ...
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  gost 07.06.2023 10:14
  Kaćipeka Ana
  Prvo ste birali šminkera Garija, a sad ste nam izabrali kaćiperku Anu. Pogledajte samo ...
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  AZ 07.06.2023 09:05
  Multipraktik političarka
  Ispred ideologije stavila je samo svoj nagon za uhljebljenje, a ne ljude. Ljudi su za ...
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  noname 07.06.2023 07:22
  Laž do laži
  Prodan je što mu i prezime znači prodana duša koju je AK kupila da napiše ovaj hvalospjev.
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  Tako 07.06.2023 06:44
  Lako
  Nije samo gospodin Capelli razlog,i gospođa Capelli je u konkurenciji za stil i ukus, a ...
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  Okrenut naglavce 07.06.2023 01:53
  Svijet
  Zar nije jučer trebala gostovati na "našem" radiju povodom nečega, hmm... bilo čega? Je li ...
   
 • »Televizija Mali Lošinj«

  Mali 06.06.2023 21:01
  Teleizija
  JUČER MINISTAR,a danas USKOK pokuco na vratvrata grada.Zar opet...?
   
 • Druga obljetnica proglašenja jednoumlja

  Bo 06.06.2023 13:57
  Parada kiča
  Bolje joj pristaje titula kraljice kiča nego klasične političarke. AK nema ni jednu osobinu ...
   
 • »Tko šiša Ustavni sud, bitan je interes stranke«

  Momo 06.06.2023 13:22
  Trolanje je trolanje
  U istoj rečenici negiraš i potvrđuješ da si trol, pa makar to tvoje trolanje bilo usputno.
   
 • Državna cesta ili kozja staza?

  Momo 06.06.2023 13:12
  Plješčete li bankomatu kad vam izbaci novac?
  I time izmami pozitivne komentare "Bez obzira što živim na Cresu moram priznati da me vesele ...
   
 • »Tko šiša Ustavni sud, bitan je interes stranke«

  hranitelj tuljana 06.06.2023 12:44
  Ne, ne zato
  Ne, ja u raspravama sudjelujem da bih iznio svoj stav, kao i sada, a greškama usput ...
   
 • Vjeronauk

  Oleg 06.06.2023 12:22
  I will write an article on any topic
  I will write an article on any topic, contact: ovgyelyxclojzwy@mail.ru
   
 • Državna cesta ili kozja staza?

  gost 06.06.2023 10:33
  Radost zbog pokrpane Rive
  Ana Kučić :lol: se osjeća radosno javlja gradonačelnica ushićeno na svom fejsu. A osjeća ...