Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Primjedbe na URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA / UPU-13 / ČIKAT

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

ČikatNeke od primjedbi na urbanistički plan uređenja predjela Čikat UPU-13 predanih u datom roku za predavanje.

 

Primjedba na URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA / UPU-13 / ČIKAT

1.

Ova je primjedba formalne naravi i odnosi se na dinamiku donošenja rečenog prostornoplanskog dokuemnta, koja nije obavljena sukladno važećim zakonskim rješenjima.

Naime, Zakonom o prostornom uređenju, s primjenom od 1.1.2014, u članku 202. određuje: "Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja."

Članak 96. Zakona o prostornom planiranju određuje "Javna rasprava o prijedlogu prostornog plana lokalne razine objavljuje se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i jedinice lokalne samouprave. Objava javne rasprave iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana, a objavljuje se najmanje osam dana prije početka javne rasprave. Sukladno članku 98. istog zakona "(1) Istodobno s objavom javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu."

Objava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Čikat objavljena je na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja 15.2.2016. na sam dan početka javne rasprave, dakle nije objavljena 8 dana prije na sva tri načina koje Zakon propisuje (dnevni tisak, ministarstvo i lokalna samouprava).

Objavama javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva te u dnevnom tisku nije objavljen i prijedlog rečenog prostornog plana.

Stoga, radi nepridržavanja propisane procedure određene člancima 96. i 98. Zakona o prostornom planiranju valja primijeniti odredbe članka 202. istog Zakone te obustaviti proces donošenja urbanističkog plana uređenja Čikat.

2.

Kao (jedna od) podloga za prijedlog urbanističkog plana uređenja Čikata navodi se masterplan turističkog razvoja Čikata. Primjedba se odnosi na potpunu netransparentnost i neinformiranost javnosti o tome dokumentu te proceduri u kojoj je dokument usvojen, ako jest. Prema službenim informacijama na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja, podloga za planiranje u prostoru, odnosno planiranje turističkih zona u uvali Čikat mogu biti jedino strateški dokumenti Grada, Program razvoja održivog turizma Grada Mali Lošinj te Plan ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja s izmjenama i dopunama.

Suprotno izraženim stavovima lokalnog stanovništva, ugrađenim u Program razvoja održivog turizma Grada da povećanje hotelskih kapaciteta i gradnja novih hotelskih naselja nisu prioritet, da treba povećati zaštićena područja te da turizam ne smije biti monokultura, dozvoljeni zahvati u prostoru dodatno ugrožavaju zaštićenu park šumu Čikat.

3.

S obzirom na područje obuhvata UPU Čikat ukupne površine 94,89 ha, površina ostavljena za zelene površine – zaštićenu park šumu Čikat – od samo 4,61 ha prijeti uništenjem zaštićene park šume Čikat. Zelene površine trebaju ostati u većim površinama, treba dakle izmijeniti članak 4. i pripadajuće kartografske prikaze. Predložene namjene prostora u cijelosti degradiraju prostor, zatiru njegovu povijesnu, kulturnu i prirodnu vrijednost te ga u cijelosti stavljaju u funkciju stjecanja profita privatnog poduzetnika i oduzimaju mu njegovu dosadašnju komunalnu, zajedničku svrhu.

4.

Članak 6. koji određuje "Obalna crta određuje se i može se mijenjati sukladno odredbama Plana i posebnim propisima" treba biti preciznije definiran te odrediti gdje, koliko i pod kojim uvjetima se može mijenjati obalna crta -  u protivnom UPU dozvoljava proizvoljnu degradaciju prirodne obale.

5.

Članak 20. kojim se određuje gradnja i rekonstrukcija građevina na području kampa ne precizira veličinu tih građevina, te je stoga kao posljedicu ovog propusta moguće izgraditi velike građevine koje mogu degradirati prostor.

6.

Članak 21.(6) dozvoljava "Za potrebe zaštite privezišta od dominatnih valova moguća je postava valobrana, koji mogu biti i izvan akvatorija privezišta. Položaj, veličina i tip valobrana definirati će se kroz projektnu dokumentaciju." Ova je odredba toliko neodređena da omogućuje dodatno nasipavanje mora i promjenu obalne crte, što narušava krajobraz i nepovratno degradira prostor.

Ovim člankom koji omogućuje 170 vezova u dva privezišta opterećuje se pretjerano prostor, a na štetu domicilnog stanovništva, koje gubi privezište. Treba smanjiti broj priveza, odrediti broj priveza za domicilno stanovništvo te odrediti gabarite eventualnog valobrana.

7.

Članak 23. (3) koji određuje da su planirane intervencije među ostalima nasipavanja i gradnje obale, potpornih zidova, obalnih zidova i sunčališta, pristupi moru.... nije dovoljno prezizan i dozvoljava na području obale u cijelom obuhvatu intervencije koje nepopravljivo degradiraju obalu i ukupni prostor. Planom treba definirati područja i gabarite ovakvih intervencija te ih obrazložiti potrebama.

8.

Članak 24. (2) omogućuje građenje fiksnih objekata u svrhu rekreacije na površinama rekreacije u moru. Predlažem da se briše mogućnost građenja fiksnih objekata te ostavi samo postavljanje plutajućih objekata, u cilju zaštite krajobraza i obale.

9.

Članak 26.(1) omogućuje da se i na premalenoj površini zelenih površina mogu graditi, odnosno postavljati: - pješački i kolno-pješački putevi, pristupi građevinama i obali, rasvjeta, infrastrukturni vodovi, te ostale infrastrukturne građevine i oprema, nenatkriveni prostori za boravak na otvorenom (dozvoljene su pergole i tende) i dječja igrališta, urbana oprema i sprave za rekreaciju. Rečenicu "Moguća je gradnja građevina iz čl. 13." treba brisati.

10.

Članak 30. određuje da se, osim planiranih javnih prometnih površina, planom omogućuje gradnja internih prometnica unutar čestica i kazeta. Ovaj članak nije dovoljno precizan te omogućuje izgradnju razgranate mreže prometnica koje u potpunosti mijenjaju karakter i površinju zaštićene park šume. Treba definirati mrežu prometnica.

11.

Člankom 32. i pripadajućom kartom prometa pokazuju se ogromne površine za parking, koje degradiraju zaštićenu park šumu. Tabelom 6. (2) za dnevne je goste određeno (najmanje) 50 parkirnih mjesta, što zapravo znači da je domicilno stanovništvo urbanističkim planom uređenja isključeno iz mogućnosti da se parkira praktički na području cijelog obuhvata osim na jednom javnom parkingu.

12.

Odredba članka 34. kojom se zabranjuje sidrenje u akvatoriju uvale Čikat radi zaštite staništa morskih cvjetnica je samo deklaratorno, s obzirom na dozvoljeni broj vezova, mogućnost postavljanja i izgradnje plutajućih i fiksnih objekata za potrebe rekreacije i vezanja plovila za rekreaciju. Aktivnosti u uvali Čikat, broj vezova te objekata u moru treba smanjiti, odnosno regulirati na način da zabrana sidrenja ne bude besmislena u kontekstu zaštite ijedne žive vrste.

13.

Članak 37. (3) određuje da projekti javne rasvjete i vanjske rasvjete kampa trebaju biti izrađeni sukladno integralnom idejnom rješenju verificiranog od Grada Mali Lošinj. Dosadašnjom praksom Grad Mali Lošinj je pokazao visok stupanj arbitrarnosti prilikom odobravanja kako zahvata u prostoru tako i javne rasvjete na Čikatu, te stoga treba u urbanistički plan uređenja ugraditi pravila rasvjete na način da bude ekološka, usmjerena na dolje, bez osvjetljavanja mora.

14.

Članak 39 (5) određuje da je osim vode iz vodoopskrbne mreže moguće korištenje drugih izvora vode: - desalinizirane morske vode. Desalinizacija morske vode je zahvat koji uništava sav podmorski život uz obalu gdje se ova tehnologija primjenjuje, pa je suprotno ciljevima zaštite staništa morskih cvjetnica i očuvanja podmorskog svijeta. Umjesto da je proces prostornog planiranja išao od izračuna nosivnosti prostora, uključivši izvore pitke vode, avanturistički se planira veliki rast turističkih kapaciteta, a potom desalinizacija mora koja ugrožava podmorje. Desalinizaciju treba izbaciti kao mogućnost dobijanja vode za Čikat.

15.

Članak 41. prijedloga predviđa sustav odvodnje otpadnih voda na način da bude priključen na uređaj na Kijcu. S obzirom na planiranih 6000 kreveta na području obuhvata, što iznosi više od 1/3 korisnika sustava odvodnje na području Malog Lošinja, smatramo da je pritisak na Kijac, odnosno čistoću mora i kvalitetu života stanovnika na tom dijelu otoka prevelik. Otpadne vode Čikata odvoditi samostalnim sustavom odvodnje, odnosno nadogradnjom postojećeg s postojećim podmorskim ispustom.

16.

Članak 46. određuje: "Na području obuhvata nema zaštićenih kulturnih dobara. Povijesnu, ambijentalnu i oblikovnu vrijednost vila treba očuvati na način da se prilikom rekonstrukcije glavnih zgrada sklopova vile Bianca, Hortenzija, Karolina, Mirasol, Hygeia, Alhambra, Augusta, Adelma, Saborka i Zagreb koristi metoda faksimila; navedeno se ne odnosi na pomoćne i prateće zgrade, dozvoljeni su aneksi."

Pomoćne i prateće zgrade te dozvoljeni aneksi nemaju nikakvog prostornog ograničenja te ovu odredbu treba ukloniti ili barem precizno definirati gabarite i lokacije dozvoljenih aneksa, u cilju očuvanja ambijenta i povijesnog izgleda Čikata koji je najvrjedniji krajobraz Lošinja.

[Bojana Genov]

Komentari: 

09 # Uspjeh lošinjske prostorne politike!Faca 2016-03-15 10:33
Ovo je prijedlog urbanističkog plana Čikata. One velike zelene površine nisu zaštićena park šuma Čikat, nego sportsko rekreacijski centri. One male svijetlozelene oaze, to je zelena zona. Obuhvat Čikata 94,89 ha, a zelena zona unutar nje 4,61 ha. 0,5% površine šume u zaštićenoj park šumi Čikat. To je uspjeh lošinjske prostorne politike!

Uvećani grafički prikaz
i.imgur.com/1VmBaRL.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Širenje boleštineSifilis 2016-03-17 09:24
Citat Faca:
To je uspjeh lošinjske prostorne politike!

Uvećani grafički prikaz
i.imgur.com/1VmBaRL.jpg
Ove crvene zone na planu Čikata me podsjećaju na širenje neke boleštine koja guta zdravo prirodno tkivo.


Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # šutnja je zlato?mali zeleni 2016-03-15 16:01
Sudeći po mlakoj reakciji lošinjske javnosti na već učinjene devastacije na Čikatu, kao i na UPU-13 koji te i sve buduće slične devastacije legalizira, stiče se dojam da Lošinjani više od svog otoka vole svoje dupe. Nažalost. Šutnja je zlato. Samo što će se uskoro pokazati da je to "zlato" zapravo lažna pozlata kojom se lako kupilo naivne domoroce.
A oni koji su šutjeli kada je trebalo vikati, nemaju više moralno pravo izreći ni najmanju kritiku na račun svega što će se idućih godina dogoditi na Čikatu. Ili na Zagazinama, Kadinu i Valdarkama, koje će, kao i čitav Čikat, nasipavanjem i betoniranjem postati "uređene plaže". Čikat je šaptom pao, a za njim će i sve ostalo. Pravo nam i budi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Nekom govna nekom novacFlundra 2016-03-15 16:40
Citat mali zeleni:
Čikat je šaptom pao, a za njim će i sve ostalo. Pravo nam i budi.
Članak 41. prijedloga predviđa sustav odvodnje otpadnih voda na način da bude priključen na uređaj na Kijcu. S obzirom na planiranih 6000 kreveta na području obuhvata, što iznosi više od 1/3 korisnika sustava odvodnje na području Malog Lošinja, smatramo da je pritisak na Kijac, odnosno čistoću mora i kvalitetu života stanovnika na tom dijelu otoka prevelik.
Kad se ovo prevede na obični jezik članak 41. kaže da će se govna sa Čikata istovarivat na Zagazinjinama. ne sijećam se da nam je HDZ prije izbora obećao da će Čikat biti zatvoren za domaće i da će se kupati u ruskoj govnjari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # ....Bezjak 2016-03-15 17:27
Valja odlučiti želimo li se kupati u govnima i viriti na Čikat preko betona i ograda ili pokazati da nam je stalo!

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # prostorno uredjenje cikatamira 2016-03-15 17:50
rade gluposti,no tko im sta moze reci,kad su toliko ograniceni,da nisu skontali da upravo zbog te divljine i imamo posjetu turista u tolikom broju, ,,nasi,,politic ari i poslovnjaci,,su si zabili glavu u guzice i ama bas nitko im nista reci,a ne daj boze predloziti bilo sta kontra njihova plana i vizije,,,s[cens ored] ce nas totalno s tim unistenjima,,al i sta vrijedi,,mogu ja pricat kao i vi dok ne poplavim,kad gluve usi i ograniceni mozak ne cuje,,definitiv no sam protiv betonizacije Losinja jer trebali bi misliti na buducnost nase djece,,,
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # zakon i redzakon 2016-03-15 18:29
Glavna primjedba ?
Prijaviti gradsko vijeće koje je prodalo terene kao zemlja koja služi postojecim hotelima, a nakon prodaje usvojio prostorni plan gdje su isti tereni postali građevinski i nakojima se može graditi.
A UPu 13 Čiakta je samo slijed prevara građana, a korist od prenamjene zemljišta treba DORH preispitati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # Kupanje na KijcuDvorska luda 2016-03-15 20:00
Garija treba natjerati da se kupa tamo gdje će se kupati Lošinjani. Treba ga natjerati da se šeta tamo i uživa u pogledu i miomirisima. Treba mu zabraniti da ide na Čikat gdje će se kupati besplatno, pijuckati pića besplatno i dobivati od ljudi kojima je sebe i nas prodao osjećaj vlastite važnosti i pameti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # piši kući propaloplaton 2016-03-15 21:53
Citat Dvorska luda:
Garija treba natjerati da se kupa tamo gdje će se kupati Lošinjani. Treba ga natjerati da se šeta tamo i uživa u pogledu i miomirisima. Treba mu zabraniti da ide na Čikat gdje će se kupati besplatno, pijuckati pića besplatno i dobivati od ljudi kojima je sebe i nas prodao osjećaj vlastite važnosti i pameti.
Treba pod hitno smijeniti gradsko vijeće i ove debile koji nas vode dok nisu sve rasprodali i pretvorili Lošinj u rusku koloniju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # UPU 32 - Sunčana uvalaSpeedy Gonzales 2016-03-16 11:03
Grad brzinom svjetlosti odrađuje posao za Velikog Investitora, pa javnost danas saznaje da se danas u 12.00 u prostoru u Garibaldijevoj održava javno predstavljanje UPU Sunčana uvala. Čemu tolika žurba?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
24 # titanicoleg 2016-03-16 11:36
Citat Speedy Gonzales:
Grad brzinom svjetlosti odrađuje posao za Velikog Investitora, pa javnost danas saznaje da se danas u 12.00 u prostoru u Garibaldijevoj održava javno predstavljanje UPU Sunčana uvala. Čemu tolika žurba?
Panika zavladala u gradu, osjećaju da im dolazi kraj pa hvataju zadnje pinke !!! :eek:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Masovni turizam na Sunčanoj još masovnijiWow! 2016-03-16 11:31
Gledan i ne mogu vjerovati! Uz ona dva pregolema hotela na Sunčanoj (koja će se još i nadograditi) gradit će se još jedan veliki i par manjih hotela (sada mi je jasno zašto je skinuta zaštita nad jedinim zaštićenim stablom na Lošinju i zašto je "veliki pinj" iznad Borika odrezan), a broj kreveta, koji je već sada prevelik za tako mali prostor, gotovo će se udvostručiti (s 1300 na 2400 kreveta!). Pretpostavljam da će se kanalizacija iz ovih 2400 kreveta/guzica slijevati na Kijac, kao i ona sa Čikata. Da stvar bude još gora, cijela obala od lijeve strane Velog žala do FKK će biti jedno veliko "uređeno kupalište" pod koncesijom tih novih hotela. Nema više slobodnog kupanja na Boriku! A tu je i probijanje sasvim nove trase ceste, širenje građevinske zone na parcele koje nemaju veze s hotelima već samo s privatnim interesima nekih viđenijih Lošinjana koji će si tamo napraviti kuće s predivnim pogledom na Susak i pučinu... Ima li kraja ljudskoj gramzljivosti?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # mafija u GVDon Corleone 2016-03-16 12:32
Citat Wow!:
Nema više slobodnog kupanja na Boriku! A tu je i probijanje sasvim nove trase ceste, širenje građevinske zone na parcele koje nemaju veze s hotelima već samo s privatnim interesima nekih viđenijih Lošinjana koji će si tamo napraviti kuće s predivnim pogledom na Susak i pučinu... Ima li kraja ljudskoj gramzljivosti?
U tom kraju zemljišta su pokupovali i neki gradski viječnici i njihovi partneri pa će njihove parcele uskoro bile crvene na zemljovidima plana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Crveni Čikatmoney money 2016-03-16 12:54
Pocrvenio nam Čikat od stida a Haračić se prevrće u grobu :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Halo Bing!ortak 2016-03-17 17:45
Citat Don Corleone:
U tom kraju zemljišta su pokupovali i neki gradski viječnici i njihovi partneri pa će njihove parcele uskoro bile crvene na zemljovidima plana.
Mislis na ovakve ortacke podhvate

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Pretvorba maslinika u građevinske zoneabc 2016-03-17 20:20
Treba samo biti na pravom mjestu u pravo vrijeme: kupiti maslinik, pa onda kreirati nove prostorne planove u kojima maslinici postaju građevinske i turističke zone, masline novac, a građani Lošinja lakovjerne i naivne budale.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # UPU SunčanaBojana Genov 2016-03-16 14:48
Javna rasprava, tribina koja se odvija danas, objavljena je na web stranicama Grada jučer! U našem su se Gradu dobrano opustili i razbahatili. Do te mjere da više ne paze niti na formu, a kamo li na sadržaj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Ciljani bezobrazlukFrka 2016-03-16 15:08
Nisam mogao vjerovati da je takvo što moguće pa sam išao provjeriti da napišem pakosni komentar. Kad tamo, vidim da piše:

Za vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).

Objavljeno jučer. Ovo je već bezobrazluk.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Ima li kraja šutnji otočana?Skuhana žaba 2016-03-16 15:15
Citat Frka:
Objavljeno jučer. Ovo je već bezobrazluk.
Javna rasprava objavljena jučer, tribina za građane danas!
Uz ona dva pregolema hotela na Sunčanoj (koja će se još i nadograditi) gradit će se još jedan veliki i par manjih hotela (sada je jasno zašto je skinuta zaštita nad jedinim zaštićenim stablom na Lošinju i zašto je "veliki pinj" iznad Borika odrezan), a broj kreveta, koji je već sada prevelik za tako mali prostor, gotovo će se udvostručiti (s 1300 na 2400 kreveta!). Vjerojatno da će se kanalizacija iz ovih 2400 kreveta/guzica slijevati na Kijac, kao i ona sa Čikata. Da stvar bude još gora, cijela obala od lijeve strane Velog žala do FKK će biti jedno veliko "uređeno kupalište" pod koncesijom tih novih hotela. Nema više slobodnog kupanja na Boriku! A tu je i probijanje sasvim nove trase ceste, širenje građevinske zone na parcele koje nemaju veze s hotelima već samo s privatnim interesima nekih viđenijih Lošinjana koji će si tamo napraviti kuće s predivnim pogledom na Susak i pučinu... Ima li kraja šutnji otočana?
(s fejsa)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # tko nas izda taj je p....glavoč 2016-03-16 17:02
Citat Frka:
Za vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).
Objavljeno jučer. Ovo je već bezobrazluk.
Sad će Lošinjani kriviti komuniste, bosance, šiptare...a najveći neprijatelj im je IL NOSTRO SINDACO !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Propalo javno izlaganje UPU-a Sunčane uvaleSprdnja 2016-03-16 17:20
Javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana uređenja Sunčane uvale nije održano. Naime, u zakazanom terminu (srijeda, podne, u maloj dvorani Gradske knjižnice) prisutne se moglo prebrojati na prste.

Uime Grada Malog Lošinja prisustvao je Denis Popov, a uime izrađivača prijedloga UPU-a, zagrebačke tvrtke "Urbing", Filip Šrajer, Tihomir Knezić i Srna Krtak. Prisustvovala je još Vanja Obradović uime "Jadranke", tvrtke koja je izravno zainteresirana za predmetno područje, te dvojica novinara. Nakon petnaest minuta čekanja, Popov i Šrajer odlučili su otkazati izlaganje, pa zainteresiranim a preostaje pogledati UPU na web-stranicama Grada ili ispred ureda gradonačelnika.

Poziv na događaj objavljen je na web-stranicama Grada Malog Lošinja u utorak, dan prije termina, u kojem je dobar dio građana na svojim radnim mjestima, pa u tome valja tražiti razlog slabog odaziva.otoci.net/index.php/u-politici/4680-propalo-javno-izlaganje-upu-a-suncane-uvale
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Strategija razvoja Lošinjaojme! 2016-03-16 17:35
Razlog slabog odaziva treba tražiti u strategiji donošenja planova osmišljenoj na adresi Dražica 1, koju provode činovnici na adresi Riva lošinjskih kapetana 7.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # lošinjani ujedinite se !!!emilio 2016-03-16 19:28
Citat ojme!:
Razlog slabog odaziva treba tražiti u strategiji donošenja planova osmišljenoj na adresi Dražica 1, koju provode činovnici na adresi Riva lošinjskih kapetana 7.
Što rade USKOK, PNUSKOK, Ministarstvo graditeljstva, PGŽ ? Ovo je prevršilo svaku mjeru. :-* :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Nelegalno sazivanje javnih raspravaLegalis 2016-03-16 18:48
Javne rasprave za UPU 13 - Čikat i UPU 32 - Sunačana uvala nisu sazvane na način kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, tj. građani nisu na vrijeme informirani o vremenu javnih rasprava što znači bar 8 dana prije termina. Zato se obje javne rasprave moraju ponovo sazvati i to u popodnevnom terminu, a ne usred radnog vremena, jer smisao javne rasprave jest da "javnost raspravlja", a ne da par službenika izrecitira svoje i ode. Ne sazovu li se nove javne rasprave, navedeni UPU-i jednostavno neće biti legalni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Udružena kriminalna organizacijaNelegalis 2016-03-17 14:58
Ne može to tako Gari je već stavio novac u džep za pogodovanje i rasprodaju gradske imovine. Ne može se tu više ništa mijenjati u planovima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ...seoska ptica 2016-03-17 15:57
Svi sve znaju a nitko ne može ništa. Jadan Grad još jadnija država..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # loligo vulgarisšpiček 2016-03-17 17:22
Citat Nelegalis:
Ne može to tako Gari je već stavio novac u džep za pogodovanje i rasprodaju gradske imovine. Ne može se tu više ništa mijenjati u planovima.
...e da je samo Gari, puno ih se omrsilo u Velom žalu !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Nova raspravaUPU 32 Sunčana uvala 2016-04-02 15:32
Citat Legalis:
Javne rasprave za UPU 13 - Čikat i UPU 32 - Sunačana uvala nisu sazvane na način kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, tj. građani nisu na vrijeme informirani o vremenu javnih rasprava što znači bar 8 dana prije termina. Zato se obje javne rasprave moraju ponovo sazvati i to u popodnevnom terminu, a ne usred radnog vremena, jer smisao javne rasprave jest da "javnost raspravlja", a ne da par službenika izrecitira svoje i ode. Ne sazovu li se nove javne rasprave, navedeni UPU-i jednostavno neće biti legalni.
Zna li netko da li će i kada biti održana nova javna rasprava o UPU Sunčana jer na onoj prvoj nije bilo nikoga od građana?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Komedija UPU-13Sir Oliver 2016-04-02 15:49
Citat UPU 32 Sunčana uvala:
Citat Legalis:
Javne rasprave za UPU 13 - Čikat i UPU 32 - Sunačana uvala nisu sazvane na način kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, tj. građani nisu na vrijeme informirani o vremenu javnih rasprava što znači bar 8 dana prije termina. Zato se obje javne rasprave moraju ponovo sazvati i to u popodnevnom terminu, a ne usred radnog vremena, jer smisao javne rasprave jest da "javnost raspravlja", a ne da par službenika izrecitira svoje i ode. Ne sazovu li se nove javne rasprave, navedeni UPU-i jednostavno neće biti legalni.
Zna li netko da li će i kada biti održana nova javna rasprava o UPU Sunčana jer na onoj prvoj nije bilo nikoga od građana?
Nikakve javne rasprave neće biti. A i to što je bilo sazvano samo jedan uoči održavanja da bude sigurno da nitko neće doći nije ni bilo zamišljeno kao javna rasprava nego kao JAVNI UVID s prezentacijom na kojoj bi Jadrankini planeri držali propovijed neukim domorocima o struci i zakonima. A kad bi neko nešto pitao s visoka bi mu rekli da se ne razumije u planiranje i neka primjedbe pošalje pismeno. U ime Jadranke za koju se plan radio bila je neka pripravnica po čemu se vidi koliko Šolić i Miha drže do građana. A Lošinjani su postupili ispravno. Ignorirali su tu komediju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # UPU-13 za tovareBing 2016-04-02 18:45
Time što su građani pozvani na javo izlaganje, a ne na javnu raspravu uskraćeno im je zakonsko pravo da javno raspravljaju o prijedloženom i da daju primjedbe koje se unose u zapisnik da bi ih se kasnije razmatralo. Jednostavno rečeno, građane je ekipa dva puta činila tovarima: obavijest o skupu objavljena dan prije održavanja i to u radnom vremenu i prezentacija umjesto rasprave. Evo te obavijesti sa službene gradske stranice:

Za vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).

Obavijest je na gradsku stranicu stavljena 15. ožujka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # No comment!Dibidus 2016-03-18 12:27
Citat Sprdnja:
Javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana uređenja Sunčane uvale nije održano. Naime, u zakazanom terminu (srijeda, podne, u maloj dvorani Gradske knjižnice) prisutne se moglo prebrojati na prste.
U ime Grada Malog Lošinja prisustvao je Denis Popov, a uime izrađivača prijedloga UPU-a, zagrebačke tvrtke "Urbing", Filip Šrajer, Tihomir Knezić i Srna Krtak. Prisustvovala je još Vanja Obradović uime "Jadranke", tvrtke koja je izravno zainteresirana za predmetno područje, te dvojica novinara.
otoci.net/index.php/u-politici/4680-propalo-javno-izlaganje-upu-a-suncane-uvale
Skupina građana predstavljena Dunjom Janković i Bojanom Genov održala je predstavljanje svojih prijedloga za uređenje plaže Zagazinjine.
Predstavljanje je održano na terasi ugostiteljskog objekta na Trgu Zagazinjine, a odazvalo mu se šezdesetak građana, bez predstavnika gradske uprave.
otoci.net/index.php/u-politici/4689-grupa-gradana-predlaze-neinvazivnije-metode-uredenja-plaze
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Tetar za naivneDuc 2016-03-18 13:27
Ljudi nisu ludi da dolaze na predstave u režiji gradske vlasti da budu statisti u predstavi i pokriće za odluke iz uredu investitora ili iz Velog žala.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # alessio.leonedj@gmail.comAlešio 2016-03-16 17:24
Šta da kažem: ovaj urbanistični plan vam kopa grob. Zar se ne sječate kakav je bio otok prije 150 godina? golijo od bebine guze... pa nek s vrati to, ak novac bolje miriše...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Sinergija za izmet na KijcuIsmet Fekali 2016-03-18 14:50
Kapeli: Sinergija Turističke zajednice i Grada, partnera i stanovnika posebnost je Lošinja. Naš koncept suradnje daleko je poznat kao cilj turizma, odgovoran turizam u destinaciji zadovoljnih stanovnika kroz jačanje gospodarstva, očuvani okoliš, otvaranje novih radnih mjesta.

Predstavnik "Urbinga" Tihomir Knezić: sve otpadne vode sa Čikata ići će prema Kijcu, a na Čikatu postoje samo sigurnosni ispusti koji bi se koristili u slučaju eventualne havarije na Kijcu.

Pitanje glasi: koji stanovnici su u sinergiji s Turističkom zajednicom, Gradom i partnerom za kojeg se predlaže ovaj UPU donijeli odluku da sve otpadne vode sa Čikata idu prema Kijcu?

Mislim da je važno znati tko su oni, jer gradonačelnik se poziva i na njih kad kaže da je cilj destinacija zadovoljnih stanovnika. Nisam baš siguran da je pretvaranje dijela Lošinja u kloaku za izmet, mokraću i drugi otpad sa Čikata razlog za sveopće zadovoljstvo .

Nadalje, od predstavnika „Urbinga“ saznajemo da na Čikatu postoje sigurnosni ispusti koji bi se koristili u slučaju eventualne havarije na Kijcu. Očigledno je da se takve havarije na Kijcu očekuju, no uvala Čikat je osigurana od mogućnosti da je prekrije izmet gostiju Jadrankinih hotela i vlasnika vila.

Iz svega ovoga zaključujem da neki stanovnici u sinergiji s Turističkom zajednicom, Gradom i Jadrankom nisu baš vodili računa o svim stanovnicima, nego prvenstveno o zadovoljstvu partnera za kojeg se radi ovaj UPU.

Dakle, tko su oni?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Dečki iz SibiraTovar 2016-03-18 19:05
Citat Ismet Fekali:
Kapeli:Pitanje glasi: koji stanovnici su u sinergiji s Turističkom zajednicom, Gradom i partnerom za kojeg se predlaže ovaj UPU donijeli odluku da sve otpadne vode sa Čikata idu prema Kijcu?
Dakle, tko su oni?
Perenčevići, Filipovići i onaj Rus iz Karoline. Dečki iz Sibira. Tko drugi? Čikat je njihov.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # a što drugo, nego sinergijaBroj Jedan 2016-03-18 19:33
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # pogodi rukupogodi 2016-03-18 23:46
Citat Broj Jedan:

Poznata ruka, ali je mala cifra (sitniš)?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # bijeli orlovimaks 2016-03-18 22:33
Citat Tovar:
Perenčevići, Filipovići i onaj Rus iz Karoline. Dečki iz Sibira. Tko drugi? Čikat je njihov.
Lošinj je razvio svoje pomorstvo i brodogradnju za vrijeme krimskih ratova, a propasti će kroz turizam vođen iz Krasnojarska.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Kupljeni narodLosinjan 2016-03-20 08:22
Kada se je na izborima glasalo za Baliju koji je bio nikakav, ali barem nije bio opasan, jedan nas je profesor etike i kulture posprdno nazivao "domaći" glasaju za Baliju.
Nažalost, nakon učestalog premočnog izbora Cappella za gradonačelnika unatoč očevidne sprege sa određenim građanima kola idu nizbrdo i teško ih je zaustaviti.
Primjer 1) građevinski poduzetnik koji je doslovno virio iz Cappellijevog anusa i koji je sastavljao urbanistički plan i tako pogodovao sam sebi, okrenuo se protiv gradonačelnika tek kada su mu pod prozor uvalili pogon na kijcu.
2) onaj gornji screen shut sa su vlasništvom katastarskih čestica B.B. i A.B. stara je stvar o kojoj se širilo i šuti se. Izmedju ostaloga grad A.B. prepušta poslovne prostore na rivi po simboličnoj cijeni.
Ali dok grad zapošljava našu djecu i unuke na rampi Lošinj parkinga za crkvicu, ljudi su sretni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # 5do 12 2016-03-20 14:37
Zna li netko datum kada bi ti famozni radovi trebali započeti?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # točno u podnebagerista 2016-03-20 15:03
Citat do 12:
Zna li netko datum kada bi ti famozni radovi trebali započeti?
budi siguran da će radovi početi iznenada, prije nego li to itko očekuje i naravno, bez ikakve dozvole
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Radovi u tijekuŠkec 2016-03-24 08:55
Citat bagerista:
Citat do 12:
Zna li netko datum kada bi ti famozni radovi trebali započeti?
budi siguran da će radovi početi iznenada, prije nego li to itko očekuje i naravno, bez ikakve dozvole
Radovi su u tijeku. Dozvole su su sitna administrativna smetnja koju se s dozvolom nadleznih službi naprosto ignorira. A ne bi radovi bili prekinuti ni da nekim čudom primjedbe na UPU budu prihvaćene.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


Članak 69. Ustava RH

Volim LošinjSvatko ima pravo na zdrav život.
Volim LošinjDržava osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Volim LošinjSvatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Vlada šumom Grad Mali Lošinj drumom

  rukavić 09.04.2020 11:55
  rukavić
  Piši o Rukaviću ??? Što si se ulovio gradonačelnice.
   
 • Mjere obmane

  Vatrogasac Mirko 08.04.2020 12:00
  Cirkus ide dalje
  Nastavljaju se cirkuske predstave u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja koje režira ...
   
 • Mjere obmane

  Sokol 07.04.2020 20:47
  Orao javi se, orao javi se, prijem...
  Ni Monty Python ne bi osmislio bolji cirkus od ovoga. :lol: U doba korone, kompletna gradska ...
   
 • Mjere obmane

  Vatrogasac Mirko 07.04.2020 18:55
  Varijabilna konstanta
  Gradonačelnica je na sjednici GV jučer izjavila da je odlučila smanjiti plaće u gradskoj ...
   
 • Mjere obmane

  Ljubopitljivi 07.04.2020 18:17
  U zdrav mozak
  Kakve su to gluposti i prenemaganja s "elektronskom" sjednicom Gradskog vijeća. Zašto se ...
   
 • Tigrica od papira

  Pravnik 06.04.2020 21:40
  LOL
  Bolje za sve, uključujući i tebe da ne pišeš više ništa. Postoje glupi ljudi, postoje i ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 20:54
  Peglanje imidža
  Korona im je dobro došla za peglanje imidža kako je to primijetila novinarka N1.
   
 • Virus koji nije opasan samo za zdravlje

  Vatrogasac Mirko 06.04.2020 19:41
  The End
  Da završimo raspravu o zakonitosti odluke mahnite gradonačelnice jednog malog gradića kojom ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 17:36
  Bogovi korone
  Ako Zakon o sustavu civilne zaštite, čl.20. navodi da je stožer dio operativnih snaga civilne ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 13:49
  Ako baš inzistiraš
  Slab si ti pravnik. Tvrdnju "Ni u Kazenom zakonu ne piše da je zabranjeno ubiti..." opovrgavaš ...
   
 • Tigrica od papira

  bt 06.04.2020 13:13
  ....
  Za mene je pravo pitanje iznenadni interes šerifa za inače zanemareni stožer CZ baš sada ...
   
 • Tigrica od papira

  Pravnik 06.04.2020 12:45
  OMG
  Normalno da piše, bože me oprosti koja količina koja količina gluposti. Članak 110. Ubojstvo ...
   
 • Tigrica od papira

  Pravnik 06.04.2020 12:42
  Naslov
  Nije na meni težina da kopam po člancima i tražim dijelove koji bi išli suprotnoj stran ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 12:35
  Treba crtati da bi se shvatilo
  Pročitaj obrazloženje vatrogasca Mirka. Protivno je zakonu da gradonačelnik bude načelnik stožera ...
   
 • Tigrica od papira

  Pravnik 06.04.2020 12:19
  normalno da je PR
  Daleko od toga da nije mutno, no nije protivno propisima kako se navodi u ovom članku i ono ...
   
 • Tigrica od papira

  Vatrogasac Mirko 06.04.2020 11:54
  Ana i Milan naše dike...
  Dobar pokušaj ali lupetaš. A dobro si krenuo citiranjem Pravilnika i konstatacijom: „ ako se ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 11:46
  Sve je to PR
  "u pravilu" je jedna od onih mutnih odredbi unesenih u Lex šerif da se lokalnim šerifima ...
   
 • »Borba protiv koronavirusa je opasnija od same bolesti«

  hranitelj tuljana 06.04.2020 11:12
  slobodno je lijepo
  Svakako mi je zanimljivo vidjeti kako su mnogi u hrvatskoj javnosti, ljubitelji jake ...
   
 • Tigrica od papira

  Pravnik 06.04.2020 10:57
  i pravo
  „Načelnik i zamjenik načelnika stožera civilne zaštite u pravilu imenuju se iz redova ...
   
 • Tigrica od papira

  Onan 06.04.2020 10:56
  Bizarnost
  Telegram koji donosi vijest da je gradonačelnik Milan Bandić imenovao gradonačelnika Milana ...
   
 • »Borba protiv koronavirusa je opasnija od same bolesti«

  Azra 06.04.2020 10:56
  Lomače za nevjernike
  Mene više zabrinjavaju seljani koji dižu kuku i motiku protiv svih koji ne lajkaju ...
   
 • »Borba protiv koronavirusa je opasnija od same bolesti«

  Dogma 06.04.2020 10:51
  Znanost
  Ne postoje znanstvene dogme, sve je u znanosti dozvoljeno preispitivati. Ono što je bitno je ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 10:33
  pravnik
  bravo arsene položio si. Isti si kao i tvoj gazda krešo, pravnik bez diplome. :lol:
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 10:17
  .....
  Nije nužno završiti pravni fakultet da bi se znalo da je nešto protuzakonito. Dovoljno ...
   
 • »Borba protiv koronavirusa je opasnija od same bolesti«

  General 06.04.2020 09:46
  ...šta bi bilo kad bi bilo...
  Isitna je da se sve procjene i mjere donose na temelju djelomičnih i manjkavih podataka ...
   
 • »Borba protiv koronavirusa je opasnija od same bolesti«

  hranitelj tuljana 06.04.2020 09:30
  zanimljiv članak
  U cijelom tekstu mi se najviše sviđa "heretički" odnos prema medijski promoviranom apsolutnom ...
   
 • Tigrica od papira

  gost 06.04.2020 09:29
  stožer cz
  Da je Bandić završio pravni fakultet kao i Mujagić onda bi znao da je to protuzakonito.
   
 • Tigrica od papira

  VZ 06.04.2020 09:02
  Bandićizam
  Bandić je upravo sam sebe imenovao šefom Stožera civilne zaštite. Kad je to on napravio ...
   
 • Mjere obmane

  Licemjer 05.04.2020 18:44
  ...
  To mu je izgleda postala navika. Nije ni prošli tekst pročitao, ali si je dao slobodu da ...
   
 • Mjere obmane

  Pijarovac 05.04.2020 16:45
  Za šaku €ura
  Web stranica specijalizirana za besramno veličanje gradonačelnika i gradonačelnica ...