Tiranija na "Prvom od 1000" epizoda 2.

Korisnička ocjena:  / 7
LošeNajbolje 

avgVjerojatno bi se svaki svaki policajac nasmijao na naredbu ministra unutarnjih poslova da da nekome napiše kaznu za pogrešno prakiranje, ali naš komunalni redar ne. On izvršava sve što mu lokalni političar naredi, a nadležni rukovoditelj se ne želi miješati u ono za što je plaćen. Prima plaću da upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom u čijem odjelu je i komunalni redar. A ne miješa se. Ne miješa se u vlastiti posao 

U zadnjem sam članku o temi tiranije koju imamo zadovoljstvo uživati na prvom od 1000 pokušao odgovoriti na retoričko pitanje kako jedna tenda može prokazati tiranina. U ovom članku ću, na primjeru iste tende, dokazati tiraniju. Tiranija se najkraće opisuje kao samovoljno i nasilničko ponašanje. Budući da ne živimo u antičkom vremenu i kakvoj antičkoj despociji, današnja tiranija se manifestira kao samovoljno kršenje zakona i propisa te kao nasilno provođenje nezakonitih odluka, samo zato jer je to tako odlučio samozvani vladar. 

Naša gradonačelnica, a ne službene i nadležne osobe u okviru redovnog, savjesnog i svakodnevnog obavljanja posla gradske uprave, u konkrentom slučaju poslova komunalnog redarstva i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, odlučila je pod svaku cijenu skinuti tendu na Augusti koja se nalazi odmah do café disco cluba Priko, čiji nezakoniti šank na javnoj površini godinama nikome, pa ni sadašnjoj gradonačelnci, nije palo na pamet ukloniti. Da se radi o dokazanoj tiraniji pokazuje rješenje koje je osobnom dostavom uručeno vlasniku Auguste dana 13. kolovoza 2018. godine. Radi se o rješenju o izvršenju. Njime se potvrđuje da je prvi pokušaj skidanja tende 3. kolovoza, kako sam nakon toga neuspjelog pokušaja i pisao, nezakonit. Grad Mali Lošinj, odnosno komunalni redari su, dakle, 3. kolovoza bili u krivolovu! Skidali su tendu bez zakonitog rješenja. Komunalni redar je telefonom pozivao neovlaštene osobe da s privatne fasade skidaju tendu, temeljem rješenja kojim je naloženo da stranka sama skine tendu. Zbog takvog nezakonitog, nepripremljenog i nasilnog postupanja Grada Malog Lošinja i službenih osoba, ugrožen je javni red i mir, a i sigurnost; morala je intervenirati policija. Takvim je postupanjem dokazana tiranija, odnosno samovolja.

Budući da su izvršitelji ove upravne farse uvidjeli kako su napravili grešku u koracima slijepim izvršenjem naloga gradonačelnice (možda su to shvatili kad su pogreškom zalutali na ovaj portal), donose nužno rješenje o izvršenju. Time sami priznaju pogrešku, odnosno činjenicu da nisu smjeli skidati tendu 3. kolovoza. Naravno da nikome od sudionika ove upravne farse - od gradonačelnice preko pročelnika, pa do komunalnog redara - neće pasti na pamet preuzeti odgovornost za takvo postupanje.

Budući da je gradonačelnica dizajnirala preustroj gradske uprave prema svom hiru i svojoj volji, jasno je da u toj "novoj" upravi nema osobe koja će joj reći kako u demokraciji i uređenom pravnom sustavu trebaju funkcionirati stvari. Djelatnici koji su u njenoj milosti ne usude joj se proturiječiti ili su nesposobni, a oni koji su u nemilosti, a znaju, naravno da joj neće reći kako stvari stoje. A stvari stoje ovako, barem kako to definira Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statut Grada Malog Lošinja.

Buba u uho gradonačelnici
Gradonačelnica nije osoba koje naređuje i daje naloge komunalnom redaru. Zakon kao i Statut Grada Malog Lošinja utvrđuju da gradonačelenik/ca usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Gradu te nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave koji su preneseni Gradu. Isti zakon i Statut određuju da su za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, zadužena upravna tijela Grada.

Prema Statutu Grada Malog Lošinja "Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik". Iz tih odredbi zakona i statuta jasno je da gradonačelnica nema pravo nalagati, zaduživati ili naređivati djelatnicima grada što trebaju raditi. To je zakonska obveza pročelnika kao stručne osobe. Zbog toga se provode ozbiljni javni natječaji i ozbiljna testiranja kandidata za pročelnika, da se izabere najbolji stručnjak. O izboru našeg pročelnika sam već pisao. Logika je jasna, gradskom upravom treba rukovoditi stručnjak, a ne političar. Političar ne mora poznavati zakone i propise, ali ih mora znati gradski pročelnik. Zbog toga gradskom upravom upravlja/rukovodi pročelnik, a ne gradonačelnica. Analogija bi bila da, primjerice, ministar unutarnjih poslova ne može policijskom službeniku narediti da nekoga uhapsi ili da nekome napiše kaznu za pogrešno prakiranje. Vjerojatno bi se svaki policajac nasmijao na takvu naredbu ministra, ali naš komunalni redar ne. On izvršava sve što mu lokalni političar naredi, a nadležni rukovoditelj se ne želi miješati u ono za što je plaćen. Prima plaću da upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom u čijem odjelu je i komunalni redar. A ne miješa se. Ne miješa se u vlastiti posao.

Usput rečeno, odredba iz Statuta o tome da "Upravnim tijelima upravljaju pročelnici..." neka bude natuknica ili "buba u uho" gradonačelnici da je potrebno Gradu Malom Lošinju promijeniti odredbe Statuta u kojima se govori o upravnim tijelima i pročelnicima u množini. Ali ne samo statuta već i svih gradskih odluka, kojih ima nekoliko desetina, koje treba promijeniti odnosno uskladiti s novim preustrojem Grada Malog Lošinja. Samo za ilustraciju navodim primjer Odluke o porezima Grada Malog Lošinja i npr. Planova o postavi kioska ili terasa na javnim površinama. U provođenju tih odluka nužni su postupci upravnih odjela koji više ne postoje u Gradu Malom Lošinju. Ovom prilikom ne postavljam pitanje kako je uopće moguće takvo funkcioniranje Grada Malog Lošinja.

Ulična tučnjava zbog tende
Rješenje o izvršenju bez kojega se nije smjelo pristupiti skidanju tende 3. kolovoza osobno je uručeno stranci 13. kolovoza 2018. U rješenju se navodi da će se rješenjem izvršiti staro rješenje komunalnog redara i to dana 16. Kolovoza 2018. u 9 sati. Rješenje se ima izvršiti prvi radni dan (odmah ujutro) od dana kad počinju teći rokovi za poduzimanje radnji. Na navedeno rješenje stranka ima pravo žalbe u roku od 15 dana, ali žalba ne odgađa izvršenje. Prije nego li stranka objektivno stiže izjaviti žalbu na izdano rješenje o izvršenju, ono će se već izvršiti. Nepotrebno je isticati da se time krše i osnovni principi o pravnoj zaštiti.

Samo rješenje ne određuje što će se točno i tko će to raditi, već se utvrđuje da će se izvršiti neko drugo rješenje. Takva nesmotrenost ili neznanje posljedica je silne brzine i pritiska da se tendu skine s jedne strane, a s druge strane je posljedica neiskustva i neznanja. Jer Grad Mali Lošinj nikad nikome još nije skidao tendu. Također u rješenju nije navedena treća osoba koja će izvršavati rješenje o izvršenju drugog rješenja kojim je naloženo stranci da sama skine tendu. Dakle, na izvršenje moraju doći sa dva rješenja. A rješenjem o izvršenju se ne izvršava ono što u njemu piše, već se njime izvršava neko drugo rješenje. Niti jedan sud nikad ne bi ni donosio takva rješenja, niti bi ih na takav način provodio. Ali Grad Mali Lošinj – to čini bez problema. O prvom rješenju i njegovoj besmislenosti sam prethodno pisao, pa ovom prilikom samo postavljam pitanja. Što će se desti ako tenda bude skinuta, a žalba na rješenje bude prihvaćena? Kamo će s tendom koju skinu, tko će ju čuvati? Zašto Grad Mali Lošinj ne čeka potvrdu rješenja kao što ju čeka u drugom slučaju (slastičarna Fortuna)? Zašto Grad Mali Lošinj skida tendu s privatne fasade, a ne skida tendu s javne površine – pa čak niti tamo gdje tenda objektivo smeta, ometa promet i izaziva ulične tučnjave? Sve to pokazuje da se radi jedino o tome da se ispuni hir, volja ili želja gradonačelnice da po svaku cijenu skine baš tu tendu. Jer kad ona naredi ... zdrav razum i propisi postaju imaginarne kategorije.

Dakle, sutra ujutro lijepo u centar grada, uz kavicu uživajmo zajedno sa zbunjenim turistima u jutarnoj predstavi. Takva zabava moguća je samo na prvom od 1000.