Etički kodeks nositelja političkih dužnosti

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

etikaSjednica Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na kojoj je devet od 13 prisutnih vijećnika usvojilo Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu bila je prema opisu na portalu Jadranski.hr burna, a prema napisu na Otoci.net nije trebala biti održana na dan kad je puhalo jugo. Pojedinosti o raspravi koju je Rudolf Ivković (HSLS) nazvao "cirkusom i Diznilendom, nebulozama i glupostima" dodavši da će, bude li usvojen, kodeks završiti u Ministarstvu uprave, pa i Upravnom sudu, a HDZ-ovi vijećnici zavapili jer ih se prijavljuje institucijama možete pročitati na spomenutim portalima. Ovdje objavljujemo tekst donesenog Kodeksa, jer na službenoj gradskoj stranici još nije objavljen ⮞

 

ETIČKI KODEKS
NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU MALOM LOŠlNJU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se načela i standardi ponašanja te se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Ovim Etičkim kodeksom građane Grada Malog Lošinja i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti, kao javnih osoba.

Članak 2.
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 3.
Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponasanja članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća odnose se i na gradonacelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna nacelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

Članak 4.
U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjejenja, bračnog stanja, obitejskih obveza, imovinskog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne-članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temeju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Grada Malog Lošinja.
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti.
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuju iz proračuna Grada.
4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti.
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti.
6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.
Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje korisnika usluga.
Nositelji političkih dužnosti su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa,
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju,
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja,
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa,
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti,
6. konstruktivnog pridonošenja rjesavanju javnih pitanja,
7. javnosti rada i dostupnosti građanima,
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti,
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina,
10. iznošenja sluzbenih stavova u skladu s ovlastima,
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine,
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora,
15. odnosa prema sluzbenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično),
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih,
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje i stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

Članak 7.
Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima gradske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti i Etičkog kodeksa zaposlenika gradske uprave Grada Malog Lošinja u dodatnoj mjeri, u skladu sa posebnom odgovornošću koje imaju, u cilju stvaranja i očuvanja povjerenja u lokalnu vlast i javnu upravu i njihovu političku i profesionalnu etiku.

Članak 8.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.

Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši nacelo jednakosti pred zakonom.

Članak 11.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 12.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETlČKOG KODEKSA

Članak 13.
Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

Članak 14.
Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.
Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

Članak 15.
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.
Predsjednik Vjeća časti i članovi ne mogu biti nositej političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članak 16.
Etički odbor pokreća postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća, člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada ili po prijavi građana.
Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navodenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.
Etički odbor može od podnositeja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 17.
Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.
Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe ili zahtjeva.

Članak 18.
Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog odbora dostavljaju se Gradskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči i/ili službenoj web stranici Grada.
Etički odbor u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave dostavlja Gradskom vijeću donosšnje odluke po zaprimljenoj prijavi.
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 19.
Etički odbor podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, kao i na službenoj web stranici Grada.

Članak 20.
Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih tjela i osoba u vezi s odgovornošću nositeja političke dužnosti kada su pojedinim ponašanjem ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera.

Članak 21.
Za povredu odredba Etičkog kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositeju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.
Protiv odluke Gradskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 22.
Vijeće časti donosi odluku na sjednici vecinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.
Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.

Članak 23.
Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.
Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 24.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na službenoj web stranici Grada Malog Lošinja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko- goranske žzupanije, a objaviti ce se i na službenoj web stranici Grada Malog Lošinja.