Prostorno planiranje kao privatna prćija

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

parsumaNa sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća jedanaest gradonačelnici vjernih i samo njoj odgovornih vijećnika usvojit će dvije odluke o izradi, odnosno izmjeni prostornih planova, naručenih od svima poznatog investitora kakav se samo poželjeti može. Bit će to još jedan slikovit primjer kako funkcionira prostorno planiranje na Prvom od 1000, planiranje koje je po definiciji javna stvar, ali na Prvom od 1000 je privatizirano u sinergiji gradonačelnice i poželjnih investitora. Prostorno planiranje je na Lošinju transparentno koliko i vlasništvo nad Jadrankom d.d.

Umjesto da se odluke pripremaju u javnosti, a da se donose u Gradskom vijeću temeljem materijala kako to predviđa Zakon o prostornom planiranju, odluke se donose na tajnim sastancima u privatnim vilama na Čikatu ili na sastancima vikendom u uredu gradonačelnice.

Prostorno planiranje je ustavno i zakonsko pravo lokalne samouprave, a sudjelovanje u lokalnoj samoupravi je pak ustavno i zakonsko pravo građana. Lako je zaključiti da je i prostorno planiranje javno pravo građana, a ne privatna prćija gradonačelnice i investitora kakav se samo poželjeti može. Naime, jedno od sedam načela prostornog planiranja je nezaobilazno načelo javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno planiranje.

A kako izgleda prostorno planiranje u režiji navedenih protagonista prikazat ću na slučaju prvih izmjena i dopuna UPU-a Čikat. Sutra, 29.svibnja, na sjednici Gradskog vijeća biti će samo formalizirana odluka o izradi toga plana donesena u tajnosti nepoznatog datuma, ali sigurno još prošle godine. Odluka o izradi je, dakle, donesena davno, a poslušni vijećnici će je sutra samo "amenovati" i time legalizirati dosadašnje nelegalne postupke u izradi ovog prostornog plana.

Naime, izrada ovog plana započeta je u tajnosti prije 18. prosinca prošle godine, kada je gradonačelnica donijela odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU-13) (dalje u tekstu: Plan), Klasa: 350-01/19-01/78, Urbr: 2213/01-01-19-7.

Da ponovimo: Odluku o izradi tog plana vijećnici će usvojiti tek sutra. Jasno je, dakle, da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš započet ranije, temeljem nacrta Odluke o izradi izmjena UPU-a Čikat. Prvo pitanje gradonačelnici bilo bi zašto nacrt odluke o I. izmjenama i dopunama UPU Čikat nije javno objavljen? Drugo pitanje bilo bi zašto nacrt odluke nije bio na javnom savjetovanju? Postupkom ocjene o potrebi strateške studije gradonačelnica je stvarno započela izradu UPU Čikat, a da javnost nije imala pojma ni da je netko tražio izmjenu, a kamoli o sadržaju izmjena. A javnost neće imati pojma o sadržaju izmjena sve do javne rasprave, dakle tek na samom kraju postupka, kad već sve bude gotovo.

U postupku prethodne ocjene o potrebi izrade strateške studije gradonačelnica je navodila da su ciljevi i programska polazišta Plana: preispitivanje i korigiranje broj smještajnih kapaciteta zone; preispitivanje i korigiranje uvjeta uređenja i gradnje u zoni te preispitivanje i korigiranje profila i trase cesta i parkirališta unutar zone. Temeljem takvih neodređenih, odnosno apstraktnih ciljeva uspješno je provedena ocjena o potrebi izrade strateške studije. Uspješno u ovom slučaju znači da je gradonačelnica donijela odluku kako nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13).

Sinergija moćnog trojstva
Zanimljiv je i sam postupak ocjene. Od deset adresa na koje je poslala zahtjeve za mišljenje o potrebi izrade strateške studije željene odgovore (da nije potrebno trošiti vrijeme na bespotrebne studije zaštite okoliša) dobila je od samo četiri tijela. Od šest adresa s kojih nisu stigli odgovori odnosno mišljenja najzanimljivije su dvije adrese odnosno dva tijela koja su prema definiciji morala dati mišljenje. Nisu se očitovale Hrvatske šume niti Javna Ustanova Priroda, dakle oni koji su zaduženi i plaćeni da se brinu o šumi odnosno Park šumi Čikat. Hrvatske šume se možda nisu očitovale jer je Grad zahtjev za mišljenje poslao na krivu adresu (slučajno?) - Šumariji Cres-Lošinj i to u poštanski pretinac. No zanimljivo je zašto Javna ustanova Priroda koja upravlja i štiti Park šumu Čikat nije poslala mišljenje. Isostanak mišljenja dopušta zaključak da oni koji su plaćeni za brigu o Park šumi Čikat neodgovaranjem poručuju kako ih nije briga što će se planom predvidjeti. Naravno JU Priroda je županijska ustanova, a „sinergija" moćnog trojstva Grad – PGŽ - investitor kakav se samo poželjeti može je općepoznata. Budući je JU Priroda županijska ustanova jasno je zašto ih u ovom slučaju ne zanima posao za koji su osnovani. Uostalom, vrhunac sinergijskog djelovanja svetog trojstva bio je vidljiv na projektu golfa na Mataldi, o kome će uskoro biti još riječi.

Sama odluka da nije potrebno provoditi stratešku procjenu je šlampava kao i manje-više svaki dokument s potpisom gradonačelnice. Tako je u svojoj odluci da joj ne treba strateška studija u čl.5. navela: „Zona se nalazi na području zaštićene park šume Čikat" da bi u članku 7. utvrdila: „da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode".

Odluka je donesena 30. travnja, a u čl.8. je napisala: „Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko–goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te je dana 11. svibnja 2020.godine izdano mišljenje (Klasa: 351-01/20-04/52, Urbr: 2170/1-03-08/7-20-3, kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13) proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša...". Nakon što su do nje doprli glasovi, u pogrešnom vremenskom slijedu, bez napomene o ispravku je naprosto antidatirala, odnosno ispravila datum donošenja odluke na 12. 5. 2020. Time je samo uštimala kronologiju. Ništa više.

Dakle, odluka da nije potrebna strateška studija utjecaja plana na okoliš provedena je traljavo, netransparentno u „sinergiji" dionika izvedbe, a sve radi potrebe efikasnosti postupka, odnosno usvajanja naručenog plana. Koji je vjerojatno već i izrađen.
Na isti način, šlampavo i nemarno, jedanaest samo gradonačelnici odgovornih vijećnika usvojit će Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna UPU-a Čikat, a da pojma neće imati što se krije iza općih ciljeva o preispitivanju i korigiranju broja smještajnih kapaciteta zone, preispitavanja i korigiranja uvjeta uređenja i gradnje u zoni i preispitavanja i korigiranja profila i trasa cesta i parkirališta unutar zone. A zašto bi ih to zanimalo? Oni vjeruju gradonačelnici.