Kako je počeo golf na mom otoku

Korisnička ocjena:  / 7
LošeNajbolje 

nebisePremda golf nikad nije bio predmetom interesa lokalne samouprave, s oduševljenjem je podržana ideja o golfu na Mataldi, a s jednakim oduševljem je prepušteno županiji i investitoru da se dogovoraju kako god žele. U vezi s tim velikim, značajnim i rizičnim zahvatom u svome prostoru gradska vlast vodi politiku ne bi se štel mješati. No iako se ne miješa, Grad Mali Lošinj rado podržava što god županija i investitor dogovore 

Iako za sada tiho i u tajnosti, barem dok Povjerenik za informiranje ne rješi žalbe kojih ima više na praksu uskraćivanja prava na pristup informacijama, Županija uvelike radi na ispunjavanju želja investitora za izmjenom prostornog plana radi gradnje golf terena na Mataldi. A kako je to i zašto uopće počelo? 

"U početku bijaše riječ", dopis o inicijativi za izmjenu PPPGŽ kako bi se omogućila gradnja golf terena na Mataldi. Dopis bijaše od Jadranke d.d. Ta riječ, točnije jedna rečenice u dopisu koji je upućen Županiji glasi: "... da se u tekstu odredbi PPPGŽ sadašnja predložena lokacija u Ustrinama izmjesti na lokaciju Matalda na Punti Križa na otoku Cresu, sve prema grafici dostavljenoj u prilogu dopisa, i da se za isto predvidi površina maksimalno 320 ha (uključuje i sve popratne i smještajne kapacitete) , a da se realizacija predvidi neposrednom primjenom PPŽ-a". Ta je rečenica bila dovoljna da pokrene sve.

Iako se radi o velikom zahvatu na velikoj površini od 320 hektara (za ilustraciju veličine, UPU Mali Lošinj obuhvaća područje od 316 hektara) unutar zaštićenog pojasa bila je dovoljna riječ, rečenica da se odluči o pokretanju izmjena župnijskog plana, a da bi se se udovoljilo željama investitora. Začuđujuća je snaga jedne jedine rečenice, jednog kratkog i u osnovi neozbiljnog dopisa. Snaga riječi je tolika da su se župan i njemu poslušna i samo njemu odgovorna birokracija odvažili Skupštini Primorsko - goranske županije predložiti usvajanje nezakonite odluke koja je preduvjet udovoljenu zahtjeva za izmješanjem golfa iz Ustrina na Mataldu a gradnju neposrednom provedbom plana. Ta nezakonita odluka je Odluka o utvrđivanju projekta "Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju. O tome je već pisano u članku pod naslovom Kako graditi golf tamo gdje se to ne smije.

Ukratko, županija je proglasila "Golf resort Matalda" projektom od županijskog interesa, a to po svojim karakteristkama i po odredbama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14) može biti samo od državnog interesa. Dakle početna odluka o izmjenama PPPGŽ temelji se na nezakonitoj odluci. Lijep početak, a ništa bolji nije ni nastavak ...

Da bi se ušutkali i smirili skeptici ili protivnici golfa, u pomoć županu uvijek spremni i na mig investitora uskaču lokalne vlasti Cresa i Lošinja. U tu svrhu služe i zaključci gradskih vijeća gradova Cresa i Malog Lošinja. Ovim člankom ćemo se pozabaviti suglasnosti Grada Malog Lošinja koji potpisuje tadašnji predsjednik gradskog vijeća Anto Nedić a sadašnji dogradonačelnik.

ZABLUDE I SKRIVANJA U ZAKLJUČKU
Zaključkom od 17. lipnja 2016. gradsko vijeće Grada Malog Lošinja:

- daje podršku inicijativi za donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ u cilju realizacije kombiniranog golf igrališta Matalda na Punta Križi.
- imenuje predstavnke grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunkacijom s tijelima PGŽ
- utvrđuje da će vijeće raspravljati i glasovati prije donošenja plana u županijskoj skupštini.

Za zaključak su s oduševljenjem glasali svi vijećnici osim Dubravka Devčića. Usvojeni zaključak predstavlja koncentrat zabluda, skrivanja i obmana.
Skrivanje neposredne provedbe
Takvim zaključkom, kojim se daje podrška incijativi koja zahtijeva neposrednu primjenu PPPGŽ, ali se u zaključku prešućuje, gradski vijećnici su se odrekli ovlasti koje po zakonu imaju, a ta ovlast i pravo je prostorno planiranje. Tom odlukom gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, vijećnici su 320 hektara Punte Križe prepustili na milost županu i investitoru. Vijećnici su jednostavno odlučili da se ne žele baviti svojim poslom odnosno golfom na Mataldi! Zašto su to učinili? Tko ima je dao pravo da se odreknu prava i ovlasti koje im zakon daje – prava na planiranje prostora. Jesu li željeli skinuti sa sebe odgovornost zbog svijesti o mogućim problemima tako ozbiljnog i velikog zahvata koji može donijeti i potencijalno nesagledivu štetu? Takvom odlukom prepustili su slobodni dogovor o golfu na Mataldi županu i investitoru. 320 hektara na Punti Križa jedostavno su isporučili županu i investitoru i pilatovski oprali ruke od tog prostora I rizika koje donosi izgradnja golf terena. Jesu li to smjeli i jesu li za to imali ovlasti pokazat će vrijeme. I to je jedan dio problema koji će se pojaviti u jednom trenutku izrade plana. Iako se takvom odlukom gradski vijeće htjelo izuzeti od odgovornosti za golf na Mataldi ono ne može pobjeći od odgovornosti za to i takvu odluku.

Skrivanje hotela i apartmana/kreveta
Da se ne radi o slučajnom "gafu", nesnalaženju ili nehotičnom propustu, govori i činjenica da prostornim planom grada, PPUG-om Malog Lošinja, golf uopće nije planiran niti predviđen. Da to nije slučajno tako ukazuje i činjenica da se PPUG mijenjao već 6 puta, a od toga barem tri puta se mijenjao s obrazloženejm da se PPUGML mora uskladiti sa županijskim planom. Iako se PPUG Malog Lošinja usklađivao s županijskim prostornim planom i radi puno manjih zahvata, dovoljno je pogledati samo VI. ciljane izmjene PPUG-a; zanimljivo je da se nikad nije uskladio s planom višeg reda po pitanju najvećeg mogućeg zahvata, izgradnje golf terena. Dakle, golf se nikad nije predviđao u prostornom planu Grada Malog Lošinja iako je bio predviđen u županijskom planu. Iako golf nikad nije bio predmetom interesa lokalne samouprave, s oduševljenjem je podržana ideja o golfu na Mataldi, a s jednakim oduševljem je prepušteno županiji i investitoru da se dogovoraju kako god žele. I tako Grad Mali Lošinj u vezi s velikim, značajnim i rizičnim zahvatom u svome prostoru vodi politiku "ne bi se štel mješati". No iako se ne miješa Grad Mali Lošinj rado podržava što god županija i investitor dogovore.

Zanimljivo je i to što se u županijskim materijalima govori o "Golf resortu Matalda", a gradsko vijeće barata s terminom kombinirano golf igralište Matalda. Ispuštanjem pojma resorta se želi izbjeći asociranje na smještajne kapacitete, jer bi to moglo utjecati na stvaranje negativnog stava otočana koji se bave iznajmljivanjem smještaja prema golfu i inicijativi. Podrškom neposrednoj provedbi plana gradska vlast omogućava izgradnju "Golf resorta Matalda" u sklopu koje se pored popratnih sadržaja predviđa izgradnja hotela i apartmana s 1.200 kreveta. Ta činjenica je lukavo sakrivena pretvaranjem "Golf resorta Matalda" u "kombinirano golf igralište Matalda".

Zabluda o brizi za prostor
Odlukom o imenovanju Tanje Jović i Ane Kučić gradski vijećnici su odgovornost sa sebe prividno prebacili na dvije osobe koje koje nisu vijećnici. Zaključkom se te dvije osobe koje nisu vijećnici zadužuju da prate svojom nazoćnošću i komunikacijom donošenje plana. Šta bi te osobe trebale koumunicirati, koju i čiju prostornu politiku će provoditi, čemu će nazočiti iz odluke nije jasno. Gdje će čučati i što će komunicirati ne može se shvatiti iz zaključka. Daje li takav neobvezujući i neodređujući zaključak ikakve ovlasti opunomoćenim osobama da prema vlastitom stavu komuniciraju s tijelima županije jer se vijeće nije uopće odredilo prema planu gradnje golf terena na Mataldi, već ga je unaprijed prihvatilo ne znajući sadržaj? Takvom odlukom su Tanja Jović i Ana Kučić dobile ulogu smokvinog lista kojim se skriva erotični prostor za flert političke moći i investitorskog libida. Taj flert, kao mogućnost, može imati i neželjene rezultate po javni interes.

Iako bi po sadržaju i smislu zaključka kojim se zadužuju Tanja Jović I Ana Kučić da u ime grada "nazoče" i "komuniciraju" trebao biti upućen tijelima županije, isti zaključak je dostavljen samo investitoru i jednom gradskom upravnom odjelu. Zaključak kao službeni dokument nije dostavljen županiji odnosno županijskim tijelima s kojima bi trebali komunicirati i kod njih nazočiti. Zaključak je očito bio za internu političku upotrebu. Tako formulirani zaključak trebao je stvoriti dojam da grad bez obzira što je zaključkom predao Mataldu županiji i investitoru ipak brine o tom prostoru te da će budno i aktivno pratiti donošenje plana.

Sve i da je isti zaključak i dostavljen županijskim tijelima koja rade na izmjeni plana, isti zaljučak nema nikavu pravnu težinu niti je obvezujući za županiju. Postupci i procedure izrade planova su definirani Zakonom o prostornom uređenju. Zakon precizno definira tijela, postupke i procedure donošenja planova ili njihovih izmjena i dopuna ali nigdje ne predviđa delegiranje neodređene, neobvezujuće i neobjašnjive ovlasti "nazočenja" i "komunikacija".

Da je tome tako potvrđuje dosadašnja praksa prilikom izrade izmjena i dopuna PPPGŽ. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ izradila je stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda". Stručna podloga je dostavljena 19. Srpnja 2017. Jadranci d.d. kao investitoru-naručitelju izmjena plana. Nije dostavljena Gradu Malom Lošinju a niti osobama po zaključku ovlaštenim " komunicirati" i "nazočiti" praćenju donošenja plana. Prema zakonu Zavod za prostorno uređenje PGŽ a ni županija nemaju obvezu dostavljati na znanje ili očitovanje takve dokumente ni gradu a ni osobama ovlaštenim po nekakvom pravno neobvezujećem zaključku pa bio to zaključak i gradskog vijeća.

Zabluda ili samobmana o važnosti i kontroli postupka
Zaključkom se utvrđuje da će vijeće raspravljati i glasovati prije donošenja plana u županijskoj skupštini. Gradsko vijeće je zaključilo da će samo glasati o konačnom prijedlogu županijskog plana? Konačni prijedlog plana je onaj plan koji je prošao javnu raspravu i o kojem će glasovati Skupština Primorsko-goranske županije. Ipak o tom planu će glasati i gradsko vijeće Grada Malog Lošinja? Koga će obvezivati rezultati glasanja gradskog vijeća o planu koji izrađuje i usvaja netko drugi - županija Primorsko-goranska? O konačanom prijedlogu plana, odnosno I. izmjena i dopuna PPPGŽ-a može glasati samo skupština PGŽ-a. Sve drugo je igorkaz u funkciji prikrivanja činjenice da se vijeće odreklo svojih ovlasti u korist županije i investitora uz istovremeno stvaranje privida o brizi za prostor i otok.

Takvo postupanje predstavlja nastavak dosadašnje prakse lokalne politike koju karakterizira nekritičko podržavanja bilo koje ideje velikog i neupitnog investitora te njegovo servisiranje pravnim zakrpama (mišljenjima, suglasnostima, zaključcima i sl.) koje mu omogućavaju da uz pomoć njemu nevjerojatno sklonih županijskih upravnih odjela radi što želi, kako želi i koliko želi.

A građanima ostaje da se zadovolje cinizmom vijećnika koji su nakon izglasavanja utvrdili da su "donošenjem odluke podrške i praćenjem cijelog projekta odgovorni da se provede u skladu sa zakonom, ali i zakonima prirode".