Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Odluka o komunalnom redu Grada Maloga Lošinja

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

placeholderNa temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 99, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine, donijelo je odluku o komunalnom redu ...

ODLUKU
o komunalnom redu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad) i obavezna je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

(1) Ovom Odlukom propisane su odredbe o:

- uređenju naselja;

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina;

- korištenju javnih površina;

- skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom;

- uklanjanju snijega i leda s javnih površina;

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta;

- mjerama za provođenje komunalnog reda;

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

(1) Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne prometne površine: nerazvrstane ceste, nogostup, pješačke staze, pješačke zone, trg, javne stube, prolaz, parkiralište, stajalište javnog prometa, pristanište, uređene plaže i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi;

- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjak, skupina stabala ili pojedinačno samoniklo stablo, posuda s ukrasnim biljem, rekreacijske površine, dječja igrališta, zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine;

- površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

(2) U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, činjenično stanje se utvrđuje na temelju zemljišno-knjižnih evidencija koje se vode po službenoj dužnosti, a odluku donosi Poglavarstvo Grada Malog Lošinja.

Članak 4.

(1) Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o građenju ne smatraju građevinama.

(2) Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jedinica, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3. stolovi, stolice, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

(3) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

(1) Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se: označavanje trgova i ulica, uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, postava reklama, natpisa i naziva tvrtki, uređenje izloga, uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori, uređenje javnih zelenih površina, javna rasvjeta, komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi, odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih jama, dezinsekcija i deratizacija te držanje domaćih životinja.

Označavanje trgova i ulica

Članak 6.

(1) Naselja, ulice i trgovi u Gradu moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

(2) Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselju. Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju. Na području naselja pod zaštitom, mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnim Državnim zavodom za zaštitu spomenika.

(3) Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem.

(4) Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi nadležno tijelo gradske uprave. Kućne brojeve određuje nadležna katastarska uprava.

(5) Imena ulica, trgova i parkova određuje Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj. Natpisne ploče nabavlja Upravni odjel Grada, a troškove nabavke, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Grad.

(6) Natpisne ploče iz prethodnog stavka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

(7) Pločicu s oznakom kućnog broja nabavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Mali Lošinj, na trošak vlasnika ili korisnika, a postavlja je i održava vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno stana o svom trošku.

Vlasnik odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade održavati i čistiti.

(8) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz stavka 2. ovog članka.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 7.

(1) Vanjski dijelovi zgrade (krov, pročelje, balkon, terasa, vrata, prozori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema), moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

(2) Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu, čistoći te građevinsko-tehničkoj ispravnosti vanjskih dijelova zgrada na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Grad Mali Lošinj će u svom Proračunu planirati sredstva za subvencioniranje kredita za uređenje vanjskih dijelova zgrada u određenim zonama koje će se definirati Planom.

(4) Plan i Program uređenja fasada donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog upravnog gradskog tijela zaduženog za komunalne poslove.

(5) Zabranjeno je po zgradama šarati, crtati i slično ili na drugi način ih oštećivati.

(6) Posuda sa cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te prolijevanje vode na prolaznike, prilikom zalijevanja cvijeća.

(7) Zabranjeno je na vanjskim dijelovima pročelja zgrada unutar registriranih povijesnih cjelina naselja, postavljanje klima uređaja, antena, nadstrešnica od valoplasta, plastične i aluminijske stolarije i drugih predmeta.

(8) Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, unutar registriranih povijesnih cjelina naselja, koje su neposredno okrenute prema javno prometnim površinama, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrada, odnosno ulice. Ova odredba ne odnosi se na običaj prilikom tradicionalnog vjerskog blagdana Tijelova.

Članak 8.

(1) Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova, predstavlja javnu opasnost vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

(2) Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 1. ovog članka, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti Građevinsku inspekciju koja donosi odluku o obavljanju sanacije.

Uređenje vanjskih dijelova okućnica

Članak 9.

(1) Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, je dužan održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno prometne površine.

(2) Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

(3) Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno na duži rok uskladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim, kamp kućice, plovila, priključna vozila i sličnih predmeta).

(4) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu tako da svojim granama ne prelazi regulacionu liniju na javno prometnu površinu i omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

(5) Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove naložit će vlasniku zemljišta ukloniti osušeno ili bolesno stablo ili granu, koji bi svojim rušenjem odnosno padom, mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata neposrednoj blizini.

(6) Uz prometnicu je dozvoljena sadnja visokog zelenila (drveća) na najmanjoj udaljenosti 1,50 metara od ruba kolnika, odnosno niskog zelenila (niskog grmlja, živice i sl.) na najmanjoj udaljenosti 0,75 metara od ruba kolnika.

Postava reklama, natpisa i naziva tvrtki

Članak 10.

(1) Predmeti iz članka 4., stavka 2., točke 8. ove Odluke, moraju materijalnom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

(2) Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

(3) Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

Članak 11.

(1) Unutar registriranih povijesnih cjelina naselja, zabranjeno je postavljanje svih plastičnih, neonskih i konzolno postavljenih reklama te naziva poslovnih prostora.

(2) Smjernice uređenja i opremanja javnih površina, poslovnih prostora, te izgled oznaka i uređaja čija je svrha oglašavanje u ulici Riva lošinjskih kapetana i na Trgu Republike Hrvatske propisano je posebnom Odlukom o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 15/06).

Članak 12.

(1) Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi ili ukrasi što se postavljaju na zgradama, moraju biti uredni i čisti, a moraju se ukloniti u roku od 24 sata po prestanku prigode radi koje su postavljeni.

(2) Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi prema stavku 1. ovog članka, predmete iz stavka 1 ovog članka, uklanja komunalni redar o trošku vlasnika.

Članak 13.

(1) Plakati, oglasi i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i oglasnim ormarićima.

(2) Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu i/ili javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklanjaju se po nalogu komunalnog redara Grada, na trošak fizičke i pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 14.

(1) Lokacije za postavljanje reklamnih predmeta, plakata i oglasa, postupak javnog nadmetanja, uvjete za sklapanje ugovora o zakupu lokacije za postavljanje plakata, te visinu naknade utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 15.

(1) Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici poslovnih prostora dužni su na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, postaviti odgovarajući natpis odnosno tvrtku.

(2) Ploča s nazivom pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu djelatnost, mora biti postavljena pored vrata poslovnog prostora, u skladu s izdanim rješenjem o registraciji. Ploča s istaknutim nazivom mora biti formata A3 ili A4, tehnički i estetski oblikovana i uredna.

(3) Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje natpisa.

(4) Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti natpisnu ploču tvrtke u roku od 15 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

Uređenje izloga

Članak 16.

(1) Izlog u smislu ove Odluke čini zastakljeni otvor u zidu zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služi za ugostiteljstvo, uredski prostor, obrtničku radnju ili društvenu djelatnost.

(2) Izlozi i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša. U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

(3) Izlozi se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

(4) Zabrana vješanja ili drugačije izlaganje robe na okvirima izloga, vratima, prozorima i fasadama poslovnih prostora (radnji), i na pročeljima zgrada utvrđena je posebnom Odlukom o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora.

Uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori

Terase

Članak 17.

(1) Javne površine za postavljanje stolova, stolica i suncobrana radi organiziranja otvorenih terasa dodjeljuju se isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sukladno Elaboratu javnih površina za ugostiteljske terase, kojeg donosi Gradsko poglavarstvo po prijedlogu Ured za prostorno planiranje.

(2) Uz već postavljene stolove, stolice i suncobrane, na javnu površinu ne smiju se dodatno postavljati stalci, police, reklamni panoi i slično.

(3) Za namjenu iz stavka 1. ovoga članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

- da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

- da zauzimanje određene javne površine nikada ne sprečava i remeti prolaz vozila javnih službi, kao što su hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i drugi,

- da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Grada Malog Lošinja,

- da je podnositelj zahtjeva kao prethodni korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja,

- da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Gradu Malom Lošinju po osnovu poreza i doprinosa, koji su zakonom ili drugim propisom utvrđeni kao prihod Grada Malog Lošinja.

(4) Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom. Stolovi, stolice, zaštita od sunca kao i ostala oprema na javnoj površini mora biti od kvalitetnog materijala, tehnički ispravna i primjereno oblikovana.

(5) Unutar registrirane povijesne cjeline naselja Mali Lošinj, vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji temeljem ugovora ili rješenja koriste javnu površinu, dužni su na javnu površinu postaviti tende i suncobrane od akrilnog platna, bež boje. Tende moraju biti jednostrešne konstrukcije sa ili bez vertikalnih nosača, koji moraju biti drveni ili metalni, svjetlosive ili bijele mat boje. Natpis s nazivom poslovnog prostora može se ispisati na rubnom dijelu tende, smeđim slovima.

(6) Stolovi i stolice na terasama ugostiteljskih objekata kao i oprema ostalih poslovnih prostora koja se izlaže na javnoj površini, moraju biti od prirodnih materijala ili metala. Posude sa ukrasnim biljem kao oprema ugostiteljske terase, moraju biti od terakote ili zamjenskog umjetnog visokokvalitetnog materijala terakoti, uz obvezu sadnje prirodnih sadnica i zabranu stavljanja umjetnog cvijeća.

(7) Ukoliko je javna površina završno obrađena kamenim opločenjem, vlasnik ili korisnik poslovnog prostora, vertikalne nosače tende učvršćuje isključivo u fugu kamenog opločenja. Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje na bilo koji način.

(8) Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora o korištenju javne površine, ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu terase te ukloniti platno tende. Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora nije dužan ukloniti nosivu konstrukciju tende, osim u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti.

(9) Na javnu površinu ispred poslovnog objekta nije dozvoljeno odlagati ambalažu.

(10) Uređenje i opremanje javnih površina poslovnih prostora iz stavka 1. ovog članka dopušteno je uz dozvolu Gradskog poglavarstva, a nakon ishođenja suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela od strane vlasnika ili investitora.

Članak 18.

(1) Izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, dozvoljeno je samo uz odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove gospodarstva.

(2) Otvorenim prostorom, u smislu prethodnog stavka, smatraju se i ugostiteljske i druge terase, te montažni objekti na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga člana može se dati od 1. svibnja do 30. rujna za vrijeme od 08,00 do 24,00 sata, a u drugom dijelu godine za vrijeme od 09,00 do 22,00 sata, za jačinu zvuka koja je dozvoljena važećim propisima.

(4) Kontrolu sprovodi sanitarna inspekcija sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»N.N.« 20/03).

(5) Izuzetno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, odobrenje se može dati i za duže vrijeme, u odnosu na vrijeme iz stavka 3. ovoga članka.

Uređenje javnih zelenih površina

Članak 19.

(1) Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

(2) Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

(3) Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- obnova biljnog materijala,

- podrezivanje stabala i grmlja,

- okopavanje i pljevenje grmlja i živice,

- košnja trave,

- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

- održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

- održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, spremišta za alat, popločenja i slično),

- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

- obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene zelene površine,

- skidanje snijega s grana,

- uređenje i privođenje namjeni neuređenih i novouređenih javnih zelenih površina.

Članak 20.

(1) Na javnim površinama postavljaju se klupe i košarice za otpad.

(2) Vrstu, veličinu i izgled košarice kao dijelove urbane opreme određuje Gradsko poglavarstvo po prethodno donesenom Planu rasporeda koji predlaže i postavlja koncesionar.

(3) Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

(4) Postavljene klupe i košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati, a dotrajale i pohabane košarice i klupe koncesionar treba redovito popravljati i po potrebi mijenjati novima.

Javna rasvjeta

Članak 21.

(1) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

(2) Rasvjetna tijela javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

(3) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete-koncesionar, dužna je redovito održavati objekte i uređaje javne rasvjete u ispravnom stanju u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture odnosno Godišnjim planom održavanja javne rasvjete koje donosi Gradsko vijeće.

(4) Bez odobrenja nadležnog Upravnog tijela za komunalne poslove niti jedna pravna ili fizička osoba ne može se koristiti uređajima i objektima elektro uređaja u vlasništvu Grada.

(5) Javna rasvjeta mora, u pravilu, svijetliti cijele noći (u ljetnom razdoblju od 21.00 do 05.00 sati narednog dana, a u zimskom razdoblju od 17.00 do 06.00 sati narednog dana).

(6) Evidenciju neispravnih rasvjetnih mjesta vodi komunalno redarstvo, a nalog za popravak koncesionaru daje zadužena osoba u Upravnom odjelu sukladno Godišnjem planu održavanja javne rasvjete.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 22.

(1) Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik ili koncesionar kome je održavanje povjereno dužan je održavati u ispravnom stanju.

(2) Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 23.

(1) Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete a vlasnik, koncesionar ili korisnik ih mora održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 24.

(1) Ostale komunalne objekte i uređaje (opremu dječjih igrališta, ploče s planovima naselja, javne satove, telefonske govornice, poštanske sandučiće, fontane, spomenike, klupe, stolove i ostalu urbanu opremu) zabranjeno je uništavati, oštećivati, po njima šarati, crtati, ili na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka, dužna je održavati i voditi brigu na način da isti budu uvijek u stanju fukcionalne sposobnosti.

Članak 25.

(1) Dječja i sportska igrališta i objekte na njima te druge rekreacijske površine, vlasnici ili korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 26.

(1) Čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati u urednom stanju i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Članak 27.

(1) Vlasnik ili korisnik javnog parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću te njima namjenski gospodariti.

(2) Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica više od 24 sata, te neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

(3) Uređenje i održavanje javnih gradskih parkirališta uređuje se Odlukom o uređenju prometa na području Grada Mali Lošinj.

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, čišćenje septičkih jama

Članak 28.

(1) Otpad iz septičkih jama i bazena za pročišćavanje kolektora odlaže se na način i uz uvjete definirane zakonskim aktima iz te oblasti.

(2) Odvodnja oborinskih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Mali Lošinj.

(3) Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirano je posebnom odlukom.

Članak 29.

(1) Čišćenje septičkih jama obavlja komunalno društvo, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

(2) Korisnik usluga dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje), a davalac usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Kada nadležna inspekcija (sanitarna) utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

(4) Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(5) Komunalno društvo koje postupa s otpadom, dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline.

Dezinsekcija i deratizacija

Članak 30.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sistematska dezinsekcija i deratizacija javnih površina, a najkasnije do 1. 5. tekuće godine.

(2) Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca te prikupljanje uginulih životinja.

(4) Pravna osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

(5) Na poziv komunalnog redara, pravna osoba iz stavka 4. ovog članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(6) Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja tih radova.

Držanje domaćih životinja

Članak 31.

(1) Unutar građevinskog područja obalnih naselja nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare i perad.

(2) Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

(3) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 1. ovog članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

(4) Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 3. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(5) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovog članka, Komunalni redar postupiti će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

(6) Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom odlukom.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 32.

(1) Javne površine iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih prometnih površina na području Grada Malog Lošinja obavlja trgovačko društvo Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. sa sjedištem u Cresu, Peškera 2. (dalje u tekstu: komunalno društvo), temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće i Godišnjeg plana pružanja zajedničkih komunalnih usluga komunalnog društva.

(3) Godišnjim planom pružanja zajedničkih komunalnih usluga utvrđuje se opseg, vrijeme, tehnologija, intenzitet i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih prometnih površina i održavanja javnih i zelenih površina.

Članak 33.

(1) Na javnoj površini, bez odobrenja Grada Malog Lošinja nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad,

- izlagati niti prodavati predmete, stvari, poljoprivredne i druge proizvode,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve,

- bacati reklamne letke.

Članak 34.

(1) Na javnoj površini zabranjeno je:

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila, te obavljati druge obrtničke radove,

- prati osobe, vozila ili ostale predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- prati osobe, vozila ili ostale predmete,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- paliti otpad,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

- zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

- odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se mijenja namjena javne površine.

Članak 35.

(1) Radi zaštite javne zelene površine, zabranjuje se:

- neovlašteno rezanje i skidanje grana,

- guljenje kore stabala, zarezivanje, stavljanje plakata te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,

- penjanje po drveću,

- neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova,

- neovlašteno skupljanje i odnošenje suhoga granja i kore,

- kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

- bacanje papira i drugog otpada, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana, kao i njihovo paljenje na javnoj zelenoj površini,

- dovođenje i puštanje životinja,

- oštećivanje stabala i grmlja prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala, ogrjevnog drveta i dr.,

- oštećivanje opreme i uređaja na zelenoj površini,

- puštanje otpadnih voda, kiselina, motornog ulja i gnojnica i svako drugo zagađivanje,

- vožnja biciklom, motorom, automobilom te kolicima za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te pranje i parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini,

- loženje vatre i potpaljivanje stabala,

- iskrcavanje i uskladištenje raznog materijala (ogrjevnog drva, otpadnog drva, željeza, lima i sl.),

- protupravno prisvajanje,

- hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

- nenamjensko korištenje, oštećivanje i šaranje opreme.

(2) Zabranjeno je sječenje, kresanje i uklanjanje rijetkog ili za ovu regiju karaterističnog, a hortikulturnog vrjednog drveća bez odobrenja stručne komisije sastavljene od predstavnika hortikulture i šumarstva. Komisiju iz predhodnog stavka osniva Poglavarstvo Grada Malog Lošinja.

(3) Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 36.

(1) Radi očuvanja javne prometne površine zabranjeno je:

- bilo kakvo oštećenje javne prometne površine ili objekta i uređaja koji su njihov sastavni dio,

- izvođenje radova bez odobrenja nadležnog tijela,

- bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne prometne površine.

(2) U slučaju izvođenja radova protivno odredbi stavka 1. ovoga članka, Komunalno redarstvo izdat će rješenje za obustavu radova koji se izvode bez odobrenja uz obvezu dovođenja javne prometne površine u prvobitno stanje, o trošku izvođača radova.

(3) Radovi na prekopima u svim naseljima Grada Malog Lošinja ne mogu se izvoditi u vremenu od 15. svibnju do 1. listopada i 21.12.-10.01., a što je definirano Odlukom o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi, samo iznimno zbog posebno opravdanih razloga Gradsko Poglavarstvo može odobriti obavljanje prekopa u to doba godine.

(4) Uvjete i način prekopavanja javne prometne površine određuje Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Mali Lošinj.

Članak 37.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćenja površine oko njihovog poslovnog objekta.

(2) Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta organizator javnog skupa i ovlaštenik korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služi kao pristup tim površinama.

Članak 38.

(1) Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim rasutim materijalom.

Članak 39.

(1) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene javne površine u prvobitno stanje.

(2) Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se po nalogu komunalnog redara o trošku investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 40.

(1) Osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

(2) Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

Članak 41.

(1) Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

(2) Zabranjeno je vođenje psa po javnim površinama bez uzice.

(3) Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

Članak 42.

(1) Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse u skladu s Odlukom o uvjetima i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama.

(2) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

(3) Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake, dječja igrališta i uređene plaže.

Članak 43.

(1) Obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja ili koncesionar dužni su održavati obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina čistim i urednim.

(3) Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom društvu odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

Članak 44.

(1) Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

(2) U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

(3) Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

(4) Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, a

jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

(5) Prirodne plaže moraju se redovito čistiti za trajanje turističke sezone.

(6) Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, snabdijevani određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

(7) Čišćenje uređenih plaža iz stavka 6. ovog članka za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno.

(8) Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

(9) U periodu turističke sezone kupališta se svakodnevno moraju čistiti temeljito.

(10) Zabranjeno je pranje i kupanje domaćih životinja na javnim kupalištima i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju.

(11) Gradsko Poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša odrediti će plažu-uvalu gdje će se moći neometano dovoditi kućne ljubimce na kupanje.

(12) Vlasnici brodica i ostalih manjih plovila ne smiju svoje plovilo održavati i ostavljati na plažama, javnim površinama i zelenim površinama, već na za to predviđenim prostorima.

(13) Ispostava Lučke kapetanije obvezan je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 45.

(1) Predmeti iz članka 4. točka 1.-8. ove Odluke mogu biti postavljeni na javnoj površini isključivo na lokaciji određenoj Planom lokacija kojeg donosi Gradsko poglavarstvo, u skladu s uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, Odlukom o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata i Planom javnih površina za postavu stolova i stolica.

(2) Zabranjeno je na javnoj površini postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

(3) Nitko ne može zauzimati javnu površinu bez odobrenja ili ugovora o korištenju javne površine.

(4) U toku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

(5) Zabranjeno je koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

Korištenje javnih površina prilikom gradnje

Članak 46.

(1) U cilju zaštite javnih površina prilikom obavljanja građevinskih radova, izvođač je dužan poduzimati sljedeće mjere:

- označiti gradilište natpisom koji mora sadržavati naziv i adresu investitora i izvođača, te broj rješenja odnosno prethodnog odobrenja za radove izdanog od nadležnog Konzervatorskog odjela, ako se radi unutar kulturno-povijesne cjeline,

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta te drobljenja agregata, kako bi se spriječilo prekomjerno stvaranje i širenje prašine,

- deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama i da ne otiče u slivnike,

- očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i drugog otpada čije je skupljanje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova.

(2) Strogo se zabranjuje izlijevanje svake vrste otpadne građevinske tekućine u gradske slivnike.

Članak 47.

(1) Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj namjeni mora se koristiti vlastito zemljište.

(2) U opravdanim slučajevima, kada nema vlastitog zemljišta ili je njegova površina nedostatna, za potrebe iz stavka 1. ovoga članka može se privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

(3) Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 2. ovoga članka izdaje Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Mali Lošinj.

(4) Unutar registrirane povijesne cjeline naselja korisnik javne površine za odlaganje građevinskog materijala, uz zahtjev za korištenje dužan je priložiti i odobrenje za radove od nadležnog odjela.

(5) Kod izvođenja radova iz stavka 2. ovoga članka, privremeno zauzeti dio javne površine po potrebi se mora zaštititi u podlozi veličine dodjeljene javne površine i ista se mora ograditi urednom ogradom;

- kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom, a cijela visina skele zaštitnom mrežom kako bi se spriječila prašina, a i rasipanje građevinskog materijala na prolaz i okolnu javnu površinu;

- korištenje javne površine za podizanje skele odobrava gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove u roku od (2) dva dana od dana zaprimanja zahtjeva na osnovu uredno dostavljenog shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

- minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra;

- ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će rješenjem narediti uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine;

- ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stava redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

(6) Građevinski materijal mora biti uredno složen da ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

Članak 48.

(1) Za vrijeme obavljanja radova izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač radova.

(2) Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca, komunalni redar može odrediti da se s javne površine uklone skele i drugi materijal.

Članak 49.

(1) Nakon završetka građevinskih radova ili prestanka potrebe za korištenjem javne površine za smještaj građevinskog materijala, izvođač je dužan javnu površinu vratiti u prvobitno stanje.

(2) Komunalni redar pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će izvođaču da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prijašnje stanje.

Članak 50.

(1) Izvođač radova dužan je višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu određena odlagališta otpada.

(2) Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

(3) Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

(4) Izvođač građevinskih radova prilikom odlaganja zemlje i/ili otpadnoga građevinskog materijala dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje izdaje komunalno društvo, te platiti utvrđenu naknadu.

(5) Zabranjeno je odlagati zemlju ili otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

(6) Materijal iz stavka 2 i 3 ovog članka deponirat će se u odlagalište građevinskog otpada čije će se korištenje i održavanje utvrditi posebnom odlukom o odlaganju otpadnog građevinskog materijala po prijedlogu upravnog odjela, a usaglašenom od Gradskog poglavarstva.

(7) Čisti otpadni građevinski materijal, zemlja ili materijal od iskopa mogu se odlagati i na druge lokacije, koje na temelju zahtjeva izvođača radova odobri Gradsko poglavarstvo.

(8) U slučajevima kada je na gradilištu površina za iskrcaj građevinskog materijala nedostatna ili pristup većim vozilom (kamionom) do radilišta je onemogućen privremeno će se odobriti korištenje javne površine na određenim odlagalištima.

(9) Lokacija za privremeno odlaganje građevinskog materijala u svim naseljima Grada Malog Lošinja predložiti će Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Mali Lošinj u suglasju s VMO-a, a odrediti će ih Gradsko poglavarstvo.

(10) Odlagalištem građevinskog materijala upravljati će koncesionar. Pod upravljanjem sporazumjeva se prihvat, smještaj i naplata korištenja javne površine odloženog građevinskog materijala. Naplata korištenja javne površine vršiti će se (sukladno Odluci o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioksa i drugih privremenih objekata (»Službene novine« 7/02 i 15/06).

(11) Određene vrste građevina, odnosno radove na određenim područjima i razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi propisano je posebnom Odlukom o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi.

Korištenje javne površine za ukrcaj i iskrcaj robe i ostalog materijala

Članak 51.

(1) Za iskrcaj ogrjeva te za piljenje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište. U slučaju da vlastitoga zemljišta nema ili je njegova površina nedostatna, uz odobrenje može se koristiti i javna prometna površina, ali tako da se ta površina ne oštećuje, da se ne ometa promet.

Odobrenje za korištenje javne površine izdaje Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Mali Lošinj.

(2) Iskrcani ogrjev ili drugi materijal moraju se ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 24 sati, a upotrebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 52.

(1) Ukrcaj i iskrcaj robe i drugog materijala obavlja se prvenstveno u zgradama i na površinama koje nisu javne površine.

(2) U opravdanim slučajevima ukrcaj i iskrcaj može se privremeno obaviti i na javnoj prometnoj površini pod uvjetom da se ne oštećuje.

(3) Ako se roba ili drugi materijal mora iskrcati na samu javnu prometnu površinu, mora se složiti tako da ne ometa promet i mora se ukloniti u najkraćem roku, ne dužem od 24 sata.

Korištenje javne površine za tržnice

Članak 53.

(1) Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje tržnicom u suglasju s Gradskim poglavarstvom dužna je donijeti Tržni red i provoditi sve njegove odredbe.

(2) Pravna osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice dužna je sve objekte i uređaje držati u ispravnom stanju. Tržnica se mora redovito čistiti te se mora snabdjeti s dozvoljenom količinom posuda za odlaganje otpada.

(3) Proizvodi koji se prodaju na tržnicama ne smiju se prodavati ili izlagati izvan prostora tržnice.

(4) Prostor kao i tržni red za veletržnicu (prodaja na veliko) uređuju se posebnom odlukom Gradskog poglavarstva.

(5) Otvorene tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju biti čiste i uredne.

(6) Po isteku vremena određenog za prodaju na otvorenoj tržnici ovlaštena pravna ili fizička osoba uklanja s tržnice sve klupe i druge pokretne naprave, osim kioska te dovodi tržnicu u čisto i uredno stanje.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 54.

(1) Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

(2) Komunalni otpad dijelimo na standardni i krupni otpad.

(3) Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad hrane i pića te ambalažni otpad).

(4) Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (štednjaci, bojleri i ostala kućanska bijela tehnika, kreveti, fotelje i ostali dijelovi namještaja, zatim kante, madraci, otpad od čišćenja spremišta i sl.).

(5) Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 55.

(1) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad.

(2) Koncesionar osigurava postavljanje dovoljnog broja specijalnih spremnika za otpadna mineralna i jestiva ulja, kao tehnološkog otpada, na za to predviđena mjesta.

(3) Proizvođači otpadnih mineralnih i jestivih ulja dužni su za odlaganje istih koristiti za to predviđene spremnike iz stavka 2.

(4) Skupljane, odvoz i zbrinjavanje mineralnih i jestivih ulja osigurava koncesionar po utvrđenom Planu usaglašenom s Upravnim odjelom uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

(5) Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekta ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim zakonskim propisima i odobrenjima nadležnih tijela.

Članak 56.

(1) Održavanje čistoće na području Grada obavlja komunalno društvo.

Članak 57.

(1) Komunalno društvo dužno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na području Grada Malog Lošinja.

(2) Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za odlaganje standardnog i krupnog komunalnog otpada u svim naseljima na području Grada Malog Lošinja, održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovnim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

(3) Normative za određivanje broja i tipa posuda koji se postavljaju na određenom području donosi Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Komunalne službe.

(4) Mjesto za smještaj posuda za kućni otpad određuje Komunalna služba, uz pribavljanje potrebne suglasnosti gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog planiranja i zaštitu okoliša.

(5) Posude za odlaganje kućnog otpada postavljaju se na posebno određena mjesta, koja obilježava Komunalna služba.

Članak 58.

(1) Posude za odlaganje komunalnog otpada ne smiju biti postavljene na mjestima gdje se otežava odvoz ili na mjestima koja otežavaju odnosno onemogućavaju promet.

(2) Svakom ugostiteljskom objektu s vlastitom kuhinjom, komunalno društvo određuje posebnu standardiziranu posudu za odlaganje standardnog komunalnog otpada iz svoje kuhinje.

(3) Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilima dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Članak 59.

(1) Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.

(2) Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim područjima (ulice, dijelovi naselja, naselja).

Članak 60.

(1) Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su pažljivo puniti posude za odlaganje komunalnog otpada tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

(2) Ukoliko je to moguće korisnici usluga dužni su umanjiti obujam otpada.

(3) Posude za odlaganje komunalnog otpada moraju imati ispravne poklopce koje su korisnici usluge nakon odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze otpad nakon utovara, dužni odmah zatvoriti.

(4) U posude za odlaganje komunalnog otpada isti se odlaže u zatvorenim vrećicama za otpad.

(5) Nije dozvoljeno pretrpavanje otpadom posuda za odlaganje komunalnog otpada koje otežava zatvaranje.

(6) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

(7) Odlaganje otpada izvan posuda za otpad je zabranjeno.

(8) Nije dozvoljeno u posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, smeće iz vrta, opasni i tehnološki otpad.

(9) Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati ih sa postavljenog mjesta.

(10) Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

(11) Kartonski-ambalažni otpad posebno preuzima komunalno društvo od svake trgovine na određenoj lokaciji u točno određenom vremenu prema Planu iz prethodnog članka. Kartonski ambalažni otpad ne smije se odlagati na javnoj površini ili pored posuda za otpad.

(12) Posude za diferencirano prikupljanje otpada koriste se sukladno njihovoj namjeni.

Članak 61.

(1) Komunalno društvo dužno je osigurati posebne posude za odlaganje krupnog komunalnog otpada kapaciteta 5-7 m3, koje se postavljaju na određenim mjestima radi prikupljanja takvog otpada.

(2) Komunalno društvo dužno je najmanje jedanput mjesečno organizirati postavljanje posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada iz prethodnog stavka za skupljanje krupnog otpada po pojedinim područjima, odnosno naseljima uz prethodnu obavijest stanovnika i pravnih osoba na tom području ili naselju o datumu i mjestu skupljanja krupnog otpada.

Članak 62.

(1) Odlaganje otpada bilo koje vrste pored posuda za odlaganje komunalnog otpada ili bilo gdje na javnoj površini, smatra se izvanrednim onečišćenjem te će Upravni odjel Grada narediti komunalnom društvu izvanredno čišćenje i odvoženje odloženog otpada na teret fizičke ili pravne osobe - onečišćivača koja je prouzročila izvanredno onečišćenje.

(2) Izvanredno onečišćenje uklanja se na temelju rješenja Upravnog odjela Grada onečišćivaču, odnosno komunalnom društvu o trošku onečišćivača.

(3) Troškovi izvanrednog čišćenja obuhvaćaju fizički rad, rad motornih vozila i troškove deponiranja.

(4) Upravni odjel s komunalnim društvom donijeti će troškovnik o izvanrednom čišćenju javnih površina, zahvatima saniranja šteta na javno-zelenim površinama, saniranju štete na gradskoj urbanoj opremi i izvanrednom odvozu predmeta određenih člankom 4. i 69. ove Odluke.

Članak 63.

(1) Skupljeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište komunalnog otpada Kalvarija.

(2) Odlagalište otpada održava i čuva komunalno društvo.

Članak 64.

(1) Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina na području Grada Mali Lošinj koji proizvode komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge), obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene posude za odlaganje komunalnog otpada, te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge komunalnom društvu.

(2) U izvršenju obveze iz stavka 1. ovog članka, korisnici usluga dužni su poštivati pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada.

Članak 65.

(1) Obveza korištenja komunalne usluge iz stavka 1. članka 60. ove Odluke nastaje za korisnike usluga u trenutku stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine (stana ili poslovnog prostora).

(2) O činjenici stjecanja vlasništva građevine, odnosno posebnog stambenog ili poslovnog prostora u kojima će se proizvoditi komunalni otpad, korisnici usluga dužni su pismeno obavijestiti komunalno društvo i Upravni odjel Grada u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

(3) Korisnici usluga dužni su pismenoj obavijesti iz stavka 1. ovog članka priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine.

(4) Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Mali Lošinj, podnijet zahtjev komunalnom društvu za priključenje građevine koja će proizvoditi komunalni otpad na komunalnu infrastrukturu, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva komunalno društvo ujedno obaviješteno u smislu odredbi ovog članka Odluke.

Članak 66.

(1) Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanja čistoće, sukladno cjeniku komunalnog društva.

(2) Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne uluge održavanja čistoće, prenijeti ugovorom na korisnika građevine ili posebnog dijela građevine, ako je o tom pismeno obavijestio komunalno društvo.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 67.

(1) Snijeg s javne prometne površine treba se početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

(2) Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

(3) Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred svojih ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

(4) Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna osoba u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne prometne površine.

Članak 68.

(1) Javne prometne površine mogu se radi spriječavanja nastanka leda i sprječavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina, ukloni u roku od jednog dana po otapanju snijega i leda.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 69.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke kao i ostali predmeti (kućanski aparati, vozila, plovila, prikolice, klima uređaji, antene, aluminijska i plastična stolarija, krupni otpad i slično) postavljeni suprotno odredbama ove odluke na javnoj površini, na zgradama ili drugim objektima smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će ga Upravni odjel Grada Malog Lošinja na odlagalište tehnološkog otpada, o trošku vlasnika ili korisnika.

(4) U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta Komunalno redarstvo može takve predmete odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, preuzme predmete, uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(5) Ukoliko je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(6) Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i dr. troškova ako ih je bilo.

(7) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

(8) Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(9) Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar narediti će njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

(10) Kad je za postavljanje stvari i objekata na javnu površinu propisana ili ugovorena obveza plaćanja poreza i drugih naknada u korist Grada Malog Lošinja, a obveznik uplate poreza i naknada ne namiri svoju obvezu u roku od mjesec dana od dana nastale obveze, Komunalno redarstvo, po isteku roka od dva (2) dana od izrečene pismene opomene, uklonit će postavljene stvari i objekte s javne površine.

(11) Korisniku javne površine, koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, učini dvije povrede odredaba ove Odluke, oduzet će se odobrenje, odnosno raskinuti ugovor za korištenje javne površine, te narediti uklanjanje svih predmeta i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

(12) Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 70.

(1) Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalno redarstvo.

(2) Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu kojom, na traženje stranke, dokazuju ovlaštenje za postupanje. Izgled iskaznice komunalnog redara određuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 71.

(1) U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada Malog Lošinja komunalno redarstvo može po

duzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i dr. tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 72.

(1) U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- izdati usmeni nalog fizičkim i pravnim osobama kojim se nalaže radnja u svrhu održavanja komunalnog reda,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah (na licu mjesta).

(2) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti Primorsko-goranske županije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

(3) Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 73.

(1) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

(2) Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 74.

Globom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (čl. 6. st. 2.),

2. ne održava vanjske dijelove zgrade i ne brine se o izgledu vanjskih dijelova zgrade (čl. 7. st 1. , 2. i 5.),

3. crta, šara ili oštećuje vanjske dijelove zgrade (čl. 7. st. 5.),

4. ne pridržava se odredbi (čl. 7. st. 6.),

5. ne pridržava se odredbi čl. (7. st. 7. i 8.),

6. ne pristupi sanaciji zgrade ako ista predstavlja javnu opasnost (čl. 8.),

7. ne održava okućnicu odnosno okoliš zgrade (čl. 9. t. 1. i 2.)

8. odlaže na okućnicu građevinski i drugi materijal ili krupni otpad (čl. 9. st. 3.),

9. ne podrezuje zelenilo u dvorištu i sadi zelenilo suprotno odredbi (čl. 9. st. 4., 5. i 6.),

10. ne pridržava se odredbi (čl. 10.),

11. unutar registrirane povijesne cjeline naselja postavi plastične, neonske i konzolno postavljene reklame ili naziv poslovnog prostora izvede ne drugi način nego što je određeno u (čl. 11.),

12. na zgradu postavi neuredne i prljave zastave, transparente ili druge prigodne natpise i ukrase ili ih ne ukloni u roku od 24 sata po prestanku prigode radi koje su postavljeni (čl. 12.),

13. plakate, oglase i slične objave ističe na mjestima koja nisu za to određena ili izlaže oglas reklamu ili plakat čiji je sadržaj suprotan zakonu (čl. 13.),

14. ispred ulaza u poslovni prostor ne postavi ploču s nazivom (čl. 15.),

15. ne postupa sukladno odredbi (čl. 16.),

16. ne postupa sukladno odredbi (čl. 17. st..2. ,3., 4., i 5.),

17. postupa suprotno odredbama (čl. 17. st. 6., 7., 8., 9. i 10.),

18. ukoliko ne postupi sukladno odredbi (čl. 18. st. 1. i 3.),

19. ukoliko ne postupi sukladno odredbi (čl. 18. st. 4.),

20. ne održava javne zelene površine sukladno odredbi (čl. 19. st. 3.),

21. postupa suprotno odredbi (čl. 20. st. 3. i 4.),

22. uništava ili oštećuje tijela javne rasvjete (čl. 21. st. 2. i 3.),

23. redovito ne održava objekte javne rasvjete (čl. 21. st. 4.),

24. ne održava protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina te ako ih oštećuje i neovlašteno koristi (čl. 22.),

25. ne održava javne zahode u stanju funkcionalne sposobnosti (čl. 23.),

26. postupa suprotno odredbi (čl. 24. st. 1.),

27. ne održava komunalne objekte i uređaje sukladno odredbi (čl. 24. st 2.),

28. ne održava dječja i sportska igrališta (čl. 25.),

29. ne održava red i čistoću na javnim parkiralištima (čl. 27. st. 1.),

30. na javnom parkiralištu obavlja neku od zabranjenih djelatnosti (čl. 27. st. 2. i 3.),

31. na vrijeme ne zatraži čišćenje septičke jame (čl. 29. st. 2.),

32. ne postupa sukladno odredbi (čl. 29. st. 3. i 5.),

33. ne održava sanitarne norme tijekom cijele godine (čl. 30. st. 4.),

34. ne postupa sukladno odredbama čl. (30. st. 5. i 6.),

35. ne postupa sukladno odredbi čl. 31.,

36. javne površine ne održava čistima i urednima (čl. 32. st. 1. i 2.)

37. ne pridržava se odredbi (čl. 33.),

38. ne pridržava se odredbi (čl. 34.),

39. poduzima radnje iz (čl. 35.),

40. na javnoj prometnoj površini izvodi radove bez odobrenja, oštećuje javnu površinu ili je nenamjenski koristi (čl. 36. st. 1.),

41. ne postupa u skladu s odredbama (čl. 37.),

42. vozilom onečišćuje javnu površinu (čl. 38.),

43. uništi ili ošteti javnu površinu kod izvođenja građevinskih radova (čl. 39.),

44. ne nadoknadi počinjenu štetu na javnim površinama (čl. 40. st. 1.),

45. pusti životinju na javne površine bez nadzora i ne očisti javnu površinu od otpadaka njegove životinje (čl. 41.),

46. ne postupa sukladno odredbama (čl. 42.),

47. ne održava pojas uređenih plaža i zelenih površina uz plažu čistim i urednim (čl. 43. st. 2.),

48. ne postupa sukladno odredbi (čl. 44.),

49. ostavlja brodicu ili manje plovilo na plažama i zelenim površinama i javnim površinama (čl. 44. st. 10.),

50. postavlja predmete iz čl. 4. ove odluke, točka 1. do 8. suprotno odredbama (čl. 45.),

51. izvođač građevinskih radova ne označi gradilište natpisom (čl. 46. st.1. alineja 1.),

52. izvođač građevinskih radova ne polijeva trošni materijal (čl. 46. st. 1. alineja 2.),

53. deponira građevinski materijal na način da ometa promet i slobodno otjecanje vode ili da se materijal raznosi po javnim površinama (čl. 46. st. 1. alineja 3.)

54. ne očisti javnu površinu u skladu s odredbom (čl. 46. st. 1. alineja 4.),

55. postupa suprotno (čl. 46. st. 2.),

56. javnu površinu koristi za odlaganje građevinskog materijala suprotno odredbi (čl. 47. st. 3.),

57. ne pribavi odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela (čl. 47. st. 4.),

58. ne ogradi privremeno zauzetu javnu površinu (čl. 47. st. 5.),

59. ne složi uredno građevinski materijal (čl. 47. st. 6.),

60. ne poduzme sve mjere sigurnosti na gradilištu (čl. 48. st. 1.),

61. nakon završetka građevinskih radova ne vrati korištenu javnu površinu u prvobitno stanje (čl. 49.)

62. postupa suprotno odredbama (čl. 50.),

63. koristi javnu površinu bez odobrenja za iskrcaj ogrjeva ili za piljenje drva (čl. 51. st. 1.),

64. ne ukloni iskrcani ogrjev ili drugi materijal u roku određenom čl. (51. st. 1. i 2.),

65. prilikom iskrcaja i ukrcaja robe ili drugog materijala oštećuje javnu površinu, ili ako iskrcana roba ometa promet ili se ne ukloni u najkraćem mogućem roku (čl. 52. st. 2. i 3.),

66. prodaje ili izlaže poljoprivredne ili druge proizvode izvan prostora otvorenih tržnica (čl. 53. st. 3.),

67. ne osigura postavljanje dovoljnog broja spremnika za otpadna mineralna i jestiva ulja (čl. 55. st. 2.),

68. ne postupa sukladno odredbama (st. 3., 4. i 5. čl. 55.),

69. ako ne održava čistoću na području Grada Malog Lošinja (čl. 56.),

70. ne postupa sukladno odredbama (čl. 57.),

71. ne postupa sukladno odredbama (čl. 58.),

72. ne pridržava se odredbi (čl. 60.),

73. ne osigura posebne posude za odlaganje krupnog komunalnog otpada (čl. 61. st. 1.),

74. ne postupa sukladno odredbi (čl. 61. st. 2.),

75. postupa suprotno odredbama (čl. 62.),

76. postupa suprotno odredbi čl. (63. st. 2.),

77. ne pridržava se odredbi (čl. 64.),

78. ne obavijesti komunalno društvo o činjenici stjecanja vlasništva nad građevinom ili stambenog i poslovnog prostora (čl. 65. st. 2. i 3.),

79. ne ukloni snijeg i led sukladno odredbi (čl. 67.),

80. ne ukloni materijal kojim je posipana javna površina u roku određenom u (čl. 68.),

81. ne ukloni protupravno ostavljene predmete (čl. 69.).

(2) Globom od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 75.

(1) Globom od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz članka 74. ove Odluke.

Članak 76.

(1) Komunalni redar ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz članka 74. ove Odluke, na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj prekršaja zatečen u izvršenju prekršaja. O naplaćenoj kazni izdaje se potvrda.

Članak 77.

(1) Na temelju prijave policije ili službene osobe nadzornoga tijela utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je utvrđeno da je pravna ili fizička osoba počinila prekršaj iz članka 74. ove Odluke, komunalni redar će bez pozivanja prekršitelja, a nakon izvršenog očevida, predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 78.

(1) Roditelji ili staratelji maloljetnika koji počini prekršaj iz članka 74. ove Odluke kaznit će se kaznom predviđenom u tome članku.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Granice registriranih povijesnih cjelina naselja utvrđene su posebnom Odlukom o lokacijama i visini spomeničke rente u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ br. 19/04).

Članak 80.

Poglavarstvo je ovlašteno donijeti uputstva i naredbe radi provedbe pojedinih odredaba ove Odluke.

Članak 81.

Pravne i fizičke osobe dužne su se uskladiti s odredbama članka 11. ove Odluke u roku određenom člankom 12. Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 15/06).

Članak 82.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/96).

Članak 83.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/58

Ur. broj: 2213/01-01-06-7

Mali Lošinj, 19. srpnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.u

Komentari: 

0 0 # Čemu služi pravilnikivo 2006-09-23 17:46
Kad ga se nitko ne pridržava
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Snob 2006-09-24 14:25
Pridržavaju ga se oni koji moraju. Nekima je data povlastica da komunalni red za njih ne važi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Graðanin 2007-03-07 23:08
Bolesni ljudi šeću našim gradom.S rukama na guzici ili s mobitelom u ruci smatra da je u akciji.Najčešće ga možemo vidjeti kod velebnog centra Konzum se zove.Tako bi se moglo formulirati nagradno pitanje o tajanstvenoj osobi našeg Malog mista.Vjerujem da je pitanje lako i da bi nagrada odmah prvom ko pokuša pripala.Žalosno da taj čovjek toliko dužan našem gradu još sjedi na mjestu koje odlučuje o mnogim važnim stvarima.Maltre tira komunalno redarstvo i ostale gradske službe i glumi lažnu veličinu.Čovječ e shvati da ti tamo nije mjesto radi nešto ne filozofiraj više.Prepoznaj se i nestani jer ogavno te je više tamo gledati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # smećegraðanka 2007-10-17 00:41
Od kada su iz ulice Vladimira Gortana maknuti kontejneri za smeće ulica je postala pravo carstvo za štakore!!! Vjerujem da je namjera bila dobra ali cilj nije postignut :sad: Naime, smeća ima previše i graðani ga odlažu u svakakvim vrećicama što životinjama nije problem rastrgati pa je smeće rasuto u širokom krugu :sigh: Prije par godina obnovljena je fasada zgrade HZZO-a tj. marketa "Ivić" a sada od kad su maknuti kontejneri za smeće jedva da se može ući u "zdravstveno" od smrada i smeća a i fasada je od istog uništena . Neznam kako hotel "Apoksiomen" može zadržati kategorizaciju sa svim tim smećem pod balkonima soba tj. ispred njihove kuhinje! No najviše mi je žao jadnih smetlara koji sav taj "rasuti teret" moraju rukama utrpati u prazni kontejner za smeće i odgurati do kamiona i tako dva puta dnevno svaki dan . . . ah, ružno je i tužno to ni gledati! ODGOVORNI, PODUZMITE NEŠTO!!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # komunalni red i zaštita gradskog okolišTera nova 2007-10-17 01:16
Vreće od smeća ne trgaju životinje, već pojedini poznati graðani Lošinja radi opstanka življenja,traga jući za prazne boce-ambalaže , pohoduju i prevrću vreće, kontejnere te ostave unereðeni prostor odnosno carstvo za štetočine i smrada.Što,kakv e i tko je nadležan primjeniti mjere zaštite gradskih ulica od p i r a t e na gradske kontejnere i vreća za kućne odpatke?? :-?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # mužićiskver 2008-05-29 10:04
Pitanje tko provodi doneseni pravilnik o redu???
cesta odnosno jedini prolaz kod brodogradilista , gdje se izlazi nja glavnu cestu, pored agencije Cappelli, zatvorena je odnosno, izvoðać Margea postavilo skelu prije 3 mjeseca i zatvorilo jedini prolaz. Gradiliste napustio jer ima drugoga posla, za velikog brata, a skela i dalje ostaje na cesti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # moj bratMužići 2015-09-22 20:12
Citat skver:
Pitanje tko provodi doneseni pravilnik o redu???
cesta odnosno jedini prolaz kod brodogradilista, gdje se izlazi nja glavnu cestu, pored agencije Cappelli, zatvorena je odnosno, izvoðać Margea postavilo skelu prije 3 mjeseca i zatvorilo jedini prolaz. Gradiliste napustio jer ima drugoga posla, za velikog brata, a skela i dalje ostaje na cesti.

A sada su postavljene Balijine glave, i dalje nema prolaza (privat Pinki)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # bodljikava žicagrađanka 2014-04-07 13:29
U ulici Sveti Martin na kućnom broju 25 .u pravcu ul.Kaštel stoji ružna bodljikava žičana ograda . Molim nadležne institucije da uklone bodljikavu žicu koja je zabranjena na javnim površinama ili zamjene nekom drugom kako bi izgled grada bio lijepši .bodljikava žica
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # boca falsaloreta vickić rusija 2014-10-17 19:23
Na samom rtu Boca false uz šetnjicu su 3 velike vreće smeća koje bi trebalo pokupiti..Ne znam kome se treba obratiti ..Ako se ne pokupe vjetar će raznjeti to smeće po šumi i u more ..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Lošinjskirazbojnici 2015-09-22 10:16
U subotu navečer u Ćunskom se dogodio pravi čin huliganstva i razbojstva. Ovako nešto trebalo se naći kao vijest na otoci.net , volim Lošinj pa i u Novom Listu a možda i na nacionalnoj telelviziji ali kako smo već naučili i navikli na Lošinju vijesti čitamo onako i onda kada to financijer želi ili kako kome odgovara. Pa dakle.. Grupa od 4 nasilnika je u večernjim satima u subotu uletjela u seoski restoran dok unutra nije bilo nikoga osim vlesnika te su uz dernjavu razbijali i tukli vlasnika, njegovog sina i suprugu. Suprugu su navodno izvukli iz kreveta i bacili po stepenicama. Tolika buka nike mogla ostati nezapažena pa se doslovce 40 ljudi stvorilo na cesti da uteknu u pomoć sumještanima. Kada su gelipteri osjetili da su nadjačani dvoje se udaljilo automobilom a dvoje pobjeglo u selo skrivajući dok nisu došla dva policijska auta. Bilo je tu ozbiljnih ozljeda tako da je netko prevezen i na hitnu. Očekivali bi da su gelipteri nekakve vucibatine ili propalice ali ne, glavni akter je bio komunalni redar Ucović i njegov kako kažu mlađi brat policajac te još dvojica mladića. E sad bi mene zanimalo kako da se o tom događaju ne može pročitati u nijednom mediju a trebalo bi. Dali se sada sve treba pomesti pod tepih? Jer u pitanju su najmanje dvije osobe koje bi žive od poreznih obveznika i trebali bi biti primjer u ponašanju. Vjerujem da će oštećeni (i isprebijani) tražiti zadovoljštinu na sudu ali ipak..... zar nebi trebali reagirati i poslodavci i ograditi se od ovakvih bandita i dati nakakvu izjavu za javnost..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # sramotaćunskot 2015-09-22 14:55
Sramota za te ljude i one koje predstavljaju (Grad, MUP). Subata navečer opsadno stanje u selu. Nitko ništa po Lošinju ne zna..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Izvanredni otkazĆunskot na kvadrat 2015-09-23 11:09
Citat ćunskot:
Sramota za te ljude i one koje predstavljaju (Grad, MUP). Subata navečer opsadno stanje u selu. Nitko ništa po Lošinju ne zna..

Iako ne umanjujem klošarski čin dotičnih nisi ti neki ćunskot jer to se dogodilo u nedjelju navečer.. i koliko sam informiran Ucović i njegov brat nisu jedine službene osobe..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
6 0 # škovacanik titanik 2015-09-22 21:08
Ovo za Ucovića mi je malo prenategnuto i pretjerano. Na Otoci. Net nema ništa kao i u Novom listu. Da je to istina šta nebi pisalo i tamo??
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # pod tepihćunskot 2015-09-23 03:34
Ako nešto ne piše ne znači da nije istina. Mnoge Čunjane zanima dali je moguće da će ovakavav razbojnički postupak ostati nekažnjen? Dali je moguće da su nakon ovoga dotični još uvijek na slobodi? Ovakav barbarski čin počinjen o 21-om stoljeću u kulturnom i civiliziranom svijetu od službenih lica nije moguć bez ozbiljnih sankcija. Žalosno je i da nema više komentara na ovu temu a to znači da je ljude uopće strah išta i komentirati. Ili je možda normalno da komunalni redar u društvu policajca ulazi u nečije lokale a sutra možda i domove i nekažnjeno razbijaju i premlaćuju???? Dovoljno je vidjeti kako dva dana nakon epizode izgleda vlasnik restorana. Bravo za Grad i institucije pravne države..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # vucibatinekaramarko 2015-09-23 06:54
kakva vlast takvi i njezini dijelatnici sramota svi bi trebali podnjeti ostavke
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
45 # zataškavanjeĆunskot na kvadrat 2015-09-24 13:24
Vidim od načelnika Lošinjskog MUP-a pa nadalje radi se na zataškavanju slučaja. Vrijeme je da se obratim medijima po Hrvatskoj i unutarnjoj kontroli MUP-a u Zagrebu. Sramota. Ucoviću i kompanijo malo ste se zeznuli i odgovarati će te za razbojništvo..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Cvjetanje bespravne gradnje

  hranitelj tuljana 02.02.2023 14:45
  ....
  Spominjanjem moguće bespravne gradnje u obliku betoniranih grota na pomorskom dobru ja ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  hranitelj tuljana 02.02.2023 14:39
  Nije bed...
  "Kod sarkazma i sarkastičnih ljudi postoji i jedna velika opasnost, a to je da je vrlo ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  hranitelj tuljana 02.02.2023 14:35
  ...
  Hajde ti, tako pametan, objasni svoje viđenje, ako je tako veliki prirodni prostor zauzet ...
   
 • Ministre, kritike nisu nebuloze!

  NEĆETE NI hRVATSKU! 02.02.2023 13:40
  ILOVIK NISTE PREVARILI
  Ilovčani NA prosvjedu protiv prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  NN 02.02.2023 13:24
  Đir po Čikatu
  Znaju li Hrvatske šume za radove u navodno zaštićenoj šumi na Čikatu. U ruskoj kolonije se ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  gost 02.02.2023 13:02
  Anonimna beznačajnost
  Ako je u tvom komentaru bilo sarkazma sakrio si ga tako dobro da ga je nemoguće naći. Naime ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  AP 02.02.2023 12:05
  Ne zna ona tko joj glavu nosi
  Imam osjećaj, što više rade na tome, to su sve dalje od mogućeg rješenja. Prije godinu i ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  hranitelj tuljana 02.02.2023 11:47
  O sarkazmu, rode...
  Eh, goste, koji put je bolje biti tiho...vidim da ti sarkazam slabo ide... Ja ne volim da me ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  gost 02.02.2023 10:47
  On odbija povjerovati! Kamp Trasorka
  Povežite se s prirodom u pet friendly kampu koji pruža smještaj u glamping šatorima.
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  NN 02.02.2023 10:11
  Laži, laži, laži me
  Od jedne do druge sjednice gradonačelnica pokazuje sve veću bahatost. Na više puta ponovljeno ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  hranitelj tuljana 02.02.2023 09:44
  Teorije zavjere
  Ja ne vjerujem da postoji nekakav kamp na Trasorki, pogotovo bez papira... pa zar nebi ...
   
 • Ministre, kritike nisu nebuloze!

  Gost 02.02.2023 09:38
  ILOVČANI NA PROSVJEDU U ZAGREBU
  U četvrtak, 2. veljače 2023., u 12 sati na Markovom trgu, Ilovčani će se pridružiti prosvjedu ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  hranitelj tuljana 02.02.2023 09:38
  Dijela i riječi
  Zašto HDZovce i s tom strankom lijevog centra nazivaš katolicima i domoljubima? Nema takvih ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Anin pajdaš 01.02.2023 22:08
  Liški
  A što kaže Anin pajdo penzionirani nesposobni branitelj, a sposobni časnik na najvećem ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Pijandura 01.02.2023 19:48
  Budala se opet javlja
  Ti si debil. Kakvo negativno mišljenje će dati Ministarstvo prometa? Možda da se ne može ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  ška 01.02.2023 18:32
  mrtva
  A cesta za Mrtvašku.Sada bi Ilovčani da ih se vozi tri puta na dan.ma nemojte,a srušili ste ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  ..... 01.02.2023 18:30
  gost
  Sve ove haciende koje su bespravno sagrađene imaju priključak na vodu.Dali mi netko može ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Moto 01.02.2023 16:52
  Cvjetanje gradnje
  Uh,ovo je uzasno,sramotno da nitko na ovo ne reagira,u Gradskoj upravi rasulo..otok Losinj ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Bing 01.02.2023 13:33
  Izborna obećanja su netema
  AK će na sve to što je MF istaknuo mahnuti rukom i kao njen partijski šef AP u Saboru reći ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Gost 01.02.2023 12:49
  Koncesija na zalazak sunca
  Kad imaš podršku HDZ-a dobiješ koncesiju i za zalazak sunca nad Lošinjem kao Rusi za plaže ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  camp 01.02.2023 12:18
  zna se
  ništa bolje i bez ikakvih papira kamp na trasorki .
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  ... 01.02.2023 11:30
  ...
  AP http://www.youtube.com/watch?v=vt7dnsBKPBE
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Kibi Dabi 01.02.2023 11:17
  Hrvatske šume
  Već nekoliko dana svi mediji izvještavaju o protuzakonitim aktivnostima između pojedinih ...
   
 • Cvjetanje bespravne gradnje

  Brutalno 01.02.2023 10:20
  "Kao da se boje svojih stanovnika"
  Objavu je komentirala bivša novinarka Mirjana Hrga: Prica se da je zesci "dernek" u uvali Liska ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Tok 31.01.2023 14:02
  Tik
  Sama je ovjerila cjenik, može se samo pokriti ušima. i.imgur.com/EwQHeKC.png ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  globalno i lokalno 31.01.2023 13:21
  Raspad HDZ-a
  I dok HDZ na čelu sa AP gotovo svaki dan niže nove i nove afere, AK u odgovoru MF ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  gost 31.01.2023 13:08
  Anin izbor
  Postupila je po formuli šutnja je zlato. Ni iz nadležnog ministarstva nitko se nije odazvao ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Neumreženi građanin 31.01.2023 10:53
  Šest godina foliranja
  A mi obični neumreženi građani slobodno možemo reći da je u šest godina od kad AK vodi ovaj ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  gost 31.01.2023 10:39
  Nedopustiva objektivnost
  Nova TV joj se zamjerila izvještavanjem o projektu Mrtvaška. Bili su nedopustivo objektivni.
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Flok 31.01.2023 07:00
  !!!
  Gradonačelnica kaže da se njen rad ne sastoji samo od pojavljivanja u medijima. Istina.