Fatamorgana marina Čikat

Korisnička ocjena:  / 15
LošeNajbolje 

fatamorganaO fenomenu marine "Čikat" bilo je više članaka na ovoj stranici, a neposredni povod za pisanje o toj temi bili su tiskani cjenici i reklame za "marinu Čikat" koja ni teoretski nije mogla postojati drugačije do kao kao birokratska fatamorgana. U više članaka, s više aspekata sam se bavio fenomenom "marine Čikat", a u zadnjem članku pod naslovom Nazovi G. radi kategorizacije bavio sam se s kategorizacijom marine "Stari gat" izdane 3.kolovoza 2015. godine pod KL: UP/I 335-05/15-06/3 koju je potpisao stavnoviti Glušac. Tada sam postavio i pitanje kako je moguće imati kategorizaciju marine s 50 vezova u moru koja u naravi ne postoji i koja je po prostornim planovima nemoguća. 

Odgovore sam potražio u Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma. Ministarstvu turizma sam poslao analizu neusklađenosti Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma koja je pokazala da postoje pravne rupe u pravilniku koje omogućavaju kategoruirazije nelegalnih marina kakv je marina "Stari gat" ili "Čikat" svejedno kako je zvali. U analizi sam utvrdio da Pravilnik suprotno Zakonu ni u jednoj svoj odredbi ne zahtijeva utvrđivanje legalnosti nautičke luke kao ni legalnosti obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru. Zakon utvrđuje da se nautički turizam obavlja u lukama nautičkog turizma a da se usluge smiju pružati "ako ishodi rješenje da su ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se prema tim propisima ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti" a sam pravilnik uopće ne utvrđuje ispunjenje tih uvjeta. Npr. Pravilnik ne traži ni uporabnu dozvolu. Također Zakon izričito utvrđuje da se ne mogu obavljati usluge u nautičkom turizmu ako pravna ili fizička osoba nema koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma a samim pravilnikom se ne traži dokaz o tome - koncesija. Takvim nepreciznim i neozbiljnim pravilnikom koji je suprotan zakonu, ministarstvo može kategorizirati marinu koja je nelegalna, koja nema  uporabnu dozvolu niti postoji koncesija za to. 

Na to sam od Ministarstva turizma dobio odgovor s obrazloženjem da je to nemoguće. Citiram odgovor Ministarstva turizma:

• "...najljepše zahvaljujemo emailu i prijedlozima odnosno analizi neusklađenosti Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma, te u nastavku dostavljamo objašnjenje:

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) u članku 47. propisuje da je za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu potrebno ishoditi rješenje.

Za ishođenje rješenja potrebno je ispuniti uvjete propisane:
- Zakonom o pružanju usluga u turizmu,
- propisima donesenim na temelju ovog Zakona (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma, NN 72/2008),
- drugim propisima (Zakon o građenju - akt o uporabljivosti),
- te ishoditi koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma.

Za ishođenje rješenja je potrebno ispuniti sve uvjete propisane ovim Zakonom (Pravilnik, akt o uporabljivosti, koncesija) i ti uvjeti se ne propisuju Pravilnikom već se ispunjavaju po sili Zakona.
Ono što je propisano Zakonom nije potrebno još jednom dodatno propisivati Pravilnikom. Uvjeti propisani Pravilnikom, u okviru Zakona, odnosno standardi koji čine proizvod prepoznatljiv na tržištu, samo su jedan od uvjeta koje je potrebno ispuniti prema Zakonu. Iz navedenog, ne postoji mogućnost da se u upravnom postupku kategorizacije marina kategorizira „marina koja je nelegalna".

Konačno, Zakon nedvosmisleno propisuje uvjete koje Ministar propisuje Pravilnikom i to u članku 46. Stavku 4.: „(4) Ministar pravilnikom propisuje vrste i kategorije luka i plovnih objekata nautičkog turizma, minimalne uvjete koje moraju ispunjavati luke nautičkog turizma te kategorije i način kategorizacije luka i plovnih objekata nautičkog turizma.". Ti uvjeti su propisani Pravilnikom i to je u istome napisano u članku 1.: „Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti, kategorije i način kategorizacije luka nautičkog turizma.". Za propisivanje drugih zakonskih uvjeta u Pravilniku (koncesija, uporabljivost i drugo) Zakon ne daje ovlaštenja.

 U odgovoru na takav stav Ministarstvu turizma pišem:

• "Sa sadržajem odgovora na žalost nisam zadovoljan. Prije rasprave o Vašem odgovoru želim Vas podsjetiti na slijedeće bitne činjenice vezane za moj upit odnosno primjedbu o zakonitosti pravilnika:

1. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli u članak 52. stavku 2. stoji odredba: "U zahtjevu ugostitelj navodi podatke o tvrtki ugostitelja (adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, broju, vrsti i površinama modula smještajnih jedinica, ugostiteljskim sadržaji s kapacitetima i dr.) te prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju po potrebi;
2. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) u članak 45. stavku 3. se utvrđuje da zahtjevu (za kategorizaciju) se prilaže sljedeća dokumentacija: dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora i akt o uporabljivosti objekta (uporabna dozvola i drugo);
3. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u članak 28. u stavku 2. zahtijeva dokaz o pravu korištenja i akt o uporabljivosti građevine.;
4. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16) u članak 48. stavak 2 utvrđuje da u zahtjevu ugostitelj ...prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine.
Dakle svi pravilnici o kategorizaciji zahtijevaju dokazivanje prava korištenja prostora a što bi u slučaju kategorizacije marina bila odgovarajuća koncesija o korištenju pomorskog dobra, i akt o uporabljivosti građevine. Iako se radi u konkretnom o objektima na pomorskom dobru, za kategorizaciju marina Pravilnik ne traži ni dokaz o pravu korištenja prostora a niti akt o uporabljivosti a svi ostali pravilnici o kategorizaciji zahtijevaju dokaze o tome. Dakle za kategorizirati privatne hotele, ugostiteljske objekte, apartmane, sobe i sl. ministarstvo pored toga što su to uvjeti koje se moraju ispuniti po "sili zakona" pravilnicima utvrđuje da se moraju dokazati u postupku kategorizacije. U postupku kategoriziranja marina to se pravilnikom ne traži?
Iako su koncesija i uporabna dozvola conditio sine qua non za kategorizaciju, pravilnik o kategorizaciji marina ne utvrđuje postojanost toga uvjeta jer je to obveza po zakonu??? Teško shvatljivo i neobrazovanim i prosječno inteligentim osobama.
Upravni postupak kategorizacije marina se provodi prema Pravilniku u razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08) i stranka koja pokreće upravni postupak mora ispuniti uvjete iz pravilnika. S obzirom da pravilnik ne traži dokaze o pravu korištenja prostora ni akt o uporabljivosti teoretski je moguće kategorizirati i nelegalne marine a na žalost to se događa i u praksi.
A, ako ne uskladite pravilnik s Zakonom te će se i u buduće događati iako je to u suprotnosti s zakonom. Poznato mi je da se također priprema jedan takav postupak, kategoriziranja nelegalne marine u uvali Čikat u Malom Lošinju a što planira Jadranka hoteli d.o.o.. Iako investitor Jadranka hoteli d.o.o. nema valjanu koncesiju za marinu Čikat a niti postoji građevinska dozvola pa posljedično niti uporabna dozvola za marnu već imaju cjenik i oglašavaju odnosno reklamiraju Marinu Čikat te će ostvarivati nelegalne prihode."

U to vrijeme, na pitanje o legalnosti gradnje marine Čikat iz Jadranka hotela izjavljuju:

• "Na predmetnoj lokaciji, 'Jadranka hoteli' je, sukladno namjeni iz prostorno-planske dokumentacije, ugovoru o koncesiji i dozvolama za realizirane projekte-zahvate, ishodilo odgovarajuće rješenje o kategorizaciji (dozvolu za rad) od strane Ministarstva turizma, temeljem kojega uredno obavlja dozvoljenu djelatnost, a što dokazuju i zapisnici o izvršenim kontrolama nadležnih tijela u prethodnom razdoblju".

Provjeravajući tu izjavu na stranici Ministarstva turizma u registru koncesija pod rednim brojem 8574, iako šokantno, pokazuje se istinitorst tvrdnje-stvarno postoji kategorizacija marine "Stari gat". To je naravno bila potvrda početne teze o lošem pravilniku koji omogućava čuda. Tada, 17.lipnja podnosim prijavu Minstarstvu turizma slijedećeg sadržaja:

• "Nastavno na korespodenciju koju smo vodili na temu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji marina (NN 72/08) i na primjedbe da pravilnik zbog svojih pravnih nedostataka omogućava kategorizaciju nelegalnih objekata-marina ponovno Vam se obraćam. U svom prethodnom podnesku sam naivno utvrdio da Jadranka hoteli d.o.o. planiraju kategorizirati nelegalnu odnosno nezakonitu marinu. Oni su to već učinili. Pregledom evidencijekategorizacija koje vodi ministarstvo u kategoriji marina pod rednim brojem 8574 nalazi se kategorizacija marine "Stari gat" Jadranka hotela d.o.o.. To je povod ovom obraćanja a na žalost i potvrđuje osnovnu tezu da je Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji marina (NN 72/08), nepotpun i s puno postupovnih manjkavosti a što omogućava u konačnici kategorizaciju nelegalnih marina. U konkretnom slučaju se pokazuje i nepostojećih marina odnosno pravilnik omogućava kategorizaciju marina koje se tek planiraju izgraditi. Zbog toga sam u drugom postupku od Vašeg ministarstva a po proceduri i pravu Zakona o pravu na pristup informacijama pokrenuo postupak radi detaljnog uvida u postupanje ministarstva i osoba koje su bile u povjerenstvu. Neovisno o tome što još nemam sve podatke o postupku te kategorizacije s punom sigurnosti i odgovornosti mogu utvrditi da je kategorizacija marine "Stari gat" po zahtjevu Jadranka hoteli d.o.o. nezakonita.
Jadranka hoteli d.o.o. su preuzeli koncesiju od prethodnog koncesionara za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem "Stari gat" a u okviru koje koncesije se omogućuje do 20 vezova a za privez i za potrebe koncesionara, spasilačku službu i sl.. Dakle Jadranka hoteli nemaju koncesiju za luku nautičkog turizma već za sportsko, rekreacijski, ronilački centar.
Jadranka hoteli d.o.o. su dana 25.05.2017. godine ishodila lokacijsku dozvolu Kl.:UP/I350-05/17-03/7; Ur.br.: 2170/1-03-05/3-17-7. Lokacijska dozvola još nije ni pravomoćna a izdana je za izgradnju privezišta.
Prostornim planovima konkretno, detaljnije određeno UPU-om Čikat, područje za koju Jadranka hoteli d.o.o. imaju koncesiju za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra ,kao privezište a nikako to nije luka nautičkog turizma.
Unatoč gore navedenim činjenicama po zahtjevu Jadranka hotela d.o.o. Pravilnik je omogućio kategorizaciju marine "Stari gat" koja stvarno trenutno ne postoji, za koju ne postoji odgovarajuća koncesija, za koju je tek izdana lokacijska dozvola, koja nema uporabnu dozvolu a nema stvarno niti jednog drugo minimalnog uvjeta za marinu (tuševi, wc-i, zbrinjavanje otpada...). To je moguće zbog pravnih nedostataka Pravilnika na koje sam vas upozorio.
U zadnjem mailu docirali ste mi o pravnim normama tvrdeći da ono što se zakonom traži nije potrebno dodatno pravilnikom propisivati. Kao da je zakonski uvjet dodatni uvjet. Takvim odgovorom pogrešno definirate da pravilnik nije podzakonski propis koji detaljnije provodi zakonsku normu o kategorizaciji i da je ispunjavanje zakonskih preduvjeta nametanje dodatnih uvjeta. Da tome nije tako potvrđuju svi ostali pravilnici Ministarstvaturizma o kategorizacijama od koji baš svaki uvjetuje kategorizaciju dokazivanjem u postupku onoga što je zakonski uvjet a to jest dokaz o pravu korištenja prostora (koncesija) i akt o uporabljivosti građevine.
Kako to nije pravilnikom propisano tako je i po pravilniku moguće kategorizirati marinu na dijelu luke čija je prostorno planska namjena privezište a ne nautička luka, bez koncesije za luku nautičkog turizma, bez građevinske dozvole a kamo li uporabne dozvole.
U konkretnom slučaju marina "Stari gat" Jadranka hoteli d.o.o. dobila je kategorizaciju (dva sidra) iako ne posjeduje koncesiju za luku nautičkogturizma, nema dozvolu za gradnju, nema uporabne dozvole a nije ni počela izgradnja. Kakav to pravilnik omogućuje? Naravno loš pravilnik. Zbog toga sam vam se i obratio.
Molim zbog svega gore navednog da:
- hitno pokrenete proceduru izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji marina (NN 72/08) kojim bi ste zakrpali pravne rupe a kojim izmjenama bi ste i preciznije definirali procedure kod promjene koncesinara, prenošenje kategorizacije kao i kontroliranje postojanja uvjeta iz kategorizacije ne samo u trenutku kategorizacije već i naknadno provjeravanje opstajanja uvjeta koji su postojali u trenutku kategorizacije.
-da hitno ukinete rješenje o kategorizaciji marine "Stari gat" Jadranka hotelima d.o.o. a sukladno čl.48. st.1. Alineja 2. i 3. koje utvrđuju da rješenje o kategorizaciji prestaje važiti "ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima...", te "ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenju temeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima".

Nakon provedenih službenih radnji Turističke inspekcije, Misnitarstvo turizma dana 7. ožujka 2018. donosi rješenje kojim se ukida katergorizacija marine "Stari gat" odnosno marine "Čikat". Kao i svaka optička varka, fatamorgana, i marina "Čikat" bila je samo privid i kratkotrajna pojava. Za razliku od geofizike gdje je svjetlost preduvjet za optičku iluziju kod birokratske fatamorgane za to je preduvjet mrak. Na pravnoj državi je zadatak da javna uprava radi pod stalnim svjetlom odnosno nadzorom javnosti, a ne da svjetlo moraju paliti građani.

rjesenjears